0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

Công tác quản lý quỹ lƣơng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT​ (Trang 39 -42 )

Ban Tổng Giám Đốc xác định công tác quản lý quỹ lƣơng:

+ Bố trí sắp xếp nhân viên theo tiêu chuẩn viên chức doanh nghiệp và nhu cầu thực tế đặt ra.

+ Quản lý quỹ chặt chẽ tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát quỹ lƣơng.

4.2.3 Chứng từ sử dụng

Các chứng từ về tiền lƣơng kế toán sử dụng báo gồm: - Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công

- Mẫu số 01b-LĐTL: Bảng chấm công làm thêm giờ - Mẫu số 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lƣơng - Mẫu số 03-LĐTL: Bảng thanh toán tiền thƣởng

- Mẫu số 10-LĐTL: Bảng kê các khoản trích nộp theo lƣơng - Mẫu số 11-LĐTL: Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội.

Hợp đồng lao động: Là hợp đồng đƣợc ký giữa Công ty đối với công nhân lao động trực tiếp, dùng là căn cứ để tính số lƣợng lao động ở bộ phận trực tiếp ở Công ty.

Mẫu hợp đồng lao động nhƣ sau:

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo TT số 43/2014/TT-VDAC)

Chúng tôi, một bên là ông: Lê Xuân Vinh Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Đại diện cho: Công ty Kiểm Toán Tƣ Vấn Rồng Việt

Địa chỉ: 59 Nguyễn Quý Đức, Phƣờng An Phú, Quận 2.

Và một bên là ông: Lê Hữu Thấy

Sinh ngày 09 tháng 08 năm 1978, tại Phƣớc Long – Bình Phƣớc Nghề nghiệp: Kiểm toán viên

Địa chỉ thƣờng trú: Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi, Phƣờng Long Thủy, Thị xã Phƣớc Long, Tỉnh Bình Phƣớc.

Số CMTND: 285489963 cấp ngày 07/09/1995 tại Công an Bình Phƣớc Thoả thuận ký hợp đồng và cam kết những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: không xác định thời gian.

- Địa điểm làm việc: 59 Nguyễn Quý Đức, Phƣờng An Phú, Quận 2.

- Công việc phải làm: Lập kế hoạch kiểm toán, thu thập thong tin bằng các phƣơng pháp kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán.

Điều 2: Thời gian làm việc.

- Thời giờ làm việc: Theo nội quy công ty.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của ngƣời lao động 1. Quyền lợi

- Phƣơng tiện đi làm làm việc: Tự túc

- Mức lƣơng chính hoặc tiền công: Theo chế độ lƣơng thƣởng của công ty - Phụ cấp: Theo chế độ của Công ty

- Đƣợc trả lƣơng vào các ngày: Theo quy định công ty - Tiền thƣởng: Theo chế độ lƣơng thƣởng của công ty - Chế độ nâng lƣơng: Theo quy định công ty

- Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định công ty. - BHXH và BHYT: có

- Chế độ đào tạo: có

- Những thoả thuận khác: Sau khi kết thúc hợp đồng hai bên sẽ cùng thoả thuận để tiếp tục ký kết, gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng.

2. Nghĩa vụ

- Hoàn thành công việc đã cam kết

- Bồi thƣờng vi phạm vật chất (nếu vi phạm)

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của ngƣời sử dụng lao động 1. Nghĩa vụ

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho ngƣời lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn

- Điều hành ngƣời lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.

- Tạm hoãn chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật ngƣời lao động theo quy định của pháp luật, thoả ƣớc lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng quy định thoả ƣớc của tập thể.

- Hợp đồng này đƣợc lập thành 02 bản có giá trị nhƣ nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2014.

- Hợp đồng này làm tại Công ty TNHH Kiểm Toán Tƣ Vấn Rồng Việt ngày 01/09/2014.

Ngƣời lao động

(Đã ký)

Ngƣời sử dụng lao động

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT​ (Trang 39 -42 )

×