0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG​ (Trang 37 -37 )

- Giải pháp về kinh tế - Giải pháp về chính sách - Giải pháp về xã hội - Giải pháp về khoa học công nghệ 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp thu thp s liu 2.3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp là phương pháp thu thập, tra cứu và kế thừa các tài liệu có liên quan để phục vụ cho nghiên cứu của đề tài gồm:

- Các tài liệu liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và giao đất Lâm nghiệp của tỉnh, huyện, xã, thôn và các tài liệu vềđiều kiện cơ bản của các khu vực nghiên cứu.

- Các báo cáo tổng kết năm, báo cáo về bảo vệ và phát triển rừng, giao đất giao rừng,… thông tin, tài liệu của các Sở, ban, ngành của tỉnh; phòng, ban của huyện Yên Minh và 03 xã Ngọc Long, Mậu Long, Na Khê.

- Các chính sách, quy định của Nhà nước và địa phương liên quan đến quản lý rừng đã ban hành, như :

+ Luật và các văn bản dưới luật: Luật Đất đai (2003); Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2004); Quyết định Ban hành Quy chế quản lý rừng (2006). Các văn bản dưới Luật như: Nghị định 23/2006/NĐ-CP, Nghị định 75/2015/NĐ-CP, Quyết định 178/2001/ QĐ-TTg, Thông tư Liên tịch số 80/2003/TTLT /BTC /BNN&PTNT...

+ Các Quyết định, văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục lâm nghiệp ban hành hướng dẫn quản lý rừng ở Việt nam và các văn bản hướng dẫn, Quyết định của địa phương có liên quan.

- Sách, báo, tạp chí, bài viết trên Website liên quan.

2.3.1.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

a) Sử dụng phương pháp PRA với một số công cụ như:

+ Dụng cụ SWOT thúc đẩy thảo luận nhóm để phân tích điểm manh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

+ Điều tra bằng phiếu điều tra đã được chuẩn bị sắn cụ thể phỏng vấn:

- Phỏng vấn cán bộ huyện 06 cán bộ cụ thể: Hạt kiểm lâm (kiểm lâm địa bàn) phụ trách địa bàn nghiên cứu phỏng vấn 03 cán bộ Hạt kiểm lâm (01 cán bộ/xã); BQL rừng phòng hộ Yên Minh (cán bộ địa bàn) phụ trách địa bàn nghiên cứu phỏng vấn 03 cán bộ về công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa bàn. Kết quả điều tra theo phiếu phỏng vấn chuẩn bị sắn. (phụ lục số 4)

- Phỏng vấn cán bộ xã khu vực nghiên cứu (Lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông khuyến lâm xã, công an xã, bí thư đoàn xã) phỏng vấn 12 cán bộ (04 cán bộ/xã) về công tác giám sát và tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ rừng. Kết quảđiều tra theo phiếu phỏng vấn chuẩn bị sắn. (phụ lục số 5)

- Phỏng vấn cán bộ thôn và hộ dân: Mục đích là trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm đưa ra được những đánh giá đầy đủ và chính xác nhất khi đi phân tích những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương.

Phỏng vấn 06 cán bộ thôn (02 cán bộ thôn/xã) về công tác chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ rừng. Lựa chọn 120 hộ gia đình đại diện trong xã để phỏng vấn (40 hộ gia đình/xã, 20 hộ gia đình/thôn) để xác định các yếu tốảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng, các hoạt động đã và đang thực hiện, kết quả tác động, thuận lợi, khó khăn và các giải pháp đề xuất khắc phục. Kết quảđiều tra theo phiếu phỏng vấn chuẩn bị sẵn (phụ lục số 6, phụ lục số 7). Các đối tượng được lựa chọn phỏng vấn phải là những người dân trong cộng đồng và đặc biệt là những hộ có diện tích rừng lớn, tuy nhiên phải đại diện đầy đủ cho các hộ dân tộc (Tày, Nùng, Dao,…), giới tính và thành phân kinh tế (Khá, Trung bình, Cận nghèo, Nghèo) trong cộng đồng thôn.

b) Chọn địa điểm nghiên cứu * Tiêu chí chọn xã:

- Là xã có diện tích rừng lớn, có nhiều thành phần dân tộc, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

- Hoạt động hàng ngày của người dân có tác động đến rừng: Canh tác nông nghiệp, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng…

Với những tiêu chí cơ bản trên đề tài tiến hành nghiên cứu tại 3 xã là: Ngọc Long; Mậu Long; Na Khê.

