0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Khuyến nghị đối với các nhà đầu tƣ

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NỢ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Trang 75 -76 )

Các nhà đầu tƣ là các nhân nhỏ lẻ thƣờng đầu tƣ vào các doanh nghiệp thông qua hai kênh cổ phiếu và trái phiếu. Vì thế, tác giả cũng có một số khuyến nghị dành cho các nhà đầu tƣ khi muốn đầu tƣ vào một doanh nghiệp nào đó.

Thứ nhất, xem xét về tình hình tài chính doanh nghiệp luôn là điều tiên quyết trƣớc khi đƣa ra quyết định đầu tƣ. Đối với các nhà đầu tƣ mới, cần thận trọng xem xét tốc độ tăng trƣởng doanh thu qua các năm, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản và khả năng thanh toán hiện hành của doanh nghiệp. Trong thực tế, đôi khi giá cổ phiếu biến động không tƣơng quan với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều này dễ làm các nhà đầu tƣ ngộ nhận doanh nghiệp hoạt động tốt khi thấy giá cổ phiếu tăng nhanh. Nguyên nhân dẫn đến hiện tƣợng này là do doanh nghiệp niêm yết trên thị trƣờng trong một thời gian dài với giá quá cao hoặc quá thấp làm cho thị giá cổ phiếu không tƣơng quan với kết quả hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, đối với cổ phiếu cần xem xét giá trong một khoảng thời gian để đƣa ra quyết định đầu tƣ vào thời điểm thích hợp. Còn đối với trái phiếu, cần xem xét mục đích phát hành của doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp đang gặp khó khan về tài chính hay là cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Thứ ba, các nhà đầu tƣ nên lựa chọn các doanh nghiệp có tính minh bạch cao trong việc công bố thông tin. Cho dù công ty họ có lớn nhƣng việc khai gian, che giấu thông tin; giao dịch nội gián; hoặc cung cấp thông tin kế toán sai là điều không thể chấp nhận. Việc lựa chọn một doanh nghiệp minh bạch giúp các nhà đầu tƣ luôn an tâm về quyết định của mình.

Cuối cùng, các nhà đầu tƣ nên lựa chọn các doanh nghiệp có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính ổn định, có thể chịu đựng và vƣợt qua đƣợc các biến động bất thƣờng của thị trƣờng tài chính. Chẳng hạn nhƣ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong hơn 1 năm vừa qua, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, không ít các doanh nghiệp phải giải thể. Các doanh nghiệp tốt sẽ đủ khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NỢ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Trang 75 -76 )

×