0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (162 trang)

CHƢƠNG 6: INDONESIA: KINH NGHIỆM LIÊN HIỆP QUỐC CỘNG

Một phần của tài liệu TRĂM VIỆT TRÊN VÙNG ĐỊNH MỆNH (Trang 49 -74 )

Nasakom

Indonesia, quốc gia đơng dân cƣ vào hàng thứ năm trên thế giới và lớn nhất Đơng Nam Á, đã là nơi mà cuộc đấu tranh để thống nhất diễn ra liên tục khơng lúc nào ngừng. Sau thế chiến II, Hịa Lan đã núp bĩng quân Anh trở lại vùng này và mƣu toan chia nát các hải đảo để dễ bề tái lập quyền thống trị. Indonesia đã đấu tranh để giữ vẹn tồn lãnh thổ, một lãnh thổ nằm dài trên 1/8 đƣờng xích đạo với 3.000 hải đảo lớn nhỏ. Cuối cùng nhân dân Indonesia đã thắng. Nhƣng ngay từ trong cái thắng để thống nhất ấy lại nẩy mầm chia rẽ, chia rẽ giữa Java (đảo trung tâm) và ngoại đảo, giữa chính trị và quân sự, giữa giá trị cũ và giá trị mới, giữa khuynh hƣớng tự do và khuynh hƣớng độc tài; sau hết và trầm trọng hơn hết: giữa cộng sản và khơng cộng sản.

Sukarno đã đặt chỗ đứng của mình ngay trên những vết rạn nứt ấy – nghĩa là ơng ta tự biến thành mối dây liên hiệp các lực lƣợng chống đối. Ba lực lƣợng nịng cốt là Quốc Gia, Tơn Giáo và Cộng Sản đã đƣợc Sukarno coi là thành trì của chế độ và đƣợc mệnh danh là NASAKOM[1] .

Lịng sùng đạo (Hồi) và tinh thần quốc gia của nhân dân Indonesia đã đƣợc khích động mạnh mẽ trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân. Niềm tin ở Thƣợng đế và

Tổ quốc là hai tín niệm đầu tiên trong ngũ niệm Pantja Sila mà Sukarno đã dùng làm nền tảng ý thức chính trị. Cịn về Cộng sản, trong suốt thời gian cầm quyền, Sukarno cũng đã cố gắng duy trì. Hai lần Cộng sản nổi dậy, hai lần bị quân đội dẹp tan và cũng hai lần Sukarno lại cho phép tái lập để hoạt động cơng khai.

Khi thực dân cũ khơng cịn là mối đe dọa nữa Sukarno bèn tính chuyện bành trƣớng thế lực. Từ khi hội nghị Á-Phi đƣợc tổ chức ở Bandung (1955) con ngƣời Sukarno bắt đầu nổi bật trong số nhỏ các lãnh tụ mới mẻ của nƣớc nhƣợc tiểu. Hình ảnh những biển ngƣời vĩ đại hành động đồng loạt theo lệnh của lãnh tụ tại Hoa lục (thăm viếng năm 1956) đã làm cho Sukarno bị mê hoặc. Ơng noi theo con đƣờng của Trung cộng và chủ trƣơng lập trục Djakarta-Bắc Kinh mƣu đồ lãnh đạo Á-Phi trong khối quốc tế mà ơng gọi là lực lƣợng Đang Lên (NEFO) để chống lại bọn Tân Thực dân Đế quốc (NECOLIM).

Tân Thực dân Đế quốc dƣới mắt Sukarno chính là những cƣờng quốc tƣ bản, do đĩ ơng dùng cộng sản làm lợi khí đấu tranh. Trong khi dƣới mắt phe khơng cộng sản., Trung cộng đƣợc coi là loại đế quốc hàng đầu. Họ cho rằng Đơng Nam Á, trong đĩ cĩ Indonesia, đang là mục tiêu trong mƣu đồ bành trƣớng của Trung cộng, vậy Djakarta phải coi chừng Trung cộng và chặn tay của tân đế quốc này (tức đảng cộng sản địa phƣơng) trƣớc tiên.

