0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Chia cỏc giai đoạn thi cụng

Một phần của tài liệu UNG_DUNG_MIDAS_TRONG_PHAN_TICH_KET_CAU_CAU_108_8995 (Trang 87 -87 )

2. Chuẩn bị số liệu

3.5 Chia cỏc giai đoạn thi cụng

Dựa theo quỏ trỡnh thi cụng trong thực tế ta chia kết cấu thành cỏc giai đoạn thi cụng: CS1: Thi cụng trụ P1, P2 CS2: Đỳc đốt K0 tại trụ P1 và P2 trờn đà giỏo, đỳc dầm tại 2 mố trờn đà giỏo. CS3: Đức đốt K1 trờn trụ P1, P2 .... CS10: Đỳc đốt K8 trờn trụ P1, P2 CS11: Hợp long nhịp bờn trỏi CS12: Hợp long nhịp bờn phải CS13: Hợp long nhịp bờn giữa

CS14: Tĩnh tải giai đoạn II và khai thỏc 30 năm (Co ngút – Từ biến)

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Đểđịnh nghĩa nhúm cỏc giai đoạn thi cụng chọn:

Model > Group > Define Structure Group

Ở trờn chỳng ta mới chỉđịnh nghĩa cỏc giai đoạn thi cụng, chưa biết quỏ trỡnh thi cụng diễn ra như thế nào? Vỡ thế ta cần tiến hành gỏn kết cấu cho cỏc giai đoạn thi cụng. Gỏn kết cấu cho cỏc nhúm tải trọng bằng cỏch chọn nhúm nỳt và phần tử cựng một nhúm bằng cụng cụ Selection, kộo và thả giai đoạn thi cụng cần gỏn ở Tree Menu tới cửa sổ Model. Số lượng nỳt và phần tử sẽđược thụng bỏo trong cỏc giai đoạn thiết kế.

Cú thể kết hợp sử dụng file MCT để nhập nhanh hơn. Khai bỏo cỏc giai đoạn thi cụng.

Giai đoạn 1: Thời gian 30 ngày Giai đoạn 2: Thời gian 45 ngày Giai đoạn 3 => 13: Thời gian 14 ngày

Giai đoạn khai thỏc 14 : Thời gian 10000 ngày

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Nhập tờn, thời gian thi cụng, bước phõn tớch, kớch hoạt những phần tử nào, gối nào được kớch hoạt, dỡ

Processed by We Batch PDF Unlocker

bỏ... Nhậ

Buy a license to remove it.

p cho tất cả cỏc giai đoạn ta cú:

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu 3.6 Khai bỏo cỏc trường hp ti trng, nhúm ti trng

Khai bỏo cỏc trường hợp tải trọng giỳp chỳng ta dễ quản lý việc nhập tải trọng cũng như dễ giàng sử lý kết quả tớnh toỏn.

Cỏc trường hợp tải trọng gồm

- Giai đoạn thi cụng: Tải trọng bản thõn(SW), Tải trọng bờ tụng ướt (WC), Tải trọng xe đỳc (FT), Tải trọng DƯL (PS).

- Giai đoạn khai thỏc: Tĩnh tải giai đoạn II (GII), Gối lỳn (SE), Nhiệt độ (GE), Co ngút từ biến (CS).

Để khai bỏo chọn: Load > Static Load Cases

Nhập tờn tải trọng, loại tải trọng, và mụ tả. Để cú thể nhõp tải trọng một cỏch chớnh xỏc ta tiến hành định nghĩa cỏc nhúm tải trọng bao gồm: PSP1K1 to PSP1K9, PSP2K1 to PSP2K9,: Tải trọng dựứng lực. FTP1K1 to FTP1K9, FTP2K1 to FTP2K9: Tải trọng xe đỳc từng giai đoạn. WCP1K1 to WCP1K9, WCP2K1 to WCP2K9: Tải trọng bờ tụng ướt từng giai đoạn. FSM1, FSM2: Đốt trờn đà giỏo mố 1,2. PierTableP1, PierTableP2: Đốt K0 trờn P1, P2.

