0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

Xây dựng môi trƣờng thoải để bớt áp lực cho KTV

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 77 -80 )

Để KTV có thể phát huy tối đa năng lực, thì môi trƣờng trong công ty đóng vai trò quan trọng. Vào mùa kiểm toán, công ty nên cung cấp các dịch vụ nhƣ: cà phê, đồ ăn nhẹ,… và khu vực nghỉ trƣa để KTV có thể cảm thấy thoải mái nhằm giảm bớt căng thẳng trong mùa kiểm toán.

Ngoài ra, công ty cũng nên phân công thời gian kiểm toán cho các KTV một cách hợp lý, tránh trƣờng hợp đi nhiều cuộc kiểm toán liên tiếp nhau sẽ khiến cho KTV bị chịu nhiều áp lực về khối lƣợng công gian, thời gian. Điều này sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng của cuộc kiểm toán.

TÓM TẮT CHƢƠNG 3

Trong chƣơng 3, tác giả đã đề xuất các giải pháp: hoàn thiện thiết kế chƣơng trình TSCĐ, hoàn thiện công việc chứng kiến kiểm kê TSCĐ, nâng cao chất lƣợng và tăng cƣờng số lƣợng đội ngũ nhân viên, lƣu trữ hồ sơ hợp lý, xây dựng môi trƣờng thoải mái giúp KTV bớt áp lực.

Các giải pháp trên đƣợc đƣa ra nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán tại công ty và cải thiện chất lƣợng kiểm toán để tạo đƣợc sự hài lòng từ khách hàng, cũng nhƣ nâng cao uy tín của công ty trong các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

KẾT LUẬN

Thông qua các cơ sở lý thuyết và tình hình thực trạng tại công ty TNHH Kiểm toán AGS, có thể thấy phần hành Kiểm toán TSCĐ có ảnh hƣởng lớn đến các khoản mục khác và báo cáo tài chính. Để hoàn thành kiểm toán phần hành TSCĐ một cách tốt nhất thì các kiểm toán viên cần có chuyên môn và hiểu rõ quy trình, ngoài ra cần có hiểu biết về công ty khách hàng cũng nhƣ kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.

Thông qua đƣợc tính quan trọng của khoản mục TSCĐ, ngƣời viết đã lựa chọn đề tài khóa luận : “Quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định tại công ty TNHH AGS”. Đề tài cho thấy các lý luận chung về TSCĐ, các quy trình và thủ tục kiểm toán. Từ đó chỉ ra các hạn chế và biện pháp khắc phục.

Trong quá trình thực tập tại AGS, ngƣời viết nhận thấy hiện tại quy trình kiểm toán TSCĐ tại công ty AGS vẫn còn nhiều hạn chế: không chứng kiến kiểm kê hết toàn bộ khách hàng, nhân sự tham gia kiểm toán còn thiếu thốn, chƣa tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của tài sản cố định trƣớc khi đi kiểm toán, giấy tờ làm việc vẫn chƣa đƣợc tối ƣu,…

Dựa vào kết quả trong quá trình khảo sát và thu thập thông tin từ các kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên tại công ty TNHH AGS, ngƣời viết đã đề xuất một số biện pháp để có thể khắc phục các hạn chế. Việc áp dụng các biện pháp trên có thể góp phần để nâng cao chất lƣợng và dịch vụ kiểm toán tại công ty.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Thị Hồng Hạnh 2015, Quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ tại công ty

TNHH Kiểm toán Việt Anh – chi nhánh Hải Phòng, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trƣờng đại học dân lập Hải Phòng, Tp. Hải Phòng.

2. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

3. Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

4. Đặng Thị Quỳnh Nhƣ 2017, Quy trình kiểm toán Tài sản cố định tại công ty

Kiểm toán AISC, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Lê Thị Thúy 2016, Quy trình Kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán

BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiện, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trƣờng đại học dân lập Hải Phòng, Tp. Hải Phòng.

6. Nguyễn Thị Thanh Nga 2019, Quy trình Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định

trong Kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam thực

hiện, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh,

Tp. Hồ Chí Minh.

7. Trần Thị Giang Tân, Vũ Hữu Đức, Võ Anh Dũng, Phạm Thị Ngọc Bích 2014,

Kiểm toán, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, TP.HCM.

8. Võ Quang Khải 2011, Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong

Kiểm toán BCTC tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, Tp. HCM.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 77 -80 )

×