0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (132 trang)

Thang đo các yếu tố ảnh hƣởng lựa chọn dịch vụ kế toán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 58 -60 )

7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu

3.2.1.1 Thang đo các yếu tố ảnh hƣởng lựa chọn dịch vụ kế toán

Sau khi tổng hợp tài liệu và ý kiến từ những kết quả thảo luận nhóm, nhóm nghiên cứu kết luận đƣợc 7 nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lợi ích, Trình độ chuyên môn, Giá Phí, Thƣơng hiệu, Sự giới thiệu, Thái độ và Độ tin cậy.

Thang đo Likert 5 mức độ đƣợc sử dụng cho toàn bộ nội dung chính của bảng câu hỏi: 1 - hoàn toàn không đồng ý, 2 - không đồng ý, 3 – bình thƣờng, 4 - đồng ý, 5 - hoàn toàn đồng ý. Đối với các biến độc lập, dùng để đo lƣờng mức độ tán thành của đối tƣợng khảo sát về tác động của từng nhân tố ảnh hƣởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với biến phụ thuộc, tùy vào đánh giá của từng cá nhân khảo sát để lựa chọn mức độ phù hợp biểu thị cho tính hữu hiệu chung của hệ thống này thông qua việc chọn vào giá trị tƣơng ứng trong thang đo.

a) Thang đo nhân tố Lợi ích

Lợi ích đƣợc ký hiệu là LI và đƣợc đo lƣờng bằng 5 biến quan sát sau:

LI1: Sử dụng dịch vụ kế toán giúp số liệu công ty đƣợc cung cấp liên tục.

LI2: Sử dụng dịch vụ kế toán giúp số liệu, sổ sách đƣợc soát xét cẩn thận.

LI3: Sử dụng dịch vụ kế toán giúp số liệu công ty đảm bảo tin cậy, hợp lý, trung thực.

LI4: Sử dụng dịch vụ kế toán công ty đƣợc cam kết bảo mật thông tin, số liệu.

LI5: Sử dụng dịch vụ kế toán giúp công ty thực hiện đúng luật về kế toán, kiểm toán và thuế.

b) Thang đo lƣờng nhân tố Trình độ chuyên môn

Nhân tố Trình độ chuyên môn đƣợc ký hiệu là TĐCM và đƣợc đo lƣờng bằng 4 biến quan sát sau:

TĐCM1: Dịch vụ kế toán đƣợc cung cấp bởi những ngƣời đƣợc đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, luật doanh nghiệp.

TĐCM2: Dịch vụ kế toán đƣợc cung cấp bởi những ngƣời có kinh nghiệm do thƣờng xuyên tiếp xúc và giải quyết các vấn đề về kế toán, thuế.

TĐCM3: Dịch vụ kế toán đƣợc cung cấp bởi những ngƣời luôn cập nhật thông tin, chính sách mới nhất về luật, kế toán, thuế.

TĐCM4: Dịch vụ kế toán, đƣợc cung cấp bời những ngƣời có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn và ngành nghề kinh doanh.

c) Thang đo lƣờng nhân tố Giá Phí

Nhân tố Giá Phí đƣợc ký hiệu là GP và đƣợc đo lƣờng bằng 5 biến quan sát sau:

GP1: Sử dụng dịch vụ kế toán mang lại lợi ích nhiều hơn chi phí bỏ ra.

GP2: Giá phí của dịch vụ kế toán phù hợp với khả năng của công ty.

GP3: Giá phí của dịch vụ kế toán là hợp lý.

GP4: Sử dụng dịch vụ kế toán giúp công ty tiết kiệm chi phí.

GP5: Giá phí của dịch vụ kế toán thấp nhất.

d) Thang đo lƣờng nhân tố Thƣơng hiệu

Nhân tố Thƣơng hiệu đƣợc ký hiệu là TH và đƣợc đo lƣờng bằng 5 biến quan sát sau:

TT1: Do 1 trong 4 thƣơng hiêu nổi tiếng nhất.

TT2: Do 1 thƣơng hiệu nƣớc ngoài bất kỳ.

TT3: Do 1 thƣơng hiệu trong nƣớc.

TT4: Do 1 thƣơng hiêu phù hợp với quy mô hoạt động của công ty.

TT5: Bất kỳ thƣơng hiệu nào nếu có mức phí phù hợp.

e) Thang đo lƣờng nhân tố Sự giới thiệu

Nhân tố Sự giới thiệu đƣợc ký hiệu là SGT và đƣợc đo lƣờng bằng 4 biến quan sát sau:

SGT1: Do sự giới thiệu của bạn bè.

SGT3: Do sự giới thiệu của ngƣời thân.

SGT4: Do sự giới thiệu của đối tác làm ăn.

f) Thang đo lƣờng nhân tố Thái độ

Nhân tố Thái độ đƣợc ký hiệu là TĐ và đƣợc đo lƣờng bằng 5 biến quan sát sau:

TĐ1: Giải quyết công việc với thái độ lịch sự, chu đáo.

TĐ2: Giải quyết công việc kịp thời, nhanh chóng.

TĐ3: Hƣớng dẫn nhiệt tình các phƣơng pháp, thủ tục với tinh thần trách nhiệm cao.

TĐ4: Dễ dàng liên hệ.

g) Thang đo lƣờng nhân tố Độ tin cậy

Nhân tố Độ tin cậy đƣợc ký hiệu là ĐTC và đƣợc đo lƣờng bằng 5 biến quan sát sau:

ĐTC1: Công ty luôn tuân thủ pháp luật, chuẩn mực ngành và các quy định pháp lý.

ĐTC2: Công ty luôn thực hiện đúng nội dung những gì đã giới thiệu, cam kết.

ĐTC3: Công ty luôn thực hiện các công việc đúng thời gian quy định.

ĐTC4: Công ty luôn đồng hành, giúp đỡ khách hàng trong quá trình phát triển.

ĐTC5: Công ty luôn thực hiện bảo mật thông tin của khách hàng ở mức cao nhất.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 58 -60 )

×