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Để khai bỏo chọn: Model > Group > Define Load Group

3.7 Nhp ti trng và xem kết qu

a. Tải trọng bờ tụng ướt và tải trọng xe đỳc

Nhập cho từng giai đoạn thi cụng. Tải trọng bờ tụng ướt và xe đỳc chỉ xuất hiện ở giai đoạn CS2 trởđi. Bảng số liệu: Tải trọng bờ tụng ướt: Section (m2) Element I J Length (m) Volume (m3) Weight (KN) Moment 101 5.5841 5.6404 3 16.836609 387.24 580.86 102 5.6404 5.7782 3 17.1279045 393.94 590.91 103 5.7782 5.9989 3 17.66568 406.31 609.47 104 5.9989 6.3022 3 18.4516605 424.39 636.58 105 6.3022 6.6883 3 19.485846 448.17 672.26 106 6.6883 7.1572 3 20.7682365 477.67 716.50 107 7.1572 7.7087 3 22.298832 512.87 769.31 108 7.7087 8.3430 3 24.077631 553.79 830.68 109 8.3430 9.0601 3 26.104635 600.41 900.61 110 9.0601 9.5841 3 27.9661695 643.22 964.83 Tải trọng xe đỳc:

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Weight

(KN) Moment

800 1100

Chọn giai đoạn thi cụng, chọn nỳt cần nhập tải trọng:

Để nhập tải trọng chọn: Load > Nodal Loads. Chọn loại tải trọng, nhúm tải trọng, nỳt đặt tải trọng, cỏc giỏ trị của tải trọng.

Tiến hành nhập theo từng giai đoạng và từng nỳt, từng loại tải trọng.

b. Tải trọng bản thõn.

Chọn Load > Self Weight.

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Nhập tờn tải trọng, nhúm tải trọng. X, Y, Z là hệ số, vớ dụ tải trọng bản thõn hướng xuống dưới => Z=-1, chọn Add.

c. Tải trọng nhiệt độ và gradient nhiệt độ.

Gồm 2 loại, nhiệt độ biến đổi đều và nhiệt độ gradient Nhiệt độ thi cụng: Ttc=25oC Cao nhất khu vực: 47oC Thấp nhất khu vực: 5oC Chờnh nhiệt (+): T+ c=22oC Chờnh nhiệt (-): T- c=20oC Gradient nhiệt

0.1m

A=0.3m

0.2m

Hdam

T+

T- T1

T2

T3

Thụng số T1 +23 -7 T2 +6 -1

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

T3 +3 0

Khai bỏo trong Midas/Civil: - Nhiệt độ biến đổi đều chọn:

Load > Temperature Loads > Element Temperatures.

- Nhiệt độ gradient chọn: Load > Temperature Loads > Beam Section Temperature

Nhập xong cỏc tải trọng cơ bản trờn chỳng ta cú thể tiến hành tớnh toỏn để kiểm tra việc nhập. Để tớnh toỏn nhấn F5.

Sau khi tớnh toỏn để xem biểu đồ chọn: Results > Forces > Beam Diagrams

Tiến hành lựa chọn cỏc kết quả muốn thể hiện rồi chọn Apply ta được kết quả. Vớ dụ kết quả biểu đồ moment của kết cấu trong giai đoạn CS5.

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

d. Cỏp dựứng lực

- Khai bỏo tờn của phần tử cỏp:

Load > Prestress Loads > Tendon Property >Add.

Thờm cỏc loại bú cỏp theo bảng số liệu sau.

