0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

Những mặt đã đạt đƣợc

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 70 -73 )

Là một công ty kiểm toán đƣợc thành lập từ năm 2008. Đa số các loại hình doanh nghiệp thƣờng tìm đến AGS là: doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, doanh nghiệp tƣ nhân,... vì là công ty do ngƣời Nhật thành lập nên điều đặc biệt ở AGS là các doanh nghiệp thuê dịch vụ thƣờng là các công ty Nhật Bản. AGS luôn đặt vấn đề chất lƣợng lên hàng đầu, tích cực xây dựng đội ngũ nhân viên của mình.

Lưu chuyển hồ sơ các KH hợp lý và khoa học.

Hồ sơ kiểm toán thƣờng đƣợc lƣu trữ tối thiểu 10 năm kể từ ngày thành lập BCTC. Ở phòng kiểm toán, sẽ giữ những hồ sơ trong 2 năm trở lại để tiện cho việc tham khảo và kiểm tra. Những hồ sơ của các năm về trƣớc sẽ đƣợc trình bày tại kho nội bộ của công ty kiểm toán AGS.

Các bộ hồ sơ đƣợc nhận dạng thông qua việc đính kèm tên bên ngoài góc hồ sơ. Và bên trong bộ hồ sơ bao gồm các chứng từ và giấy tờ làm việc, chúng sẽ đƣợc xếp trình tự của các phần hành để tiện cho việc kiểm tra và đọc.

Ngoài ra, do đa số các công ty của AGS là công ty con có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là công ty Nhật nên BCTC theo BCTC của công ty mẹ trong xuyên suốt cả 4 quý. Hồ

sơ sẽ đƣợc chia theo 4 quý. Những công ty có năm tài chính là tháng 12 thì bìa hồ sơ sẽ màu hồng, tƣơng tự tháng 3 là màu trắng, tháng 6 là màu vàng, tháng 9 là màu xanh lá cây.

Công ty sử dụng 2 tủ hồ sơ chính: tủ hồ sơ chung và tủ hồ sơ năm.

Kiểm toán khoản mục TSCĐ có sự liên kết

Kiểm toán khoản mục TSCĐ của công ty TNHH Kiểm toán AGS đƣợc thiết kế, thực hiện theo một trình tự hợp lý, đầy đủ các bƣớc từ khâu tìm hiểu khách hàng và thực hiện kiểm toán. KTV dựa vào chƣơng trình kiểm toán mẫu mà linh động xem xét, lựa chọn để tiến hành những thủ tục sao cho phù hợp và hiệu quả nhất, điều đó thể hiện khả năng nhận định vấn đề cao và không rập khuôn cứng nhắc khi kiểm toán của KTV. KTV cũng kết hợp giữa phần hành TSCĐ và những phần hành khác nhƣ chi phí quản lý doanh nghiệp để có cái nhìn tổng quát và nhận xét khách quan hơn. Ngoài đƣa ra kết luận về khoản mục TSCĐ, nêu ra những bút toán điều chỉnh đề nghị cần thiết, KTV cũng góp ý cho khách hàng để khách hàng có thể thực hiện tốt hơn công tác kế toán khoản mục TSCĐ ở những kỳ tiếp theo.

KTV thực hiện kiểm toán phần hành TSCĐ tại công ty khách hàng đều tuân thủ theo chƣơng trình kiểm toán mà AGS đã thiết kế, không bỏ sót các thủ tục, nhờ đó mục tiêu kiểm toán luôn đạt đƣợc. KTV lần lƣợt thực hiện thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết. Tuy nhiên hầu hết KTV tập trung nhiều hơn vào thủ tục kiểm tra chi tiết. Thủ tục kiểm tra số dƣ đầu kỳ, tổng hợp số liệu, kiểm tra chứng từ... đều đƣợc thực hiện kỹ lƣỡng, nhờ đó thu thập đƣợc đầy đủ bằng chứng kiểm toán, có chất lƣợng, làm cơ sở để KTV ra ý kiến kiểm toán phù hợp. Do kiểm toán hoản mục TSCĐ là một trong các phần hành quan trọng trong kiểm toán BCTC, khoản mục này thƣờng chiếm tỷ trọng lớn, dễ xảy ra các gian lận và sai sót nên trong quá trình kiểm toán, công ty xây dựng thêm các thủ tục kiểm tra chi tiết đối với mỗi cơ sở dẫn liệu. Các thủ tục này giúp KTV dễ dàng tiếp cận với phƣơng pháp kiểm toán, thu nhập bằng chứng đầy đủ và thích hợp. Giấy tờ làm việc của các KTV cũng nhƣ các tài liệu thu thập đƣợc đánh

