0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (162 trang)

XỨ THÁI: TỰ THÍCH ỨNG ĐỂ SINH TỒN

Một phần của tài liệu TRĂM VIỆT TRÊN VÙNG ĐỊNH MỆNH (Trang 43 -49 )

Thái là một quốc gia duy nhất ở Đơng Nam Á đã thốt khỏi thời kỳ bị Tây phƣơng thống trị. Điều may mắn ấy một phần nhờ ở vị trí trái độn giữa hai lực lƣợng thực dân Anh ở phía tây và nam, và Pháp ở phía đơng, một phần nhờ ở phƣơng lƣợc ngoại giao khơn ngoan và ĩc canh tân của các triều vua từ Rama IV (1851) về sau. Điểm chủ yếu trong phƣơng lƣợc ngoại giao của Thái đƣợc tĩm gọn trong phƣơng châm ―tự thích ứng để sinh tồn‖ của giới lãnh đạo Thái.

Canh Tân Và Cách Mạng

Vào cuối thời Rama III nền bang giao giữa Thái và Tây phƣơng, nhất là Anh, đang ở tình trạng rất căng thẳng, vì vua Rama III từ chối khơng chịu xét lại hiệp ƣớc 1825 mà chính ơng đã ký kết với Cơng ty Đơng Ấn của Anh. Theo hiệp ƣớc này, Tây phƣơng khơng hồn tồn đƣợc tự do buơn bán ở đất Thái. Giữa lúc chiến tranh cĩ triệu chứng sắp bùng nổ thì Rama III băng hà.

Rama IV (1851-1868), tức Mongkut, lên kế vị. Tiên khởi, nhà vua cải thiện bang giao với Tây phƣơng bằng cách mở rộng các cửa biển cho tất cả các nƣớc vào buơn bán; tiếp theo ơng khởi đầu canh tân xứ sở, trong đĩ cĩ cả việc mời ngƣời Tây phƣơng tới huấn luyện và cố vấn ngƣời bản xứ. Rama IV lên ngơi lúc đã 46 tuổi. Trong suốt thời thanh niên, ơng đã trải qua nhiều năm trong nếp áo tu sĩ Phật giáo. Ơng thơng hiểu nền văn hĩa cổ truyền của Thái Lan và cũng am tƣờng khá nhiều ngơn ngữ và khoa học Tây phƣơng[1] . Ngay từ khi chƣa lên ngơi, ơng đã qui tụ đƣợc một nhĩm ngƣời cĩ khuynh hƣớng canh tân trong triều đình. Nhĩm ngƣời này sau đĩ đã trở thành rƣờng cột quốc gia dƣới triều đại ơng. Nhận định của Rama IV và nhĩm cận thần của ơng là Thái khơng đủ sức chống lại sức bành trƣớng của các lực lƣợng đế quốc thực dân Tây phƣơng, vì vậy chính sách đúng đắn nhất của Thái là phải tự thích ứng để sinh tồn giữa những lực lƣợng ấy.

Rama V (1868-1910) tức Chulalongkorn, kế vị Rama IV đã tiếp tục con đƣờng canh tân xứ sở. Trong suốt 42 năm trị vì, ơng đã tạo cho Thái một nền hành chánh và một tổ chức quân đội hữu hiệu. Tuy nhiên, cùng dƣới triều ơng, một số lớn đất đai mà trƣớc đây Thái đã chiếm đƣợc của Kampuchia, Lào và Mã lai đã phải nhƣợng lại cho Pháp và Anh[2] .

Việc nhƣợng lại đất này đã xảy ra sau một thời gian điều đình đơi lúc khá gay go giữa Thái và Anh, Pháp. Dù sao chính quốc Thái cũng cịn đƣợc để yên nhờ sự tranh chấp về quyền lợi giữa Anh, Pháp trong mƣu đồ bành trƣớng. Hiệp ƣớc Anh Pháp 1896 bảo đảm nền trung lập của đồng bằng Chao Phraya và do đĩ Thái vẫn đƣợc cơng nhận là một quốc gia độc lập, ít ra là trên giấy tờ.