Sự chia rẽ trầm trọng nhất của Indonesia khởi nguyên từ đĩ. Vết nứt từ quan niệm trên đã lần sang nền tảng NASAKOM để rồi lơi cuốn theo sự sụp đổ của chế độ và cái chết tập thể của gần nửa triệu con ngƣời trong một cuộc thanh trừng khủng khiếp. Thất bại của Sukarno cũng là thất bại điển hình của mƣu toan liên hiệp NASA với KOM tại các quốc gia chƣa cĩ kinh nghiệm thực thi chế độ dân chủ đại nghị và chƣa thốt khỏi bàn tay lũng đoạn của các đế quốc bên ngồi.

Chế Độ Sukarno

Từ 1950 đến 1965, chế độ Sukarno tại Cộng hịa Indonesia đƣợc chia đều làm hai thời kỳ: Thời kỳ dân chủ đại nghị và thời kỳ dân chủ hƣớng dẫn (démocratie dirigée).

Thời kỳ áp dụng chế độ dân chủ đại nghị (hiến pháp ngày 15 tháng 8 năm 1950) thực ra chỉ là giai đoạn tập sự bƣớc vào sinh hoạt dân chủ kiểu Tây phƣơng. Mấy năm đầu tiên, đảng Hồi giáo Masjumi (Hồi giáo Cấp tiến) và đảng Quốc gia đã chia nhau cầm quyền và luơn luơn nắm đa số phiếu ở Quốc hội. Ít năm sau, đảng Cộng sản lớn mạnh lên cùng một số đảng nhỏ khác chia sẻ ghế làm cho quốc hội trở nên quá ơm đồm, nhiều khuynh hƣớng. Tình trạng chính trƣờng mất thăng bằng. Các thủ tƣớng kế nhiệm nhau khơng cịn tìm nổi sự ủng hộ đủ lớn để vƣợt qua những khĩ khăn. Phân hĩa địa phƣơng đã trở thành một mối đe dọa nền thống nhất, nhất là vụ khởi loạn ở Sumatra năm 1956.

Trƣớc tình thế ấy, đảng Hồi giáo Masjumi và đảng Xã hội địi phải tạo thơng cảm giữa Java và Ngoại đảo bằng cách mời cựu thủ tƣớng Hatta (ngƣời gốc Sumatra) đứng ra lập nội các. Nhƣng Sukarno khơng chấp nhận giải pháp vá víu ấy. Ơng yêu cầu phải trở về với hiến pháp 1945 với chế độ mà ơng mệnh danh là Dân Chủ Hƣớng Dẫn.

Đảng Hồi giáo Masjumi đã vận động các đảng khơng cộng sản khác bác bỏ đề nghị của tổng thống vì cho rằng trở lại hiến pháp 1945 là thối bộ, sinh hoạt dân chủ tự do sẽ mất, quyền hành sẽ nằm gọn trong tay tổng thống. Cuộc vận động chống đối thành cơng: quốc hội bỏ phiếu khơng tán thành việc tái áp dụng hiến pháp 1945. Tổng thống Sukarno phản ứng lại quyết liệt bằng cách giải tán quốc hội. Hai đảng Masjumi và Xã hội bị đặt ra ngồi vịng pháp luật. Báo chí đối lập bị đĩng cửa. Nhiều lãnh tụ quốc gia bị bắt giữ, trong đĩ cĩ ba cựu thủ tƣớng là Sjahrir (đảng Xã hội), Muhammad Natsir và Burhanuddin Harahap và cựu chủ tịch Cơ quan Hành pháp Kháng chiến Sjafruddin Prawiranegara ngƣời đã thế Sukarno trong khi ơng này bị Hịa bắt giam năm 1948.

Để thay quốc hội, Sukarno đã đặt ra một Hội đồng Đại biểu Nhân dân, cụ thể là đại biểu đảng phái và nghề nghiệp, gồm 280 hội viên chỉ định. Đồng thời, một hội nghị tƣ vấn nhân dân cũng đƣợc triệu tập định kỳ năm năm một lần với chừng 600 đại biểu gồm tất cả hội viên Hội đồng Đại biểu Nhân dân cộng thêm đại biểu các địa phƣơng.