Cỏp 25T13 Cỏp 19T13

Loại ống ghen: đường kớnh trong 100mm đường kớnh ngoài 107mm đường kớnh trong 90mm đường kớnh ngoài 97mm Hệ số ma sỏt giữa cỏp và ống: 0.2 0.2 Hệ số ma sỏt cong: 0.001 o/m 0.001 o/m Tụt neo max 6mm 6mm Lực kộo kớch cho bú cỏp 3444kN 2618kN Giới hạn bền 1860000 1860000 Giới hạn chảy 1670000 1670000

Tendon Name ( 19T23 ) ; Tendon Type>Internal

Material>3: tendon

Total Tendon Area (0.00187549)

Duct Diameter (0.097) ;

Curvature Friction Factor (0.2) ; Wobble Friction Factor (0.001)

Ultimate Strength (1860000) ; Yield Strength (1670000)

Load Type>Post-Tension

Anchorage Slip>Begin (0.006) ; End (0.006) Tendon Name (25T23 ) ; Tendon Type>Internal

Material>3: tendon

Total Tendon Area (0.00246775)

Duct Diameter (0.107) ;

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Curvature Friction Factor (0.2) ; Wobble Friction Factor (0.001)

Ultimate Strength (1860000) ; Yield Strength (1670000)

Load Type>Post-Tension

Anchorage Slip>Begin (0.006) ; End (0.006)

-Khai bỏo hỡnh học của cỏp

Load > Prestress Loads > Tendon Profile > Add. Dựa vào bản vẽ nhập dữ liệu hỡnh học của cỏp. Cần lưu ý khi nhập sốđiểm trờn mặt phẳng xz bằng sốđiểm trờn mặt phẳng xy. Bảng số liệu hỡnh học cỏp rỳt ra từ bản vẽ: Tờn x y R x z R TC1 4.119 2.56 4.119 -0.125 5.15 2.56 15 5.15 -0.16 15 6.45 2.56 6.45 -0.25 -4.119 2.56 -4.119 -0.125 -5.15 2.56 15 -5.15 -0.16 15 -6.45 2.56 -6.45 -0.25 TC2 4.119 1.94 4.119 -0.125 5.15 1.94 15 5.15 -0.16 15 6.45 1.94 6.45 -0.25 -4.119 1.94 -4.119 -0.125

Processed by We Batch PDF UnlockerBuy a license to remove it.

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu -6.45 1.94 -6.45 -0.25 TC3 7.394 2.79 7.119 -0.125 8.229 2.732 15 8.15 -0.16 15 9.45 2.56 9.45 -0.25 -7.394 2.56 -7.119 -0.125 -8.229 2.732 15 -8.15 -0.16 15 -9.45 2.79 -9.45 -0.25 TC4 10.394 1.71 10.119 -0.125 11.229 1.768 15 11.15 -0.16 15 12.45 1.94 12.45 -0.25 -10.394 1.71 -10.119 -0.125 -11.229 1.768 15 -11.15 -0.16 15 -12.45 1.94 -12.45 -0.25 TC5 13.348 2.874 15 13.119 -0.125 15 15.45 2.56 14.15 -0.16 15.45 -0.25 -13.348 2.874 15 -13.119 -0.125 15 -15.45 2.56 -14.15 -0.16 -15.45 -0.25 TC6 16.348 1.626 15 16.119 -0.125 15 18.45 1.94 17.15 -0.16 18.45 -0.25 -16.348 1.626 15 -16.119 -0.125 15 -18.45 1.94 -17.15 -0.16 -18.45 -0.25 TC7 17.458 3.09 19.119 -0.125 18.345 3.024 15 20.15 -0.16 15 21.45 2.56 21.45 -0.25 -17.458 3.09 -19.119 -0.125 -18.345 3.024 15 -20.15 -0.16 15 -21.45 2.56 -21.45 -0.25 TC8 20.458 1.41 22.119 -0.125 21.345 1.476 15 23.15 -0.16 15 24.45 1.94 24.45 -0.25 -20.458 1.41 -22.119 -0.125 -21.345 1.476 15 -23.15 -0.16 15 -24.45 1.94 -24.45 -0.25 TC9 22.684 3.24 25.119 -0.125 23.623 3.166 15 26.15 -0.16 15 27.45 2.56 27.45 -0.25 -22.684 3.24 -25.119 -0.125 -23.623 3.166 15 -26.15 -0.16 15 -27.45 2.56 -27.45 -0.25 TC10 26.184 1.26 28.619 -0.125 27.123 1.334 29.65 -0.16 30.95 1.94 15 30.95 -0.25 15 -26.184 1.26 -28.619 -0.125 -27.123 1.334 -29.65 -0.16

Processed by We Batch PDF UnlockerBuy a license to remove it.