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ngọc Long (phụ lục số 1). - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Mậu Long (phụ lục số 2). - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Na Khê (phụ lục số 3). * Tiêu chí chọn thôn:

Trong mỗi xã tiến hành chọn 2 thôn để tiến hành điều tra; các thôn được chọn theo những tiêu chí sau:

- Thôn gần rừng và có diện tích rừng và đất rừng lớn

- Có tính đại diện cao vềđiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã;

- Người dân thường vào rừng để khai thác lâm sản, động vật, canh tác xảm xuất nông nghiệp.

Kết quả đề tài đã lựa chọn 2 thôn thuộc xã Ngọc Long đó là: Tà Muồng, Bản Rắn; 2 thôn thuộc xã Mậu Long là: Nà Mòn, Tà Chủ; 2 thôn thuộc xã Na Khê là: Phú Tỷ 2, Thèn Phùng.

2.3.2. Phương pháp tng hp, x lý và phân tích thông tin

2.3.2.1. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin

Các số liệu thu thập được từ các báo cáo, kết quả điều tra, phiếu phỏng vấn thực hiện nhập số liệu vào phần mềm Microsoft Execl sau đó sử dụng các thuật toán để kiểm tra tính logic và xuất ra Biểu số liệu để sử dụng nghiên cứu phân tích.

2.3.2.2. Phương pháp phân tích

- Phương pháp thống kê mô tảđược dùng để thống kê số tuyệt đối, số tương đối… của các chỉ tiêu đánh giá để mô tả thực trạng, đặc điểm liên quan đến chất lượng thống kê lâm nghiệp.

- Phương pháp so sánh được sử dụng sau khi số liệu đã được tổng hợp, phân tích, tác giả sử dụng phương pháp này để tìm ra mỗi liên hệ.

2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu

- Nghiên cứu diễn biến về diện tích và chất lượng rừng.

- Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.

- Các yếu tốảnh hưởng đến công tác quản lý và bảo vệ rừng.

- Mối quan tâm và mức độ quan trọng của các bên liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Chương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tỉnh Hà Giang

3.1.1. Khái quát chung vđịa bàn nghiên cu

3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý: Yên Minh là huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh Hà Giang, cách trung tâm thị xã Hà Giang 100 km theo trục đường quốc lộ 4C, có toạđộđịa lý 22o53’ đến 23o17’ vĩ Bắc và từ 104o17’ đến 105o22’ kinh Đông.

Phía Bắc: Giáp huyện Đồng Văn và nước bạn Trung Quốc Phía Nam: Giáp huyện Bắc Mê và tỉnh Cao Bằng

Phía Tây: Giáp huyện Quản Bạ Phía Đông: Giáp huyện Bắc Mê

b) Địa hình: Địa hình huyện Yên Minh nằm trong vùng chủ yếu núi đá xen lẫn núi đất, có độ cao trung bình khá lớn từ 500 - 1.200 m so với mực nước biển, có nhiều dãy núi cao, trong đó có những đỉnh cao trên 1.500 m. Các sườn núi có độ dốc lớn, địa hình phức tạp bị chia cắt mạnh tạo thành các khe sâu và hẹp. Độ dốc bình quân 25 - 35 độ, nhiều nơi có độ dốc đến 40 độ; đây là những khó khăn lớn cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là công tác cháy chữa khi có cháy rừng sảy ra, đồng thời cũng là điều kiện khó khăn cho các phương tiện chữa cháy cơ giới tham gia chữa cháy rừng.

c) Địa chất, thổ nhưỡng:

+ Địa chất.

Yên Minh có nền địa chất được hình thành từ kỷ đề vôn trải qua quá trình phong hoá và biến động địa chất đã tạo nên nền địa chất với các nhóm đá có nguồn gốc trầm tích, biến chất với một số loại đá mẹ chủ yếu trong vùng là đá phiến thạch, đá sa thạch, đá hỗn hợp và hệ thống núi đá vôi.

