0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Mức độ ưu tiến của các giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG​ (Trang 62 -63 )

Biểu 3.9. Mức độưu tiên của các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Đơn vị tính: %

TT Giải pháp Ưu tiên cao trung bình Ưu tin Ưthu tiên

ấp

1 Giải pháp chính sách 66,0 24,3 9,7 2 Giải pháp tổ chức 66,0 34,0 0 3 Giải pháp đào tạo, tập huấn 51,4 45,8 2,8 4 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục 76,4 23,6 0 5 Giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng 76,4 23,6 0

Qua Biểu 3.9 cho thấy sự chênh lệch giữa các giải pháp là không lớn. Hầu hết những cán bộ và hộ gia đình được hỏi đều cho rằng việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng muốn đạt được hiệu quả cao cần phải có sự kết hợp cùng lúc của nhiều giải pháp đơn lẻ. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm khác nhau, ưu tiên giải pháp nào và đưa giải pháp nào lên hàng đầu thì phải tùy vào tình hình cụ thể. Kết quảở Biểu 3.9 cũng cho thấy, đa phần những người được hỏi đều cho rằng cần phải quan tâm và chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ rừng cho cộng đồng và

người dân trong cộng đồng, đồng thời công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng phải được duy trì thường xuyên và liên tục. Khi đã làm tốt hai giải pháp trên, thì các giải pháp khác sẽ có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt được hiệu quả cao hơn.

Từ những nhận xét trên, có thể rút ra mốt số kết luận như sau:

- Để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt được hiệu quả cao cần phải áp dụng tổng hợp tất cả các giải pháp và không nên coi nhẹ giải pháp nào.

- Đối với huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, cần quan tâm chú trọng nhiều hơn nữa các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục ý thức của người dân và cộng đồng về vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng cần được quan tâm và duy trì thường xuyên.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG​ (Trang 62 -63 )

×