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu -30.95 1.94 15 -30.95 -0.25 15 TC10R 25.237 3.39 28.619 -0.125 26.176 3.316 15 29.65 -0.16 15 30.95 2.56 30.95 -0.25 -25.237 3.39 -28.619 -0.125 -26.176 3.316 15 -29.65 -0.16 15 -30.95 2.56 -30.95 -0.25

Nhõp cỏc bú cỏp theo cỏc trường trờn form

Sau khi căng cỏp ta cú thể xem chương trỡnh thể hiện:

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

- Khai bỏo tổ hợp tải trọng dựứng lực cho cỏc giai đoạn thi cụng.

Gỏn tải trọng

Load > Prestress Loads > Tendon Prestress Loads Nhập theo từng nhúm cỏp DƯL. Chọn cỏch kộo cỏp theolực, lực căng là 3444 kN. Cỏp 1 căng đầu cỏp (Begin), cỏp 2 căng cuối cỏp(End). Cỏc cỏp cũn lại căng cả 2 đầu (Both). Chọn Add để khai bỏo, kết thỳc chọn close. - Tiếp theo gỏn cỏc tải trọng dựứng lực vào cỏc giai đoạn thi cụng (CS)

Gỏn xong tiến hành tớnh toỏn và chỳng ta được cỏc kết quả

Mất mỏt ứng suất cho từng cỏp theo cỏc giai đoạn.

Results > Tendon Time-dependent Loss Graph.

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Tớnh độ gión dài của cỏp.

- Kết quả là độ gión dài của phần tử và cỏp theo từng giai đoạn.

Results > Result Tables > Tendon > Tendon Elongation

Tọa độ cỏp

Results > Result Tables > Tendon > Tendon Coordinates

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

e. Co ngút từ biến.

- Khai bỏo vật liệu cho tớnh toỏn co ngút, từ biến

Model > Properties > Time Dependent Material (Creep/Shrinkage) > Add.

Name (M400) ; Code>CEB-FIP

Compressive strength of concrete at the age of 28 days (35000)

Relative Humidity of ambient environment (40 ~ 99) (70)

Notational size of member (1)

Type of cement>Normal or rapid hardening cement (N, R)

Age of concrete at the beginning of shrinkage (3) Name (M500) ; Code>CEB-FIP

Compressive strength of concrete at the age of 28 days (40000)

Relative Humidity of ambient environment (40 ~ 99) (70)

Notational size of member (1)

Type of cement>Normal or rapid hardening cement (N, R)

Age of concrete at the beginning of shrinkage (3)

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

- Khai bỏo vật liệu cho tớnh toỏn sự biến đổi của modun đàn hồi (Comp. Strength) theo thời gian.

Model > Properties > Time Dependent Material (Comp. Strength) > Add

Name (M400) ; Type>Code

Development of Strength>Code>CEB-FIP

Concrete Compressive Strength at 28 Days (S28) (35000)

Cement Type(a) (N, R : 0.25) Name (M500) ; Type>Code

Development of Strength>Code>CEB-FIP

Concrete Compressive Strength at 28 Days (S28) (40000)

Cement Type(a) (N, R : 0.25)

- Liờn kết vật liệu phụ thuộc thời gian với vật liệu đó khai bỏo cho kết cấu.