+ Đất đai:

Đất đai huyện Yên Minh được hình thành từ đá mẹ có nguồn gốc trầm tích và biến chất với một số loại chính: phiến thạch, sét, đá vôi…từ những loại đá mẹ trên trải qua quá trình phong hoá lâu đời đã tạo nên các nhóm đất chủ yếu:

- Nhóm đất phù xa - Nhóm đất glây - Nhóm đất đen - Nhóm đất xám - Nhóm đất đỏ - Nhóm đất tầng mỏng

Đất đai trên địa bàn Yên Minh có độ dốc lớn, bị sói mòn, rửa trôi mạnh, thường xuyên bị khô hạn, đất chua, nghèo dinh dưỡng, đất bị Feralít mạnh tính sắt và nhôm lớn, khả năng giữ nước kém.

d) Khí hậu: Yên Minh có khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa nóng và ẩm từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 21oC, nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 trong năm có thể lên tới 30 oC, nhiệt độ thấp nhất vào tháng 01 trong năm chỉ còn 5 - 7 oC, thậm chí có vùng núi đá cao vềđêm có thể nhiệt độ hạ xuống đến 0 oC. Số giờ nóng bình quân trong năm là: 1.316,0 giờ; độ ẩm không khí bình quân 75%, đặc biệt vào mùa khô hanh độ ẩm chỉ còn từ 60 - 65%, cá biệt có ngày độ ẩm chỉ còn khoảng 50%. Chếđộ gió: mùa mưa có gió mùa đông nam thịnh hành, mùa khô có gió mùa đông bắc, ngoài ra còn thường xuất hiện gió núi và gió thung lũng theo sự thay đổi của nhiệt độ và áp xuất không khí trong ngày, mức độ và hướng gió khó xác định, đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Lượng mưa bình quân hàng năm là 1.850 mm, số ngày mưa trong năm từ 85 - 95 ngày, lượng mưa và số ngày mưa phân bố không đều, chủ yếu là từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm tạo nên 2 mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa khô.

* Thu văn: Yên Minh là vùng đầu nguồn của nhiều con sông như sông Miện, sông Nhiệm… trên địa bàn huyện không có sông mà chỉ bao gồm một hệ thống những con suối vừa và nhỏ lượng nước trên các con suối ít, thường có nhiều nước về mùa mưa, còn sang mùa khô thì hình thành nhiều khe cạn hoặc những khe suối rất ít nước, những khe suối này cách rừng tương đối xa do vậy việc sử dụng nước của các con suối vào việc phòng cháy, chữa cháy rừng là rất khó khăn.

Do khí hậu được phân chia làm 2 mùa rõ rệt, độ che phủ rừng còn thấp, lượng mưa phân bố không đều, lượng bốc hơi lớn, hệ thống các khe suối tường cạn về mùa khô, vậy nên về mùa khô nguy cơ cháy rừng sảy ra là rất cao và việc sử dụng nước của các con suối để đáp ứng cho việc phòng cháy chữa cháy rừng là rất hạn chế.

Toàn huyện có 9 xã và 1 thị trấn có suối chảy qua đó là: xã Na Khê, Hữu Vinh, Mậu Duệ, Ngam La, Ngọc Long, Mậu Long, Du Già, Du Tiến, Bạch Đích và thị trấn Yên Minh.

3.1.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội

a) Dân số, dân tộc và lao động

Dân tộc, dân số: Theo số liệu thống kê toàn huyện đến ngày 31/12/2017 huyện Yên Minh có số dân là 92.543 người với 18.162 hộ, gồm 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 56,5%, Tày chiếm 13%, Dao chiếm 13,9%, Giấy chiếm 6%, Kinh chiếm 3,5%, Nùng chiếm 5%, và 2,1% là các dân tộc khác. Mật độ dân số và tỷ lệ tăng dân số hàng năm cụ thể theo Biểu 3.1.

