0

Tác giả quyết định sử dụng phương pháp chọn mẫu là phỏng vấn 250 cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10, cụ thể như sau:

Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10

Thảo luận nhóm (n = 15) Cơ sở lý thuyết

Nghiên cứu định lượng (n = 236) Thang

đo nháp

Thang đo

chính thức

- Kiểm tra hệ số Cronbach alpha biến tổng - Loại các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ

- Kiểm tra phương sai trích - Kiểm tra các nhân tố rút trích

- Loại các biến có mức tải nhân tố nhỏ

- Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến và phần dư.

- Kiểm định sự phù hợp của mô hình. - Kiểm định tác động của các tham số

lên mô hình

Kiểm tra có sự khác biệt hay không về đặc điểm CB-CC lãnh đạo và CB-CC chuyên môn đối với động lực làm việc của công chức tại UBND Q10

Đo lường độ tin cậy Cronbach

Alpha

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích mô hình hồi quy đa biến

Independent T-Test (Kiểm định Levene)

Bảng 3.1: số lượng cán bộ, công chức được phỏng vấn tại Ủy ban nhân dân 15 Phường thuộc Quận 10 năm 2016

STT PHÒNG CHUYÊN MÔN số lượng cán bộ,

công chức

1 Văn phòng- Thống kê 30

2 Tư Pháp – Hộ Tịch 30

3 Kinh doanh 15

4 Nhà đất 15

5 Tài Nguyên môi trường 15

6 Văn hóa thông tin 15

7 Lao động thương binh & Xã hội 15

8 Dân số và trẻ em 15

9 Hội Chữ thập đỏ 15

10 Đoàn thanh niên 25

11 Kế toán 15

12 Quản lý đô thị - trật tự đô thị 45

Tổng cộng 250

(Nguồn: Phòng Nội vụ Quận 10, 2016)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 43 -44 )

×