Sang thời Rama VI (1910-1925), tức Wachirawut, chính sách của Rama V vẫn đƣợc tiếp tục thi hành và phát triển đến độ Thái đã nghiễm nhiên trở nên một quốc gia cĩ lời ăn tiếng nĩi trên trƣờng quốc tế. Rama VI đã đƣợc du học ở Anh quốc, vì vậy ơng đã khơng ngần ngại đứng vào phe đồng minh trong thế chiến I, dù gặp sự chống đối của Hơi đồng Cố vấn trong triều đình (các vị này vẫn bất mãn về việc chèn ép lấn đất của Đế quốc Anh Pháp dƣới thời Rama V). Thái đã gửi một đạo quân sang Pháp để tham chiến trong phe đồng minh và do đĩ đã cĩ đại diện trong hịa hội quốc tế Versailles.

Rama VI mất năm 1925, khơng cĩ con nối dõi, nên đƣợc ngƣời em là Prajadhipok (Rama VII) kế vị. Hai triều đại Rama VI và Rama VII cĩ nhiều sự khác biệt nhau mà nguyên do chính là ở cá tính của hai ơng. Rama VI là ngƣời tự tin luơn luơn hành động theo ý chí của chính mình. Ơng đích thân trơng nom việc nƣớc, tự bày tỏ quan điểm của mình một cách rành rẽ với những ngƣời cộng sự và bắt buộc những ngƣời này phải thi hành đúng ý mình một khi đã hiểu rõ và chấp thuận. Thậm chí cĩ những tƣ tƣởng thấy cần phổ biến trong quốc dân, ơng đã khơng nề hà

viết những bài báo ký dƣới nhiều bút hiệu khác nhau với những đề tài về chính trị nhiều khi nẩy lửa. Rama VII thì trái lại, ơng quá e dè nhút nhát, thiếu tự tin nên khơng kiếm sốt nổi triều chính. Việc nƣớc, việc dân lần lần nằm gọn trong sự thao túng của một số hồng tộc quốc thích. Những ngƣời này ngày càng trở nên độc đốn chuyên quyền, khơng những lẫn át cả quyền hành mà cịn ngăn cản cả ý chí canh tân hĩa chính thể (trong đĩ cĩ ý định lập hiến) của nhà vua nữa. Những sự kiện ấy đã dẫn đến cuộc cách mạng chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Thái. Năm 1932, một nhĩm sĩ quan cao cấp và viên chức hành chánh hạng trung đã tổ chức một cuộc chính biến nhằm chấm dứt sự chuyên chế của hồng gia và thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến.

Cĩ ba yếu tố chính đã dẫn đến sự kiện này: Thứ nhất là sự sút giảm quyền hành của hồng gia về tâm lý, nguyên do vì những tƣ tƣởng dân chủ ở Âu châu mà lớp thị dân đã hấp thụ đƣợc cộng thêm với sự e dè nhút nhát của Rama VII trong việc trị quốc. Thứ hai là sự phát triển của những thành phần Tây học trong cơ cấu chính quyền, những ngƣời này nắm giữ những chức vụ chuyên nghiệp và luơn luơn bất mãn về sự độc quyền lãnh đạo ở những vai trị then chốt hơn của hồng thân quốc thích ngay cả trong địa hạt chuyên mơn của mình. Và sau cùng là sự suy sụp của nền tài chính quốc gia, một sự suy sụp do ảnh hƣởng về chính sách kinh tế thiếu khả quan từ nhiều năm trƣớc mà Rama VII phải thừa hƣởng.

Hai nhân vật nổi bật nhất trong số những ngƣời lãnh đạo cách mạng là Phibun Songkhram, ngƣời cầm đầu nhĩm sĩ quan cao cấp, và Pridi Phanomyong, giáo sƣ luật trƣờng đại học Chulalongkorn, đại diện nhĩm thanh niên trí thức.

