0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG​ (Trang 51 -59 )

3.1.2.1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp

Biểu 3.2. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2017

Đơn vị tính:ha TT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 I Toàn huyện Tổng diện tích đất 78.365,2 78.365,2 77.658,8 77.658,8 77.658,8 1 Tng din tích đất có rng 27.537,3 27.677,0 27.874,6 27.411,0 27.697,8 1.1 Rừng tự nhiên 19.423,1 19.439,4 20.168,8 20.025,0 20.067,4 1.2 Rừng trồng 8.114,2 8.237,6 7.705,8 7.386,0 7.630,4 2 Din tích đất trng 50.827,9 50.688,2 49.784,2 50.247,8 49.961,0 2.1 Diện tích quy hoạch SX LN 26.080,9 25.939,0 26.993,3 26.610,6 26.353,9 2.2 Đất khác (Nông nghiệp, thổ cư…) 24.747,0 24.749,2 22.784,9 23.637,2 23.607,1 B Xã Mậu Long Tổng diện tích đất 7.071,3 7.071,3 6.734,3 6.734,3 6.734,3 1 Tng din tích đất có rng 2.346,3 2.346,3 2.331,5 2.290,6 2.353,1 1.1 Rừng tự nhiên 1.524,4 1.524,4 1.584,4 1.610,0 1.672,5 1.2 Rừng trồng 821,9 821,9 747,1 680,6 680,6 2 Din tích đất trng 4.725,0 4.725,0 4.402,8 4.443,7 4.381,2 2.1 Diện tích quy hoạch SX LN 2.263,6 2.263,6 2.385,8 2.358,0 2.314,1 2.2 Đất khác (Nông nghiệp, thổ cư…) 2.461,4 2.461,4 2.017,3 2.085,7 2.067,1 C Xã Ngọc Long Tổng diện tích đất 8.428,0 8.428,0 8.426,1 8.426,1 8.426,1 1 Tng din tích đất có rng 3.121,2 3.140,5 2.800,5 2.756,1 2.756,1 1.1 Rừng tự nhiên 2.381,4 2.392,7 2.150,5 2.149,5 2.149,5 1.2 Rừng trồng 739,8 747,8 650,0 606.6 606.6 2 Din tích đất trng 5.306,8 5.287,5 5.625,6 5.670,0 5.670,0 2.1 Diện tích quy hoạch SX LN 2.673,2 2.653,9 3.055,9 3.143,6 3.143,6 2.2 Đất khác (Nông nghiệp, thổ cư…) 2.633,6 2.633,6 2.569,7 2.526,4 2.526,4 D Xã Na Khê Tổng diện tích đất 5.319,6 5.319,6 4.916,0 4.916,0 4.916,0 1 Tng din tích đất có rng 1.742,2 1.742,2 1.782,6 1.754,4 1.757,0 1.1 Rừng tự nhiên 776,4 776,4 851,2 846,1 848,7 1.2 Rừng trồng 965,8 965,8 931,3 908,3 908,3 2 Din tích đất trng 3.577,4 3.577,4 3.133,4 3.161,6 3.159,0 2.1 Diện tích quy hoạch SX LN 2.381,8 2.381,8 2.384,7 2.259,8 2.257,2 2.2 Đất khác (Nông nghiệp, thổ cư…) 1.195,6 1.195,6 748.7 901,8 901,8

- Theo số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2013 - 2017 ta thấy tổng số diện tích đất tự nhiên của toàn huyện giữa năm 2013, 2014 và năm 2015, 2016, 2017 có sự khác nhau là do: năm 2013 và năm 2014 sử dụng bản đồ quy hoạch 3 loại rừng còn năm 2015, 2016, 2017 sử dụng bản đồ kiểm kê rừng.

- Tổng diện tích đất có rừng của huyện hàng năm có xu hướng tăng lên tuy nhiên trong giai đoạn năm 2015 và 2016 diện tích đất có rừng bị giảm nguyên nhân là do: Diện tích rừng trồng sản xuất theo chương trình dự án 661 năm 2008, 2009 đã đến chu kỳ khai thác và người dân xin cấp phép khai thác, đã được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác, người dân đã thực hiện phương thức khai thác trắng do đó dẫn đến diện tích đất có rừng giảm, tuy nhiên đến năm 2017 tổng diện tích đất có rừng đã tăng trở lại.

- Diện tích đất trống của huyện hàng năm không có sự thay đổi lớn, diện tích đất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp nhiều tập trung chủ yếu là đất quy hoạch cho phòng hộ, sau đó là sản xuất và đặc dụng, diện tích đất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp phần lớn là núi đất có độ phì nhiêu và độ dày tầng đất mặt lớn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn.

