0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Tổng hợp các nghiên cứu trƣớc có liên quan

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM (Trang 34 -37 )

Bảng 2-1: Tổng hợp các nghiên cứu có liên quan

Tác giả Nhân tố Phƣơng pháp

Admad và cộng sự (2012)

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập, thanh khoản, dự phòng rủi ro tín dụng và tỷ lệ vốn cổ phần

Phương pháp hồi quy tuyến tính

Liu và Pariyaprasert (2014)

An toàn vốn, chất lượng tài sản, quản lý, thu nhập và thanh khoản

Mô hình CAMEL và

phương pháp hồi quy tuyến tính

Tác giả Nhân tố Phƣơng pháp

vốn, quản trị rủi ro, quy mô tài sản; chu kỳ kinh tế, lạm phát

moment tổng quát

Nguyễn Kim Thu và Đỗ Thị Thanh Huyền (2014)

Vị thế ngân hàng, mức ngại rủi ro, rủi ro tín dụng, tương tác giữa rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất, chi phí lãi suất ngầm và chất lượng quản lý

Phương pháp nghiên dựa trên mô hình của Ho và Saunders (1981) và các phát triển tiếp theo trong nghiên cứu của McShane và Sharpe (1985) và Angbazo (1997). Rostami (2015) Mức độ an toàn vốn, chất

lượng tài sản, sự quản lý, thu nhập và lợi nhuận, và tính thanh khoản và độ nhạy cảm

Mô hình CAMELS và phương pháp hồi quy tuyến tính

Hồ Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị Cành (2015)

Cấu trúc tài sản, chất lượng tài sản, độ phù hợp của vốn, cấu trúc tài trợ, hiệu quả hoạt động, quy mô, đa dạng hóa thu nhập, tăng trưởng kinh tế, lạm phát.

Dựa vào mô hình nghiên cứu của Trujillo- Ponce (2013)

Kristianti và Yovin (2016)

Hiệu quả hoạt động (tổng chi phí trên tổng thu nhập), NIM và NPL

Phương pháp hồi quy tuyến tính

Mbella và Magloire (2017)

An toàn vốn (CAR), quản lý thanh khoản (liquidity), hiệu quả quản lý

Phương pháp mô ment tổng quát (GMM)

Tác giả Nhân tố Phƣơng pháp

(management effciency) và chất lượng tài sản Satria và cộng sự (2018) Vốn chủ sở hữu (VCSH)

đối với tài sản (ETA), nhưng nó không bị ảnh hưởng đáng kể bởi tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR), đầu tư vào tài sản (ITA) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Mô hình hồi quy hiệu ứng cố định

Nguyễn Kim Quốc Trung và Bùi Quang Hưng (2018)

Mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, sự quản lý, thu nhập và lợi nhuận, và tính thanh khoản

Phương pháp mô ment tổng quát (GMM)

Bogale (2019) An toàn vốn, quy mô ngân hàng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động; tốc độ tăng trưởng GDP thực, lạm phát, tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay

Phân tích định lượng mô hình tác động cố định

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM (Trang 34 -37 )

×