0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Nghiên cứu các đặc điểm của ngành vận tải bằng container ảnh hưởng

Một phần của tài liệu NGUYỄN TRƯƠNG BẢO LỘC-1906025046-QTKD_FINAL (Trang 39 -41 )

hài lòng của khách hàng của tác giả Enna HIRATA (2018)

Nghiên cứu đã cho thấy chất lượng của dịch vụ khách hàng, chất lượng số hóa và chất lượng của bộ phận kinh doanh là các đặc điểm dịch vụ quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu cho thấy kỹ thuật số hóa đang dần trở thành một trong ba đặc điểm dịch vụ hỗ trợ được quan tâm.

Lượng thải CO2 Tiêu chí lực chọn phương thức vận chuyển Khoảng cách vận chuyển Chi phí Dịch vụ chăm sóc khách hàng Thời gian Mối quan hệ giữa

người gửi hàng và công ty dịch vụ

Hình 2.10. Mô hình nghiên cứu của Enna HIRATA (2018)

Nguồn: Enna HIRATA 2018

Bảng 2.1. Tổng hợp các nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng Tác giả

Chi phí

Brooks (1983); Pedersen và Gray (1998); Premeaux (2007); Barthel và cộng sự (2010); Yuen, Kum Fai; Thai,

Van Vinh (2015);Tomi Solakivia và Lauri Ojala (2017); Chia-Hsun CHANG

và Vinh V. THAI (2017)

Thời gian vận chuyển

Brooks (1983); Pedersen và Gray (1998) ; Lu, C. S. (2003) ; Barthel và

cộng sự (2010); Lixin Shen; K. Mathiyazhagan; Devika Kannan; Wang

Ying (2015); Chia-Hsun CHANG và Vinh V. THAI (2017) Yuen, Kum Fai;

Thai, Van Vinh (2015)

Nhóm nhân tố về dịch vụ

Pedersen và Gray (1998); Wong, P. C. C (2007); Barthel và cộng sự

(2010) ; Lixin Shen; K. Mathiyazhagan; Devika Kannan; Wang Ying (2015); Tomi Solakivia

và Lauri Ojala (2017); Chia-Hsun CHANG và Vinh V. THAI (2017);

Enna HIRATA (2018)

Mức độ đáp ứng

Brooks (1983); Lu, C. S. (2003); Wong, P. C. C (2007); Yuen, Kum Fai; Thai, Van Vinh (2015) ; Lixin Shen; K. Mathiyazhagan; Devika

Kannan; Wang Ying (2015)

Sự hài lòng

của khách

hàng

Chất lượng số

hóa

Chất lượng của

dịch vụ khách hàng

Chất lượng

của bộ phận

kinh doanh

Các nhân tố ảnh hưởng Tác giả

Độ tin cậy

Premeaux (2007); Wong, P. C. C (2007) Tomi Solakivia và Lauri Ojala (2017) Enna HIRATA (2018) Mối quan hệ

Brooks (1983); Wong, P. C. C (2007); Chia-Hsun CHANG và Vinh

V. THAI (2017) Nhóm nhân tố về độ an toàn Pedersen và Gray (1998)

Địa điểm vận chuyển Wong, P. C. C (2007), Chia-Hsun CHANG và Vinh V. THAI (2017)

Độ chính xác của chứng từ Lu, C. S. (2003)

Mối quan hệ với hải quan Wong, P. C. C (2007)

Lượng thải CO2 ra không khí Chia-Hsun CHANG và Vinh V. THAI (2017)

Chất lượng của bộ phận kinh doanh Enna HIRATA (2018)

Nguồn: tác giả tự tổng hợp

Từ các nghiên cứu trước, có thể thấy các nhân tố có ảnh hưởng thường xuyên đến quyết định của khách hàng bao gồm nhân tố chi phí, thời gian vận chuyển, chất lượng dịch vụ, mức độ đáp ứng, mức độ tin cậy, ... Bên cạnh đó, do sự thay đổi của thị trường, thời điểm nghiên cứu nên có các nhân tố mới được phát hiện như lượng thải CO2, chất lượng của bộ phận kinh doanh, ...

Một phần của tài liệu NGUYỄN TRƯƠNG BẢO LỘC-1906025046-QTKD_FINAL (Trang 39 -41 )

×