- Qua Biểu số liệu cho thấy tổng diện tích đất tự nhiên của cả 03 xã là tương đối lớn cụ thể xã: Mậu Long 6.734,5 ha; Ngọc Long 8.426,1 ha; Na Khê 4.916,0 ha, trong đó diện tích đất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao cụ thể xã: Mậu Long 4.667,2/6.734,5 chiếm 69,3% so với tổng diện tích tự nhiên; Ngọc Long 5.899,7/8.426,1 chiếm 70% so với tổng diện tích tự nhiên; Na Khê 4.014,2/4.916,0 chiếm 81,7% so với tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất lâm nghiệp gồm: đất có rừng cụ thể tại các xã: Mậu Long: 2.353,1 ha (rừng tự nhiên: 1.672,5 ha, rừng trồng: 680,0 ha); Ngọc Long: 2.756,1 ha (rừng tự nhiên: 2.149,5 ha, rừng trồng: 606,6 ha); Na Khê: 1.757,0 ha (rừng tự nhiên: 848,7 ha, rừng trồng: 908,3 ha); Đất chưa có rừng gồm: xã Mậu Long: 2.314,1 ha; Ngọc Long:3.143,6 ha; Na Khê: 2.257,2 ha.

3.1.2.2. Diện tích rừng phân theo chủ quản lý

Biểu 3.3. Diện tích rừng phân theo chủ quản lý giai đoạn 2013 - 2017

Đơn vị tính: ha TT Địa điểm Tổng diện tích rừng (ha) Phân theo chủ quản lý rừng BQL rừng đặc dụng (ha) BQL rừng phòng hộ (ha) DN ngoài quốc doanh (ha) Đơn vị vũ trang (ha) Hộ gia đình (ha) Cộng đồng (ha) Tập thể và tổ chức khác (ha) UBND (chưa giao) (ha) 1 Toàn huyện 27.700,8 1.761,8 4.144,3 514,7 21,3 11.388,8 5.041,8 697,0 4.131,1 2 Mu Long 2.353,1 143,7 1.245,5 26,0 937,9 3 NgLong c 2.756,1 267,7 514,7 1.238,1 719,8 15,8 4 Na Khê 1.757,0 946,2 203,3 175,9 431,6

(Số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2017 - Hạt kiểm lâm Yên Minh)

- Căn cứ theo kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Hạt kiểm lâm huyện Yên minh, diện tích rừng trên địa bàn huyện Yên Minh được phân chia theo các chủ quản lý gồm: Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đơn vị vũ trang, hộ gia đình, cộng đồng, tập thể và các tổ chức khác, và UBND các xã, thị trấn.

- Theo Biểu số liệu thì hầu hết diện tích đất có rừng đã được giao cho các chủ quản lý, diện tích rừng được giao quản lý nhiều nhất là cho các hộ gia đình, tiếp đến là cộng đồng, các ban quản lý và các tổ chức khác. Một phần diện tích chưa được giao vẫn do UBND các xã, thị trấn có rừng trực tiếp quản lý.

- Diện tích rừng giao cho cộng đồng là chưa nhiều, chỉ chiếm 18,2 % so với tổng diện tích rừng của cả huyện.

- Qua Biểu trên và thực tếđiều tra cũng cho thấy hiên nay cả 3 xã Mậu Long, Ngọc Long, Na Khê thuộc huyện Yên Minh đều đã được nhà nước công nhận là chủ thể quản lý, sử dụng rừng. Tuy nhiên diện tích này mới chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong tổng số diện tích rừng hiện có của các xã cụ thể: Xã Mậu Long 26,0/2.353,1 ha; xã Ngọc Long 719,8/2.756,1 ha; xã Na Khê 203,3/1.757,0 ha. Bên cạnh đó qua điều tra phỏng vấn, cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ xã, thôn và người dân trong thôn được biết số diện tích do BQL rừng phòng hộ, Doanh nghiệp ngoài quốc

doanh, Hộ gia đình, tập thể và các tổ chức khác, UBND xã quản lý hiện nay đã được phân cho cộng đồng các thôn trực tiếp quản lý, bảo vệ, hưởng lợi.

3.1.2.3. Công tác giao khoán, hính thức giao khoán và cơ chế hưởng lợi từ rừng trên địa bàn huyện Yên Minh

- Công tác giao khoán: Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017 trên địa bàn huyện Yên Minh thực hiện chương trình dự án Bảo vệ và phát triển rừng (do Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Minh làm chủ đầu tư) đã thực hiện giao khoán toàn bộ diện tích rừng trồng là rừng phòng hộđã hết giai đoạn đầu tư khép tán thành rừng, rừng trồng phòng hộ và toàn bộ diện tích rừng tự nhiên (rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất) được giao khoán cho các cộng đồng dân cư trực tiếp quản lý, bảo vệ và hưởng lợi. Những diện tích rừng đã được giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, BQL rừng phòng hộ, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tập thể và các tổ chức khác; diện tích rừng chưa được giao do UBND xã quản lý vẫn thực hiện giao khoán cho cộng đồng dân cư bảo vệ.