Trong các thời kỳ áp dụng chế độ dân chủ hƣớng dẫn, đƣờng lối đối ngoại của Sukarno càng ngày càng thiên sang khối Cộng, xa rời chủ trƣơng đứng giữa cũ. Ngay trong nội bộ, Sukarno đã cố tình nâng đỡ cộng sản, làm cho phe khơng cộng sản bất mãn. Sự bất mãn bị dồn nén đã đẩy đảng cực hữu Darul Islam (Quốc tế Hồi giáo) tới hành động điên rồ: ám sát tổng thống. Vụ ám sát thất bại, các nhà lãnh đạo Darul Islam bị bắt. Hậu quả của hành động này là Sukarno càng thiên cộng hơn và càng cố mƣu tính triệt hạ các đảng hữu phái. Cho đến khi đảng cộng sản đủ mạnh để lấn lƣớt các đảng khác thì Sukarno coi là đã tạm ổn về mặt chính trị. Trở ngại quan trọng nhất trong cơng cuộc đẩy mạnh cách mạng tiến tới dƣới mắt Sukarno chính là và chỉ cịn là quân đội.

Quân đội Indonesia là một tổ chức cĩ truyền thống. Các tƣớng lãnh đều đã cầm quân từ thời kháng chiến chống Hịa Lan, vì vậy đối với quần chúng họ là những anh hùng cứu quốc. Trong sinh hoạt quốc gia, quân đội luơn luơn đứng ngồi chính trị. Nhƣng xét lập trƣờng các sĩ quan cao cấp qua những lời phát biểu và đơi khi cả hành động cụ thể, ngƣời ta cĩ thể nhận thấy họ cĩ tinh thần quốc gia cực đoan, cĩ ảnh hƣởng truyền thống Hồi giáo, chống cộng, chống sự hiện diện của Hoa kiều và do đĩ chống luơn cả chủ trƣơng bắc cầu Djakarta-Bắc Kinh của tổng thống.

Sau cùng Sukarno đành hỗn thi hành kế hoạch này lại, dù Bắc kinh đã lên tiếng ủng hộ và sẵn sang viện trợ vũ khí nhẹ. Trong những năm qua, các tƣớng lãnh đã cĩ nhiều bất đồng ý kiến với tổng thống, nhƣng Sukarno thƣờng phải tự điều giải hơn là dám cĩ hành động quyết liệt. Với sự cố vấn của lãnh tụ Cộng đảng, Sukarno đã dự liệu bứng nốt cái trở ngại khĩ chịu nhất này đi khi hồn tất giai đoạn một của cuộc cách mạng [2] . Và ngày 25 tháng 9 năm 1965, Sukarno đã long trọng tuyên bố ―Chúng ta bắt đầu bƣớc sang giai đoạn hai của cuộc cách mạng Indonesia, giai đoạn tiến tới xã hội chủ nghĩa‖.

Năm ngày sau (30 tháng 9) thì xảy ra cuộc chính biến, khởi đầu bằng hành động bắt giết các tƣớng lãnh. Cuộc chính biến đã đƣa tới sự sụp đổ của chế độ Sukarno và sự tan rã của đảng Cộng sản.

Đảng Cộng Sản

Nhƣng trƣớc khi xét lại chính biến và hậu quả của nĩ, tƣởng cũng nên nhìn qua quá trình hoạt động của đảng Cộng sản. Chính đảng này đã đĩng vai trị then chốt tạo nên chính biến và đã phải hứng chịu thảm họa khốc liệt do một thế lực mù quáng khác gây nên – thế lực tơn giáo !

Đảng Cộng sản Indonesia đƣợc thành lập từ 1920, ba năm sau cuộc Cách mạng tháng 10 ở Nga. Lãnh tụ đầu tiên của đảng là Tan Malaka, nguyên là phần tử thuộc đảng Dân chủ Xã hội cũ (do Sneevliet, ngƣời Hịa Lan, lập nên).

Sau vụ nổi dậy thất bại 1926, Tan Malaka đã trốn sang Bangkok và tự ý rút ra khỏi hệ thống Cộng sản quốc tế; trong khi ấy một lãnh tụ quá khích là Musso đã lánh sang Nga.

Năm 1935, Musso đƣợc lệnh Stalin trở về Indonesia tái lập Cộng đảng. Trong nhiều năm, Musso đã khơng làm nên trị trống gì. Mãi tới sau ngày Indonesia cơng bố độc lập (1945), chính phủ Sukarno kêu gọi các cơng dân hoạt động qui tụ lại thành chính đảng để tham gia sinh hoạt chính trị, thì Cộng đảng mới thực sự đƣợc tập hợp và tổ chức lại. Khi đảng đã đủ mạnh, ngày 18 tháng 9 năm 1948, Musso lại ra lệnh võ trang nổi dậy ở Madiun, Đơng Java, dù khi ấy Cộng Hịa Indonesia cịn đang tranh chấp với Hịa Lan. Cuộc nổi dậy đã bị quân đội phá vỡ làm cho đảng viên Cộng sản phải lẩn trốn vào vùng rừng núi Trung Java. Musso và nhiều lãnh tụ khác đã bị bắt và bị giết.