Bình minh ngày 24 tháng 6 năm 1932, quân đội thuộc phe cách mạng tiến vào thành phố Bangkok và chiếm giữ tất cả các cơ sở trọng yếu. Tuyên ngơn chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế đƣợc phĩng ra và sau đĩ nhà vua đƣợc mời ngồi lại ngai vàng trong một chính thể cĩ hiến pháp. Chỉ trong ít ngày sau, cuộc chính biến khơng đổ máu đã hồn tồn thành cơng. Nhà vua chấp nhận một bản hiến ƣớc tạm thời. Nhĩm gây chính biến mệnh danh là đảng Nhân Dân tự biến thành quốc hội lâm thời và tự thành lập chính phủ. Tới ngày 10 tháng 12 năm 1932, nghĩa là chƣa đầy sáu tháng kể từ ngày chính biến, một hiến pháp chính thức đã đƣợc cơng bố và áp dụng, trong đĩ cĩ đề cập tới một quốc hội gồm 156 nghị sĩ, một nửa do dân bầu, một nửa do nhà vua chỉ định.

Ít lâu sau cuộc chính biến, một nhĩm quân đội và dân sự do hồng thân Boworadet, cựu tổng trƣởng quốc phịng, cầm đầu, đã nổi lên chống chính phủ. Khi nhĩm quân này tiến tới gần kinh đơ thì bị quân chính phủ đánh tan. Cuộc nổi loạn này đã làm cho các nhà lãnh đạo đảng Nhân dân cĩ cớ đàn áp hồng gia bằng cách bỏ tù hoặc buộc lƣu vong ra khỏi xứ một số hồng thân quốc thích. Hai năm sau, cả chính vua Rama VII cũng bị truất phế và bị trục xuất sang Anh quốc. Các nhà lãnh đạo chính quyền đĩn Ananda Mahidol, cháu vua Chulalongkorn (Rama V) lúc ấy mới 16 tuổi và đang học ở Thụy sĩ về làm vua.

Cùng lúc ấy, tình hình quốc tế đang chuyển biến sang một khúc quẹo lớn: thế giới lâm vào vịng chiến tranh, và Thái thật sự bối rối trƣớc những báo hiệu của một trận chiến ngay tại Đơng Nam Á mà một bên là Nhật, một bên là Anh Mỹ.

Giữa giai đoạn dầu sơi lửa bỏng, Phibun Songkhram đã lên làm thủ tƣớng thay Phraya Phahon (1938). Phibun khơng những đã giữ vai trị then chốt trong cách mạng 1932, mà cịn là nhân vật cƣơng quyết dẹp tan cuộc nổi dậy của phe bảo hồng. Ơng là ngƣời cĩ cá tính sắc bén, hành động quyết liệt. Nắm giữ bộ Quốc phịng từ 1934 đến 1938, ơng đã hồn tồn là trụ cột của quân đội Thái. Khi lên nắm chính quyền, ơng biến đổi đảng Nhân Dân đang từ chủ trƣơng ơn hịa sang chủ trƣơng quá khích và do đĩ dẫn đến chủ nghĩa quốc gia cực đoan giống nhƣ Đức, Ý, Nhật thời ấy.

Những năm trƣớc chiến cuộc Thái bình dƣơng, Phibun Songkhram và Pridi Phanomyong đã sát cánh nhau tạo một ý thức mới nhằm chấn hƣng tinh thần dân tộc Thái, triệt hạ tổ chức và sự lũng đoạn của nhĩm Hoa kiều trong xứ và sau đĩ cịn mƣu tính cả chuyện thanh tốn chế độ thực dân ở Đơng Nam Á lục địa. Cùng với ý chí đĩ, vào năm 1939. Phibun đã đổi quốc hiệu từ Xiêm sang Mƣờng Thái (Xứ Thái). Khi lấy tên Mƣờng Thái, nhũng ngƣời lãnh đạo Thái đã mơ tƣởng đến vùng đất vƣợt ra ngồi biên giới Xiêm cũ. Những ý tƣởng ấy đã đã đƣợc thể hiện qua những tuyên ngơn, diễn từ, sách báo, tuyên truyền mà nhũng ngƣời viết sử sau này đã gọi là chủ nghĩa Đại Thái.