Diện tích rừng do đơn vị vũ trang quản lý thực hiện giao khoán cho đồn biên phòng Bạch Đích trực tiếp quản lý, bảo vệ và hưởng lợi.

Diện tích rừng do BQL rừng đặc dụng quản lý, có hình thức giao khoán và cơ chế hưởng lợi riêng. Do BQL rừng đặc dụng Du Già trực tiếp quản lý.

- Hình thức giao khoán:

+ Giao khoán cho cộng đồng: UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cộng đồng dân cư thôn bản tại địa bàn xã quản lý, tổ chức họp dân, tiến hành cửđại diện cho cộng đồng thôn bản (Trưởng thôn hoặc già làng hay người mà dân tin tưởng) đại diện ký hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ, hưởng lợi từ rừng với BQL rừng phòng hộ Yên Minh.

+ Diện tích rừng do đơn vị vũ trang quản lý (Đồn biên phòng Bạch Đích) do đồn trưởng đứng tên đại diện ký hợp đồng giao khoán quản lý, bảo vệ, hưởng lợi từ rừng đối với BQL rừng phòng hộ.

- Cơ chế hưởng lợi: Hưởng lợi từ sựđầu tư của Nhà nước thông qua chương trình dự án Bảo vệ và Phát triển rừng cụ thể: được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng

theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ; được hưởng tiền chi trả Dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ, được hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài được hưởng lợi từ sựđầu tư của Nhà nước người dân, cộng đồng còn được tận thu các sản phẩm cành cây, cây chết, củi mục, lá khô, các loại lâm sản ngoài gỗ…

3.1.2.4. Những diễn biến về diện tích và chất lượng rừng tại khu vực nghiên cứu

Để hiểu thêm về thực trạng quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực nghiên cứu tác giả đã phỏng vấn người dân về sự thay đổi của tài nguyên rừng từ khi được giao cho cộng đồng quản lý. Kết quả được thể hiện ở Biểu sau:

Biểu 3.4. Biến động tài nguyên rừng tại địa bàn nghiên cứu

Đơn vị tính: % Xã/thôn Tổng số hộ phỏng vấn Biến động tài nguyên rừng

Tăng lên Không thay đổi Kém hơn

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Mậu Long 40 24 60,0 16 40,0 Nà Mòn 20 12 60,0 8 40,0 Tà Chủ 20 12 60,0 8 40,0 Ngọc Long 40 26 65,0 10 25,0 4 10,0 Tà Muồng 20 12 60,0 7 35,0 1 5,0 Bản Rắn 20 14 70,0 3 15,0 3 15,0 Na Khê 40 28 70,0 9 22,5 3 7,5 Phú Tỷ 2 20 15 75,0 4 20,0 1 5,0 Thèn Phùng 20 13 65,0 5 25,0 2 10,0 Mean (Thôn) 13,0 65,0 5,8 29,2 1,8 8,8 N 120 (Tổng hợp từ phiếu điều tra - năm 2017)

Qua Biểu số liệu trên cho thấy, đối với diện tích rừng ở 03 xã thuộc huyện Yên Minh đã được giao khoán quản lý, bảo vệ và hưởng lợi thì có 78/120 người được phỏng vấn cho rừng chất lượng và diện tích rừng đã tăng lên so với trước đây, chiếm 65,0%, cụ thể tại các xã: Mậu Long là: 21/40 người chiếm 60,0%, Ngọc Long là: 26/40 người chiếm 65,0%, Na Khê là: 28/40 người chiếm 70,0%, có 35/120 người được phỏng vấn cho rằng chất lượng rừng là không thay đổi chiếm

29,2% cụ thể tại các xã: Mậu Long là: 16/40 người chiếm 40,0%, Ngọc Long là: 10/40 người chiếm 25,0%, Na Khê 9/40 người chiếm 22,5% và chỉ có 7/120 người nhận xét là là chất lượng rừng kém hơn chiếm 5,8% cụ thể tại các xã: Ngọc Long là: 4/40 người chiếm 10,0%, Na Khê là 3/40 người chiếm 7,5%. Giá trị trung bình số người được phỏng vấn cho rằng biến động tài nguyên tăng lên là 13 người, giá trị trung bình số người được phỏng vấn cho rằng biến động tài nguyên kém hơn là 1,8 người. Thực tế cho thấy mô hình quản lý rừng cộng đồng đã có những hiệu quả rõ rệt như: số vụ vi phạm phát nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật rừng giảm đi rõ rệt.