Trong khi cộng đảng đang tan rã thi Tan Malaka về nƣớc. Ơng ta qui tụ các du kích quân lại, thành lập đảng Murba Mác xít, một thứ Cộng sản quốc gia, và mở chiến dịch đấu tranh chống chính quyền Indonesia, chống quân xâm lƣợc Hịa và chống cả những phần tử cộng sản thân nga, Murba hoạt động vỏn vẹn đƣợc vài tháng thì Tan Malaka bị quân đội bắt và xử tử [3] .

Năm 1950, giữa lúc cộng sản đang tan tác thì một nhân vật trẻ tuổi rất lỗi lạc là Dipa Nusantara Aidit đã từ ngoại quốc trở về tập hợp và chỉnh đốn lại đảng. Aidit là một cán bộ cao cấp đã trốn thốt sau vụ Madiun. Với tài lãnh đạo và tháo vát đặc biệt của Aidit, chỉ trong một thời gian ngắn cộng đảng đã lại trở ra hoạt động cơng khai. Năm 1952 số đảng viên qui tụ chừng 8.000. Nhƣng sau đĩ, nhờ sự ủng hộ tài chánh dồi dào của Hoa kiều và cả của Bắc Kinh, và với sự hỗ trợ tinh thần của chính tổng thống Sukarno, đảng CS đã phát triển tới một mức độ kỳ diệu: hai triệu đảng viên vào năm 1955. Cũng năm này, trong cuộc bầu cử ở Java, cộng sản đã chiếm 20,6% phiếu; sang năm 1957, số phiếu CS hốt đƣợc vọt lên 27,4%.

Mƣời năm sau, cộng đảng đã phát triển tới số đảng viên ba triệu, cộng thêm 16 triệu đồn viên trong các tổ chức phụ thuộc. Những tổ chức phụ thuộc cĩ số đồn viên nhƣ sau : Đồn Nơng Dân (BTI) 8,5 triệu, Tổ Chức Nghiệp đồn Thợ thuyền (SOBSI) 3,5 triệu, Đồn Thanh Niên Cộng Sản (Pemuda Rakjat) hai triệu và Đồn Phụ Nữ Cộng Sản (Gerwani) 2 triệu.

Lý do mà Sukarno đã nâng đỡ Cộng đảng là vì ơng ta muốn CS cĩ ƣu thế hơn trong liên hiệp NASAKOM để duy trì thân hữu với Trung cộng về mặt đối ngoại hầu thành lập trục Bắc Kinh-Djakarta mà khuynh đảo thế giới ―thứ ba‖ [4] .

Về phía CS, Aidit đã trắng trợn ve vuốt Sukarno bằng cách nhiều lần lên tiếng ca tụng Ngũ niệm Pantja Sila, dù ngay tín nhiệm đầu tiên về Thƣợng đế đã hồn tồn phản lại ý thức Mác xít. Aidit cũng triệt để ủng hộ Sukarno trong cuộc chiến tranh chống Mã Lai Á sau khi liên bang này đƣợc thành lập[5] . Và sau cùng, Aidit đã khơng quên săn sĩc đến sức khỏe của tổng thống bằng cách yêu cầu Bắc Kinh gửi riêng một y sĩ chuyên mơn tới để lo bệnh đau thận cho Tổng thống.

Sang năm 1965, Sukarno bi đau luơn, và ai cũng nhìn thấy rõ là khi ơng ta nằm xuống thì thế ba chân NASAKOM cũng sụp đổ theo. Thực tế cho tới 1965, đảng CS đã quá mạnh để cĩ thể nĩi là chỉ cịn thế hai chân: Cộng sản và khơng CS. Chủ chốt bên phe khơng cộng sản là tổ chức Hồi giáo [6] và quân đội (trừ Khơng Quân thiên cộng). Tình trạng thù nghịch giữa hai phe đã căng thẳng đến độ khơng cịn cĩ thể chấp nhận chung sống chuyện kẻ cịn ngƣời mất chỉ là vấn đề thời gian.

Do đĩ, vai trị vị y sĩ của Sukarno đã trở nên vơ cùng quan trọng. Và khơng biết ơng ta đã báo cáo nhƣ thế nào về sức khỏe của tổng thống mà đảng Cộng sản vội vã đi tới quyết định đảo chánh để giữ tay trên.