Biểu 3.1. Dân số, mật độ dân số, tỷ lệ tăng dân số tại huyện Yên Minh năm 2017

TT

Dân số năm 2017 Mật độ dân số (người/km2)

Tỷ lệ tăng dân số (%) Tổng số khẩu (Người) Tổng số hộ (Hộ) Bình quân Thành thị Nông thôn 1 92.543 18.162 119 380 126 1,82

(Niêm giám thống kê huyện Yên Minh - năm 2017)

Lao động và việc làm: Tổng số lao động trên địa bàn huyện 56.730 người, chiếm 62,1% dân số toàn huyện. Trong đó lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Trong những năm qua được sự quan tâm của huyện về công tác giải quyết việc làm cho người lao động thông qua chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội và xuất khẩu lao động từ năm 2011 đến nay đã giải quyết việc làm cho 6.956 lao động. Nguồn lao động của huyện khá dồi dào nhưng số lao động hầu hết chưa được đào tạo chuyên sâu.

b) Thu nhập - Mức sống

Trong những năm qua được sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước thông qua chương trình dự án đời sống của nhân dân vùng nông thôn đang dần được nâng cao, nhưng nhu cầu vềăn, mặc, học hành, khám chữa bệnh được đáp ứng ngày càng tốt hơn thu nhập bình quân đầu người đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, năm 2017 đạt 19,6 Trđ/người/năm, bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 491 kg/người/năm, chương trình xóa đói, giảm nghèo được triển khai đồng bộ.

c) Tập quán canh tác

Đối với các xã vùng sâu, vùng xa: tập quán sử dụng đất của người dân còn hạn chế, đại đa số nhân dân còn sử dụng đất mang tính tự phát, thích cây gì trồng cây ấy, phục vụ trước mắt và chưa chú trọng đến khả năng thích ứng của đất đối với loài cây trồng. Sự hiểu biết của người dân còn hạn chế so với tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. Địa hình phức tạp đi lại khó khăn, người dân sống không tập trung, vì vậy công tác tuyên truyền và phổ biến phương thức sử dụng đất hợp lý với người dân gặp nhiều khó khăn.

Khu vực thị trấn: Tập quán sản xuất của người dân tiến bộ hơn, đã áp dụng những tiến bộ khoa học trong sản xuất với phương châm đất nào công ấy và theo nhu cầu thị trường, biết cách lựa chọn loài cây trồng, loại phân bón thích hợp với từng loại đất, loại cây trồng.

d) Sản xuất Nông - Lâm nghiệp

+ Sn xut nông nghip

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 17.250,68 ha; trong đó đất chuyên trồng lúa là 2.271,48 ha; đất chuyên trồng lúa nước là 591,42 ha; đất trồng lúa nước còn lại là 1.516,86 ha, đất trồng lúa nương là 163,2 ha; đất trồng cây hàng năm khác như: khoai, sắn, đậu tương …là 14.979,2 ha... Tổng sản lượng lương thực năm 2017 đạt 44.816,3 tấn.

- Đất trồng cây lâu năm năm 2017 là: 1.767,20 ha trong đó diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm (cây chè) là: 1.258,0 ha, là vùng cây chè có chất lượng cao nhưng do trình độ thâm canh nên năng xuất thấp khoảng 19,7 tạ chè búp

tươi/ha/năm. Đất trồng cây ăn quả hàng năm là 509,02 ha; chủ yếu là trồng cây soài, Na, Lê, Mận…

Nhìn chung diện tích đất canh tác còn manh mún, phân tán, chi phí cho sản xuất lớn, nhưng hiệu quả kinh tế thấp.

+ Sn xut lâm nghip

Huyện Yên Minh có 01 ban quản lý rừng phòng hộ (trước đây là Lâm trường Yên Minh) dự kiến nhận quản lý bảo vệ 8.662,3 ha nhưng hiện nay vẫn chưa được giao đất, giao rừng với biên chế cán bộ trong ban là 07 người và có 01 ban quản lý rừng đặc dụng quản lý bảo vệ 2.759,5 ha rừng và đất rừng trên địa bàn xã Du Già.

Trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành việc giao đất giao rừng, công tác trồng rừng, bảo vệ rừng đã từng bước được nhân dân nhận thức rõ hơn nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm kinh tế từ mô hình trang trại vườn rừng có thu nhập cao và ổn định.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG​ (Trang 37 -37 )

×