Năm 1941, quân Nhật tiến nhanh nhƣ vũ bão về phía nam Thái bình dƣơng và đẩy lùi Anh Mỹ ở khắp các mặt trận. Bình minh ngày 8 tháng 12, Nhật tiến vào vịnh Thái Lan mà khơng thơng báo trƣớc cho chính phủ Thái. Đại sứ Nhật ở Bangkok đƣa điều kiện hoặc là cho quân đội Nhật mƣợn đƣờng đánh Anh ở Miến Điện và Mã Lai hoặc là chấp nhận chiến tranh với Nhật. Dĩ nhiên chính phủ Thái đã chọn con đƣờng nhƣợng bộ, một phần vì khơng thể đƣơng đầu nổi với Nhật, một phần vì một số lớn các nhà lãnh đạo Thái khi ấy vốn cĩ khuynh hƣớng ―thà để Á châu cho Nhật lãnh đạo trong chủ trƣơng Đại Đơng Á cịn hơn để cho đế quốc Tây phƣơng thống trị mãi ngƣời da vàng‖.

Do đĩ, quân đội Nhật đã đồn trú ở đất Thái dƣới danh nghĩa lực lƣợng liên minh chứ khơng phải quân chiếm đĩng. Thái ký hiệp ƣớc thân hữu và liên kết với Nhật, và sau đĩ tuyên chiến với đối phƣơng của Nhật là Anh Mỹ.

Sự kiện này dù sao cũng giúp Thái Lan bảo tồn đƣợc chủ quyền đối nội. Cịn vấn đề đối ngoại thì theo chủ trƣơng của thủ tƣớng Phibun sẽ ―tùy cơ ứng biến‖. Chủ trƣơng ấy đƣợc diễn tả đầy đủ trong câu nĩi của Phibun với vị tham mƣu trƣởng của ơng năm 1942 ―Phe nào mà ơng nghĩ là sẽ thua trong trận chiến tranh này phe đĩ sẽ là kẻ địch của chúng ta‖[3] .

Đĩ chính là chính sách tự thích ứng để sinh tồn của Thái mỗi khi phải đƣơng đầu với các lực lƣợng ngoại bang quá mạnh. Sự né tránh đĩ của các nhà lãnh đạo Thái cịn tỏ ra khơn ngoan hơn khi Pridi Phanomyong đã lập tức rời khỏi nội các để sang làm phụ chính cho quốc vƣơng ngay khi quân đội Nhật đổ bộ lên đất Thái. Đồng thời nhân vật số hai này đã trở thành lãnh tụ của các lực lƣợng chống Nhật bí mật ở Thái và luơn luơn bắt liên lạc với Trung Hoa, Anh và Mỹ. Ngồi ra tới năm 1944, khi thấy Nhật lăn mau trên đà thất trận, Phibun đã tự ý rút lui nhƣờng ghế

thủ tƣớng cho một nhân vật hạng thứ là Khuang Aphaiwong thay thế. Khuang đã cầm quyền cho tới khi Nhật đầu hàng.

Chính tình trạng nƣớc đơi ấy đã cứu Thái sau Thế chiến 2. Lực lƣợng chống Nhật của Thái chẳng qua chỉ là con tẩy sì trong canh bài quốc tế. Nhờ con tẩy ấy mà Thái khơng bị liệt vào hàng ngũ các nƣớc bại trận. Vấn đề đƣợc giải quyết thật là giản dị: Quốc vƣơng Thái chỉ việc chọn một nhân vật theo phe đồng minh để thiết lập chính phủ cho ―Nƣớc Thái Tự Do‖ thay thế chính phủ thân Nhật cũ. Nhân vật đĩ khơng ai khác hơn là nguyên đại sứ Thái ở Mỹ Seni Pramoj. Ơng này đã ly khai chính phủ Phibun ngay từ khi Phibun bắt tay với Nhật.

Diễn Biến Chính Trị Hậu Thế Chiến

Nếu chính sách đối ngoại của Thái đã tỏ ra khơn khéo trong sự bảo tồn đƣợc chủ quyền quốc gia thì ngƣợc lại tình trạng nội bộ của Thái lại lâm vào cảnh bi đát rối ren đáng tiếc. Nền kinh tế Thái bị suy sụp trong thời hậu chiến. Chính trƣờng Thái diễn ra cảnh tranh chấp tang thƣơng. Đảng Nhân dân, cơ chế nịng cốt của chính thể Thái hồn tồn tan rã. Điều nguy hiểm nhất là tình trạng mất tinh thần, vơ kỷ luật của các cơ quan quân chính trong thời giao động đã gây nên sự thối nát, tham nhũng trầm trọng trong chính quyền.

