0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Mức độ quan trọng của các bên liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG​ (Trang 61 -62 )

Kết quả đánh giá mức độ quan trọng của các bên liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng được trình bày theo Biểu sau:

Biểu 3.8. Mức độ quan trọng của các bên liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng

Đơn vị tính: %

TT Các bên liên quan quan Rt

trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng

1 Người dân trong cộng đồng 59,0 38,9 2,1

2 Các tổ chức đoàn thể trong xã 17,4 31,2 45,8 5,6 3 Lãnh đạo thôn 62,5 22,9 14,6

4 Chính quyền xã 52,1 31,2 16,7 5 Hạt kiểm lâm huyện 52,8 31,9 15,3 6 Ban quản lý rừng phòng hộ huyện 52,8 31,9 15,3

7 Người khai thác, buôn bán lâm sản 4,2 17,3 78,5

8 UBND huyện 48,6 41,0 10,4

(Tổng hợp từ phiếu điều tra - năm 2017)

Kết quả từ Biểu 3.8 cho thấy, vai trò quan trọng nhất trong công tác quản lý, bảo vệ rừng là lãnh đạo thôn, tiếp đến là người dân trong cộng đồng, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, chính quyền xã,… Người khai thác, buôn bán lâm sản là những đối tương ít quan trọng nhất trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Kết hợp với nhận xét ở mục 3.2.1 cho rừng người dân trong cộng đồng chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng, và kết quảở mục 3.2.2 lại chỉ ra rằng có đến 59,0 % số người được hỏi cho rằng để bảo vệ rừng tốt thì vai trò của người dân trong cộng đồng là rất quan trọng. Như vậy là, đang có sự không công bằng giữa trách nhiệm và lợi ích của người dân trong cộng đồng. Lợi ích chưa thể

hấp dẫn người dân, nhưng thực tế lại cho rằng họ lại là lực lượng quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Từ những kết quả trên, cho phép rút ra một số nhận xét như sau:

- Có sự mâu thuẫn giữa lợi ích và trách nhiệm của người dân trong cộng đồng, vì vậy người dân trong cộng đồng nơi có rừng chưa thực sự tha thiết với công tác quản lý bảo vệ rừng, chưa có động lực hoặc động lực chưa đủ mạnh để lôi kéo người dân tham gia với chính quyền địa phương và các lực lượng bảo vệ rừng khác vào công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

- Cần nâng cao nhận thực cho chính quyền địa phương, cộng đồng và người dân về tầm quan trọng về sự liên kết giữa các bên trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

- Trong công tác bảo vệ rừng người dân là lực lượng quan trọng nhất, còn chính quyền địa phương, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ chỉ là bộ phận điều phối, chỉ đạo, giám sát, góp phần tạo thành một khối thống nhất cùng quản lý và bảo vệ rừng. Xóa bỏ suy nghĩ việc quản lý, bảo vệ rừng là trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ quan chuyện môn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG​ (Trang 61 -62 )

×