3.1.2.5. Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Yên Minh

a) Những kết quảđạt được

Yên Minh là một Huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh Hà Giang, có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là có lợi thế về đất lâm nghiệp chiếm 69,6 % diện tích tự nhiên toàn huyện. Huyện ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở các xã, thị trấn đều rất quan tâm đến phát triển lâm nghiệp của huyện. Đã thành lập Ban chỉ đạo dự án trồng rừng cấp huyện và các Ban phát triển rừng cấp cơ sở. Trong thời gian vừa qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng của Yên Minh đã đạt được một số kết quả như sau:

- Công tác quy hoạch: Năm 2012, Yên Minh đã hoàn thành quy hoạch và cắm mốc ranh giới phân 3 loại rừng với tổng diện tích đất lâm nghiệp là 53.618,2 ha, với cơ cấu: Rừng phòng hộ chiếm 66,3 %; rừng đặc dụng chiếm 5,2 % diện và rừng sản xuất: chiếm 28,1 %; ngoài 3 loại rừng chiếm 0,4 %. Sau một thời gian thực hiện quy hoạch, do nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp của người dân thay đổi dẫn đến tình trạng số liệu quản lý đất lâm nghiệp bị sai lệch, ranh giới đất lâm nghiệp chưa đúng với thực tế... Do đó, năm 2015, huyện Yên Minh đã thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân ba loại rừng. Kết quả, tổng diện tích đất lâm nghiệp sau rà soát là 54.867,9 ha, trong đó, diện tích rừng đặc dụng biến động từ 2.759,5 ha (trước điều chỉnh) tăng lên 2.835,4 ha (sau điều chỉnh); diện tích rừng phòng hộ biến động từ 35.550,4 ha (trước điều chỉnh) tăng lên 35.962,2 ha (sau điều chỉnh); Tổng diện tích rừng sản xuất biến động từ 15.104,3 ha (trước điều chỉnh) tăng lên 15.201,9 ha (sau điều chỉnh); diện tích ngoài 3 loại rừng biến động từ 204,0 ha (trước điều chỉnh) tăng lên 874,4 ha (sau điều chỉnh).

- Công tác giao rừng gắn với giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân: Từ khi thực hiện Luật Đất đai sửa đổi năm 2003 và Nghịđịnh 181/NĐ-CP, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tổ chức giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho các tổ chức và hộ gia đình sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Sau khi được giao đất giao rừng, thì nhận thức của người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã chuyển biến rõ rệt, không còn tình trạng coi rừng là của chung mà đã tập trung đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích đất được giao; các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm đi rõ rệt. Mặt khác việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân có tăng cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng đểđầu tư cho phát triển rừng.

- Công tác bảo vệ rừng: Trong giai đoạn năm 2013-2017 đã khoán bảo vệ rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, rừng sản xuất; rừng trồng là rừng phòng hộ và đặc dụng được 111.966,8 lượt ha.

- Công tác trồng rừng: Chủ yếu là trồng các giống cây lâm nghiệp bản địa như Thông 3 lá, Sa Mộc.

Kết quả: Từ năm 2013 - 2017 toàn huyện trồng được: 2.495,5 ha; Trong đó: Trồng rừng phòng hộ: 643,1 ha; trồng rừng sản xuất: 294,4 ha (trong đó trồng rừng sản xuất chủ yếu được hỗ trợ từ ngân sách là 294,4 ha); Trồng cây phân tán (quy diện tích): 1.558,0 ha.

- Công tác khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng: Yên Minh chủ yếu áp dụng biện pháp khoanh nuôi bảo vệ rừng. Kết quả, giai đoạn 2013-2017 diện tích khoanh nuôi toàn huyện được 7.860,0 ha, trong đó khoanh nuôi tái sinh tự nhiên được 7.860,0 ha, thành rừng 5.895,0 ha (đạt 75,0 %).

- Ngoài ra trong những năm qua thực hiện chương trình dự án bảo vệ và phát triển rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng có những chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng khác như: Vai trò trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng của các ngành và chính quyền các cấp được nâng cao, các tổ chức xã hội đã có những nỗ lực tham gia vào công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng… Nhiều biện pháp cương quyết để bảo vệ rừng đã được tổ chức thực hiện như: Giải tỏa các tụ điểm phá rừng trái phép, ngăn chặn chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG​ (Trang 51 -59 )

×