Chính Biến Và Hậu Quả

Đêm 30 tháng 9 năm 1965, năm ngày trƣớc ngày kỷ niệm 20 năm thành lập quân đội, chính biến đã mở màn bằng hành động đột kích vào tƣ thất các tƣớng lãnh cao cấp nhất của quân đội. Kết quả ba tƣớng, trong đĩ cĩ Tổng tham mƣu trƣởng Ahmad Yani, bị giết tại nhà, ba tƣớng khác bị bắt đem về căn cứ khơng quân Halim hành quyết, riêng tƣớng Nasution, tổng trƣởng Quốc phịng, đã thốt chết trong gang tấc, tuy bản thân bị thƣơng và con gái năm tuổi bị bắn chết.

Ngƣời chỉ huy trực tiếp chính biến là trung tá Untung, tiểu đồn trƣởng Tiểu đồn Cận vệ Phủ Tổng thống. Untung giải thích hành động của mình là cốt nhằm đập tan cuộc đảo chánh đang đƣợc hội đồng tƣớng lãnh dự trù. Tiếp tay với Untung ngay từ phút đầu là một số đơn vị cĩ CS xâm nhập, Tƣ lệnh Khơng quân Dhani và căn cứ khơng quân Halim, các đồn viên Thanh niên và Phụ nữ Cộng sản trong vùng (đƣợc huấn luyện sử dụng vũ khí tại Halim).

Ngày ra quân đầu tiên kể nhƣ hồn tồn thành cơng. Tờ Harian Rakjat, nhật báo chính thức của đảng CS đã in lên trang nhất bức vẽ một nắm tay to lớn trên đề chữ GESTAPU đang đấm vào mặt một viên tƣớng Indonesia. GESTAPU là chữ viết tắt ―Gerakam September Tiga Puluh‖ cĩ nghĩa là ― Cuộc Vận Động 30 Tháng 9‖. Tờ báo cũng hơ hào dân chúng hãy hƣởng ứng cuộc vận động và sẵn sàng đối phĩ với mọi biến chuyển của thời cuộc.

Biến cố đã xảy ra hồn tồn bất lợi cho phe cộng. Vì ngay ngày hơm sau, tƣớng Suharto, tƣ lệnh Lực Lƣợng Trừ Bị Chiến Lƣợc (KOSTRAD) đã tung quân tiến chiếm các vị trí trọng yếu, kể cả căn cứ khơng quân Halim. Sự chống trả ở thủ đơ của phe tạo chính biến rất yếu ớt. Tại các quân khu khác quân đội cũng dần dần làm chủ tình thế. Nasution đã cùng Suharto lập kế hoạch bình định trên tồn quốc.

Sự phẫn nộ trong quân đội cũng nhƣ trong quần chúng đã lên cao đến cực độ từ khi ngƣời ta phổ biến các tấm hình các tƣớng lãnh bị giết và loan truyền những câu chuyện cĩ thể đã đƣợc phĩng đại về những cái chết thê thảm của họ. Trong tang lễ các tƣớng lãnh bị hạ sát (mà Sukarno và hầu hết nhân viên Hội đồng Tổng trƣởng của ơng khơng dự), Tƣ lệnh Hải quân đã thốt lên một tiếng duy nhất sikat, cĩ nghĩa là quét sạch, trƣớc đám sinh viên Hồi giáo. ―Sikat‖ đã trở nên một khẩu hiệu khủng khiếp. Thanh niên Hồi giáo đã biết họ phải làm gì với sự tiếp tay của quân đội họ cũng biết là phải quét sạch những gì. Thế là cuộc thanh trừng trên tồn quốc bắt đầu bùng nổ.

Tại thủ đơ, trụ sở đảng CS và nhà riêng lãnh tụ Aidit bị triệt hạ. Thanh niên CS và Hồi giáo đánh giết nhau ngay trên đƣờng phố. Trong khi tại các địa phƣơng khác, đâu đâu cũng thấy máu đổ ngƣời chết, nhất là ở Java và hịn đảo nhỏ Bali. Quân đội đĩng vai phối trí hành quân, nhƣng chính thành phần chủ động là thanh niên

Một phần của tài liệu TRĂM VIỆT TRÊN VÙNG ĐỊNH MỆNH (Trang 49 -74 )

×