số tham chiếu một cách hệ thống, theo quy định của công ty, giúp kiểm toán viên, ngƣời soát xét có thể theo dõi dễ dàng, thuận tiện.

Ngoài ra, AGS còn thực hiện kiểm tra chi tiết chứng từ, thảo luận trực tiếp với những cá nhân liên quan trong kế toán của khách hàng về những nghiệp vụ bất thƣờng, bút toán tay để làm rõ bản chất nghiệp vụ này để đƣa ra đánh giá và ý kiến phù hợp.

Quy trình kiểm toán TSCĐ theo đúng chƣơng trình kiểm toán mẫu VACPA. Hiện tại công ty kiểm toán AGS đã áp dụng đúng với chƣơng trình kiểm toán mẫu VACPA. Theo Lê Thế Việt (2010), chƣơng trình VACPA có những ƣu điểm nổi bật sau:

“Với phƣơng pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro (risk-based audit), CTKT mẫu cho phép KTV tập trụng kiểm toán những khoản mục chính có thể xảy ra rủi ro có sai sót trọng yếu đến BCTC của đơn vị, đồng thời giảm thiểu thời gian kiểm toán các khoản mục không có rủi ro có sai sót trọng yếu, vừa đảm bảo rủi ro kiểm toán đƣợc giảm xuống ở mức độ thấp có thể chấp nhận đƣợc, vừa đảm bảo tính hiệu quả về chi phí.

CTKT mẫu giúp KTV và công ty kiểm toán cân bằng đƣợc tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán thu thập để phục vụ cho việc đƣa ra ý kiến kiểm toán phù hợp thông qua việc kết hợp hài hòa bằng chứng kiểm toán thu thập từ 2 phƣơng pháp thử nghiệm kiểm toán là thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản.

Với sự nhấn mạnh vào việc tìm hiểu đơn vị đƣợc kiểm toán, môi trƣờng hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị, CTKT mẫu sẽ giúp KTV xây dựng những đánh giá rủi ro phù hợp với từng loại hình đơn vị đƣợc kiểm toán để xây dựng kế hoạch kiểm toán phù hợp, đồng thời tạo nền tảng để KTV có thể đƣa ra những khuyến nghị nâng cao hiệu quả của hệ thống KSNB cả về mặt thiết kế và tính hiệu quả khi hoạt động, từ đó góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho dịch vụ kiểm toán.

Do đặc điểm hoạt động kinh doanh, hệ thống KSNB, quy trình kế toán ở từng đơn vị là khác nhau, nên CTKT mẫu cũng cho phép KTV và các công ty kiểm toán có thể

linh hoạt bổ sung thêm các thủ tục mà KTV và các công ty kiểm toán cho là cần thiết theo xét đoán chuyên môn của mình để đạt mục tiêu kiểm toán đã định.”

Giấy tờ làm việc đã đƣợc trình bày liên kết và đầy đủ, giúp cho nhóm trƣởng tiện theo dõi và kiểm tra. Nhóm trƣởng dễ dàng nhận ra soi sót trong giấy tờ làm việc.

Có các buổi kiểm tra hàng quý

Đối với những công ty sản xuất có quy mô lớn, AGS sẽ đi kiểm tra ở mỗi quý, xem xét chứng từ, sổ sách. Điều này sẽ giúp giảm khối lƣợng công việc cho KTV vào cuối năm tài chính. Giúp cho quy trình kiểm toán đƣợc hoàn thiện nhanh chóng và hiệu

quả hơn. Thuận tiện cho việc theo dõi của KTV.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 70 -73 )

×