0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (34 trang)

dấu trong văn bản của bộ tiêu chuẩn, vì vậy hãy đọc kỹ phần này để hiểu ý nghĩa của các thuật

Một phần của tài liệu UEBT+ETHICAL+BIOTRADE+STANDARD+2020+VIE (Trang 30 -30 )

ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

An ninh lương thực: Tiếp cận về mặt kinh tế và hữu hình đối với thực phẩm an toàn và bổ dưỡng để đáp ứng nhu cầu và sở thích thực phẩm nhằm đảm bảo một cuộc sống năng động và lành mạnh. (Phỏng theo Hội nghị Thượng đỉnh Lương thực Thế giới năm 1996)

Các loài bị đe dọa: Xem các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Các loài nguy cấp: Các loài đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng và được liệt kê là 'nguy cấp' trong Sách Đỏ IUCN, Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 2 của Công ước CITES, hoặc luật pháp quốc gia, hoặc được coi là 'nguy cấp' bởi tri thức khoa học và địa phương.

Các loài xâm lấn: Loài không phải là loài bản địa xuất hiện trong các hệ sinh thái hoặc môi trường sống tự nhiên hoặc bán tự nhiên và đe dọa tới sự đa dạng sinh học bản địa (IUCN).

Chỉ tiêu đánh giá: Trong tiêu chuẩn, đó là chỉ tiêu định lượng hoặc định tính, nhằm đánh giá tuân thủ liên quan đến một tiêu chuẩn cụ thẻ

Chia sẻ lợi ích công bằng và bình đẳng: Các biện pháp được thực hiện để chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng các nguồn gen và tri thức truyền thống liên quan, cũng như các ứng dụng và thương mại hóa theo đó, phù hợp với các yêu cầu pháp lý của ABS, các nguyên tắc của Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) và Nghị định thư Nagoya về ABS và các thực hành tốt được xác định trong Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có Đạo đức.

Chuỗi cung ứng: Hệ thống tổ chức, con người, công nghệ, hoạt động, thông tin và nguồn lực liên quan đến việc vận chuyển một sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp đến khách hàng. Các hoạt động của chuỗi cung ứng biến các nguyên liệu thô tự nhiên thành một sản phẩm hoàn chỉnh được giao cho khách hàng cuối cùng.

Chuyển đổi (các hệ sinh thái nguyên sơ): Chuyển đổi hệ sinh thái nguyên sơ sang mục đích sử dụng khác dẫn đến việc phá hủy thành phần, cấu trúc và chức năng của các loài, đến mức không thể tái sinh chúng về trạng thái trước đó và khiến khả năng cung cấp dịch vụ cho môi trường và con người của loài mất đi. Chuyển đổi có thể xảy ra, ví dụ, khi các hệ sinh thái nguyên sơ bị thay đổi thành đồn điền, đất trồng trọt, đồng cỏ, hồ chứa nước, cơ sở hạ tầng, khai thác mỏ và các khu đô thị với tác động tiêu cực như trên lên hệ sinh thái. Khi tác động tiêu cực như trên không xảy ra, việc chuyển đổi hệ sinh thái nguyên sơ sang mục đích sử dụng khác không được coi là chuyển đổi và không bị cấm theo tiêu chuẩn này. Ví dụ như trường hợp trồng trọt góp phần duy trì hoặc phục hồi các hệ sinh thái nguyên sơ.

Cộng đồng địa phương: Các quần thể con người ở các khu vực sinh thái riêng biệt, phụ thuộc trực tiếp vào đa dạng sinh học cho tất cả hoặc một phần sinh kế của họ và đã phát triển tri thức truyền thống liên quan.

Criterion (Tiêu chuẩn số nhiều): Các hành động hướng dẫn việc tuân thủ nguyên tắc.

Một phần của tài liệu UEBT+ETHICAL+BIOTRADE+STANDARD+2020+VIE (Trang 30 -30 )

×