Giữa lúc ấy, Pridi đã đứng ra thành lập chính phủ mới với ý định cố gắng cứu vãn lại tình thế bằng cách cơng bố hiến pháp mới và tổ chức bầu cử quốc hội. Nhƣng cơng việc chƣa tiến hành đƣợc bao nhiêu thì xảy ra vụ ám sát (ngày 9 tháng 6 năm 1946) vua Ananda Mahidol (Rama VIII). Chính quyền đã tỏ ra bất lực, hoặc cố ý bất lực, trong việc tìm ra hung thủ và nguyên cứ vụ ám sát. Trong nƣớc, tình hình đã rối ren lại càng rối ren thêm; đến nỗi Pridi phải từ chức, nhƣợng lại ghế thủ tƣớng cho Thamrong Nawasawat, một nhân vật độc lập và bảo thủ.

Hành động từ chức của Pridi chỉ là một hình thức nhƣợng quyền bề ngồi, cịn bên trong Pridi vẫn là ngƣời nắm thực quyền. Vì vậy, tình hình suy sụp đã khơng vì sự thay đổi ngoại diện này mà cứu vãn đƣợc. Chính phủ khơng kiểm sốt nổi guồng máy hành chánh và nhất là các quân binh chủng. Ngày 8 tháng 11 năm 1947, một cuộc đảo chính do quân đội chủ trƣơng đã xảy ra làm cho Pridi phải chạy ra khỏi xứ, cịn Thamrong và các nhân vật khác thuộc phe Pridi phải lẩn trốn để khỏi bị bắt.

Những ngƣời tổ chức đảo chính khơng muốn gặp nhũng khĩ khăn mới trong vấn đề ngoại giao cũng nhƣ sự chống đối trong nội bộ nên đã mời Khuang Aphaiwong, lãnh tụ đảng Dân chủ, ra thành lập chính phủ chuyển tiếp cho tới khi tổ chức bầu cử vào tháng 1 năm 1948. Cuộc bầu cử đƣợc tổ chức khá tốt đẹp và một chính phủ chính thức ra đời với sự hợp thức hĩa của quốc hội và sự cơng nhận của ngoại quốc. Nhƣng vỏn vẹn chƣa đầy hai tháng, khi vừa bắt tay vào việc giải quyết một số vấn đề cấp thời trong xứ, thì Khuang lại bị lục quân lật đổ để dành ghế thủ tƣớng cho Phibun.

Từ đĩ, chính quyền Thái luơn luơn ở trong tay quân đội. Những quân nhân nắm chính quyền khơng cịn phải lo đƣơng đầu với phe dân sự, nhƣng lại phải thƣờng trực đối phĩ với các âm mƣu, các tranh chấp ngay trong hàng ngũ quân đội. Ngày

1 tháng 10 năm 1948, nhiều sĩ quan ở bộ tham mƣu lục quân bị bắt giữ và bị buộc tội phản loạn. Tháng 2 năm 1949, một sự biến động đã xảy ra ở ngay giữa Bangkok do thủy quân lục chiến phát khởi để yểm trợ sự trở về của Pridi. Vụ biến động bị dẹp tan và một cuộc thanh trừng đẫm máu chƣa từng thấy trong lịch sử Thái đã đƣợc phe cầm quyền thực hiện bằng cách sát hại một số khá đơng sĩ quan, viên chức và chính trị gia. Năm 1950, một trong hai lãnh tụ nịng cốt của vụ đảo chánh 1947 bị trục xuất ra ngoại quốc vì bị gán cho cĩ ý tƣởng phản loạn. Tháng 6 năm 1951, hải quân và thủy quân lục chiến lại gây chính biến và bắt cĩc Phibun. Vụ này bị lục quân và khơng quân dẹp tan trong ba ngày hỗn chiến.

Hai bộ mặt quan trọng mới xuất hiện trong vai trị lãnh đạo chống đảo chánh và trở nên ngƣời hùng của thời cuộc là tƣớng Phao Sriyanon, tổng giám đốc cảnh sát và

Một phần của tài liệu TRĂM VIỆT TRÊN VÙNG ĐỊNH MỆNH (Trang 43 -49 )

×