Model > Properties > Time Dependent Material Link

Time Dependent Material Type Creep/Shrinkage>M400

Comp. Strength> M400

Select Material for Assign>Materials>

1: Grade M400 Selected Materials Time Dependent Material Type Creep/Shrinkage>M500

Comp. Strength> M500

Select Material for Assign>Materials>

1: Grade M500 Selected Materials

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu Chọn vật liệu tớnh co ngút, từ biến, vật liệu tớnh mụ đun đàn hồi (Comp. Strength). Chọn vật liệu cần liờn kết. Nhấn Add. Nhập xong chọn close. f. Gối lỳn - Khai bỏo cỏc gối lỳn:

Load > Settlement Analysis Data > Settlement Group.

Nhập tờn gối lỳn, độ lỳn, cỏc nỳt bị lỳn (Cỏc gối).

- Khai bỏo cỏc trường hợp tải do gối lỳn.

Load > Settlement Analysis Data > Settlement Load Cases

Thờm cỏc trường hợp xảy ra gối lỳn, hệ số tỉ lệ. Vớ dụ trường hợp GL3 cú gối G2, G1 bị lỳn.

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

g. Hoạt tải.

- Chọn tiờu chuẩn tớnh hoạt tải.

Load > Moving Load Analysis Data > Moving Load Code > AASHTO LRFD

- Định nghĩa làn xe

Load > Moving Load Analysis Data > Traffic Line Lanes

Chọn tờn làn, độ lệch tõm(Eccentricity) là 2m, hướng di chuyển, vị trớ làn.

- Định nghĩa xe tải

Load > Moving Load Analysis Data > Vehicles

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Đối với xe 2 trục, 3 trục theo tiờu chuẩn AASHTO, chọn Add Standard ta chỉ cần khai bỏo tờn, chương trỡnh sẽ lấy số liệu từ cơ sở dữ liệu.

Riờng với cỏc xe theo tiờu chuẩn 22TCN18-1979 như H30, XB80 ta phải khai bỏo thủ cụng, dựng chức năng Add User Defined.

- Định nghĩa nhúm xe

Load > Moving Load Analysis Data > Vehicles Classes > Add

Định nghĩa cỏc nhúm xe cần tớnh toỏn. Định nghĩa trường hợp xe

Load > Moving Load Analysis Data > Moving Load Cases

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Sau khi tớnh toỏn ta cú thể xem cỏc kết quả của chương trỡnh, vớ dụ nhưđường ành hưởng mụ men ở giai đoạn khai thỏc tại nỳt 1017.

Results > Influence Lines > Beam Forces/Moments.

h. Tớnh độ vồng trong thi cụng.

Xõy dựng nhúm kết cấu cho tớnh độ vồng, điều kiện biờn, hợp long.

Model > Group > Define Structure Group

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

Khi chưong trỡnh tớnh toỏn xong chọn

Results > FCM Camber > FCM Camber Control

Để xem biểu đồđộ vồng chọn

Results > FCM Camber > FCM Camber Graph View

Xem bảng kết quả chọn

Results > FCM Camber > FCM Camber Table

Ngoài cỏc kết quả trờn chương trỡnh cũn cung cấp rất nhiều loại kết quả với cỏc định dạng khỏc nhau. Việc xuất kết quảở trong Midas/Civil là hết sức dễ giàng và nhanh chúng.

Nghiờn cu ng dng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cu và cu

PHN III: KT LUN VÀ KIN NGH

Sau quỏ trỡnh thực hiện đề tài: “Nghiờn cứu ứng dụng chương trỡnh Midas/Civil trong phõn tớch kết cấu và cầu” đó thu được một số kết quả là tài liệu chi tiết với cỏc nội dung chớnh sau:

- Tổng quan về Midas/Civil

- Phương phỏp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong Midas/Civil - Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chương trỡnh Midas/Civil

- Hướng dẫn Tớnh bài toỏn cầu bờ tụng dựứng lực thi cụng theo phương phỏp đỳc

Một phần của tài liệu UNG_DUNG_MIDAS_TRONG_PHAN_TICH_KET_CAU_CAU_108_8995 (Trang 87 -87 )

×