0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

Giải pháp về hoàn thiện tuyển chọn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƢỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (Trang 90 -92 )

Bổ sung phương pháp thi trắc nghiệm trong quá trình tuyển dụng

Trắc nghiệm trong thi tuyển là một phƣơng pháp tuyển dụng đƣợc áp dụng rất phổ biến vì phƣơng pháp này có nhiều ƣu điểm:

Công ty có thể áp dụng phƣơng pháp bút vấn trắc nghiệm, tức là yêu cầu các ứng viên trả lời các câu hỏi trong bài thi hoặc có thể áp dụng phƣơng pháp khẩu vấn trắc nghiệm. Có nhiều hình thức trắc nghiệm khác nhau nhƣng Công ty nên đi sâu vào một số loại sau:

- Trắc nghiệm về kiến thức tổng quát: Nhằm đánh giá đƣợc trình độ hiểu biết tổng quát của các ứng viên. Cách này rất phù hợp khi Công ty cần tuyển những nhân viên cấp cao nhƣ trƣởng, phó phòng, cán bộ quản lý,…

- Trắc nghiệm tâm lý: Giúp nhà quản trị hiểu đƣợc động thái và thái độ ứng xử của ứng viên nhƣ hƣớng nội, hƣớng ngoại, rụt rè, nhút nhát hay mạnh dạn, nóng nảy,…Cách này rất cần cho quá trình tuyển dụng nhân viên đặc biệt là nhân viên kinh doanh, marketing,…

- Trắc nghiệm về trí thông minh: Với loại trắc nghiệm này có thể suy đoán đƣợc khả năng của ứng viên về từ ngữ, óc toán học, khả năng sáng tạo, tƣ duy logic,…

- Trắc nghiệm về khả năng chuyên môn và năng khiếu: giúp Công ty biết đƣợc những năng khiếu bẩm sinh và những khả năng do tích lũy kinh nghiệm mà có của ứng viên.

- Trắc nghiệm cá tính: Cá tính là một vấn đề hết sức quan trọng, nếu nguyên nhân thất bại bắt nguồn từ cá tính thì thực là nguy hiểm vì muốn cải tạo đƣợc cá

tính bẩm sinh không phải là điều đơn giản, nhƣng nếu biết đƣợc cá tính của nhân viên và hƣớng các yếu tố khác theo nó thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn.

Để phƣơng pháp trắc nghiệm đƣợc hiệu quả, đáng tin cậy, có giá trị khách quan, cần phải thiết lập những bài trắc nghiệm chuyên môn cho từng loại công việc. Công ty nên cho ứng viên tham dự các kì thi trắc nghiệm liên hệ đến công việc mà ứng viên sẽ đảm nhiệm sau này.

Sau khi các hồ sơ đƣợc xem xét sơ bộ, và ứng viên đã đạt cuộc thi trắc nghiệm Công ty sẽ thông báo cho các ứng viên đƣợc chọn đến tham dự phỏng vấn.

Trong vòng phỏng vấn tuyển chọn sơ bộ các tiêu chí đánh giá đƣợc cho cùng trọng số (nghĩa là mức độ quan trọng của các tiêu chí là nhƣ nhau). Công ty nên xem xét, đánh giá, lựa chọn một số yếu tố quan trọng nhất để cho trọng số cao hơn những yếu tố khác, để đảm bảo lựa chọn đƣợc đúng đối tƣợng, sắp xếp đúng vị trí công việc.

Công ty nên xây dựng bản mẫu phỏng vấn tuyển chọn

Tùy theo vị trí, số lƣợng, đặc thù công việc cần tuyển mà buổi phỏng vấn có thể diễn ra, tuy nhiên về cơ bản Công ty nên xây dựng một quy trình chung cho các buổi phỏng vấn để làm cơ sở cho Cán bộ tuyển dụng tiến hành phỏng vấn có cách đánh giá khoa học, tạo sự đồng nhất và hiệu quả cao cho kết quả đánh giá.

Chú trọng đến vấn đề chuyên ngành đào tạo của ứng viên

Công ty nên chú trọng đến vấn đề chọn những ngƣời đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Nếu ngƣời lao động đƣợc làm đúng chuyên ngành đào tạo sẽ có cái nhìn, tƣ duy khoa học về công việc. Do đó, khả năng phát triển của những ngƣời làm đúng chuyên ngành đào tạo sẽ cao hơn những ngƣời làm không đúng chuyên ngành. Trong trƣờng hợp nếu không tuyển đƣợc ngƣời lao động đúng chuyên ngành doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng nguồn lao động ngoài chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu nhân lực của tổ chức. Tuy nhiên, đối với lực lƣợng này thì việc đào tạo và phát triển tƣơng đối khó khăn và tốn kém thời gian và công sức.

Gửi email thông báo kết quả tuyển dụng cho tất cả các ứng viên thể hiện phong cách chuyên nghiệp và tôn trọng các ứng viên, đồng thời đƣa ra thông tin về các

vị trí tuyển dụng khác cho các ứng viên không đạt thông qua đó mà có thể thu hút đƣợc các ứng viên trên vào các vị trí tuyển dụng khác hay vào một thời điểm khác.

Hoạt động thử việc cần được chú trọng

Hƣớng dẫn cụ thể bằng văn bản mô tả công việc cho nhân viên thử việc: Khi nhân viên mới vào cần có văn bản mô tả cụ thể công việc mà họ cần làm giúp cho họ biết đƣợc mình sẽ phải làm những công việc gì và làm nhƣ thế nào.

Tuy nhiên, văn bản mô tả công việc cho nhân viên thử việc của Công ty còn chƣa rõ ràng, khoa học, nhân viên thử việc không hiểu đƣợc những gì cần phải làm. Một số văn bản mô tả công việc có tính định lƣợng thấp, không phù hợp nên nhân viên thử việc sẽ không nắm đƣợc những gì cần làm. Do vậy Công ty nên xem xét, xây dựng lại văn bản này cho hoàn chỉnh.

Quản lý, theo dõi tiến trình thực tập của nhân việc thử việc: Công ty cần theo dõi sát sao và cần xem xét, bố trí nhân viên có kinh nghiệm để bảo ban, kèm cặp nhân viên mới. Những ngƣời đƣợc phân công hƣớng dẫn cần thực sự nhiệt tình giúp đỡ nhân viên mới trong việc làm quen với công việc, giúp họ tự tin hơn vào khả năng của mình. Có nhƣ vậy nhân viên mới mới không bị bỡ ngỡ và chán nản trong môi trƣờng làm việc mới và hiệu quả công việc đƣợc đảm bảo.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƢỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (Trang 90 -92 )

×