0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Đặc điểm của mẫu nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 50 -50 )

4.1.2.1. Mẫu dựa trên giới tính

Bảng 4.2: Thống kê mẫu về đặc điểm giới tính

Giới tính Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

Nữ 172 72,8

Nam 64 27,2

Tổng 236 100,0

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Nhận xét: Theo bảng thống kê mẫu về đặc điểm giới tính thì tỷ lệ giới tính trong mẫu nghiên cứu gồm 107 nữ (72,8%) và 64 nam (27,2%).

4.1.2.2. Phân mẫu theo nhóm tuổi

Bảng 4.3: Thống kê theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

21 – 30 82 34,7

30 – 40 109 44,9

40 – 50 14 5,9

50 – 60 31 14,5

Tổng 236 100,0

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Nhận xét: Theo bảng thống kê mẫu về đặc điểm nhóm tuổi thì tỷ lệ nhóm tuổi trong mẫu nghiên cứu gồm: 82 người (34,7%) có độ tuổi từ 21 đến 30; 109 người (44,9%) có độ tuổi từ 30 đến 40; 14 người (5,9%) có độ tuổi từ 40 đến 50; 31 người (14,5%) là nhóm tuổi từ 50 đến 60.

4.1.2.3. Mẫu dựa trên loại cán bộ, công chức

Bảng 4.4: Thống kê loại cán bộ, công chức

Loại cán bộ, công chức Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

Chuyên môn 187 79,3

Lãnh đạo 49 20,7

Tổng 236 100,0

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Nhận xét: Theo bảng thống kê loại cán bộ, công chức thì tỷ lệ loại cán bộ, công chức trong mẫu nghiên cứu gồm: 187 người là cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn và 49 người là cán bộ, công chức lãnh đạo.

4.2. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO

Ở Chương 3 trong thang đo chính thức, tác giả đã xác định có 09 nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: (1) Lãnh đạo trực tiếp, (2) Cơ hội thăng tiến, (3) Môi trường và điều kiện làm việc, (4) Chính sách khen thưởng và công nhận, (5) Thu nhập, (6) Phúc lợi, (7) Đánh giá thực hiện công việc, (8) Niềm Tự Hào, (9) Tạo Động lực chung.

Thang Likert 5 mức độ đo được quy ước từ 1: “hoàn toàn không đồng ý” đến 5: “hoàn toàn đồng ý”. Thang đo này được tác giả cùng lãnh đạo và chuyên viên văn phòng thuộc Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 thảo luận nhóm, đánh giá sơ bộ định tính để khẳng định ý nghĩa thuật ngữ và nội dung thang đo. Kết quả cho thấy các câu hỏi đều rõ ràng, tất cả thành viên đều hiểu được nội dung và ý nghĩa của từng câu hỏi trong tất cả các thang đo. Vì vậy, các thang đo này được sử dụng trong nghiên cứu định lượng để tiếp tục đánh giá thông qua hai công cụ chính là hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA.

Tiêu chuẩn chọn thang đo khi nó có độ tin cậy Cronbach Alpha ≥ 0,7 (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Thang đo có độ tin cậy Cronbach Alpha ≥ 0,6 cũng được chọn khi nó được sử dụng lần đầu (Nunnally, J.C., & Bernstein,

I.H., 1994). Về lý thuyết, Cronbach Alpha càng cao càng tốt (thang đo càng có độ tin cậy). Kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach Alpha nhằm loại trừ các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3. Cronbach Alpha của các thang đo thành phần được trình bày trong các bảng dưới đây.

4.2.1. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp (LD)

Bảng 4.5: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

(Scale Mean if Item Deleted) Phương sai thang đo nếu loại biến (Scale Variance if Item Deleted) Tương quan biến - tổng (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach Alpha nếu loại biến (Cronbach's Alpha if Item Deleted)

(LD1) Thảo luận với lãnh đạo trực tiếp 18.0000 7.821 0.665 0.809 (LD2) Hướng dẫn của lãnh đạo trực tiếp 18.1907 7.619 0.655 0.811 (LD3) Lãnh đạo có phương pháp hợp lý

khi khen thưởng và phê bình 17.9492 7.512 0.666 0.808 (LD4) Lãnh đạo ghi nhận sự đóng góp 17.8814 7.654 0.700 0.802 (LD5) Lãnh đạo tôn trọng và tin cậy 17.7500 7.746 0.669 0.808 (LD6) Lãnh đạo truyền cảm hứng 17.8347 9.322 0.371 0.858

Cronbach's Alpha (lần 1)= 0,843

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.5 cho thấy, thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp được đo lường qua 6 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo lần 1 là 0,843 > 0,7 Đồng thời, có 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3 và 1 biến quan sát là LD6 có tương quan biến tổng 0.371. Tuy nhiên, nếu loại biến LD6 thì hệ số tin cậy Cronbach Alpha của thang đo tăng lên 0,858. Do đó, để tăng độ tin cậy của thang đo tác giả quyết định loại biến LD6.

Bảng 4.6: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp (lần cuối)

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo nếu

loại biến Tương quan biến - tổng Cronbach Alpha nếu loại biến (LD1) Thảo luận với lãnh đạo trực tiếp 14.3136 6.344 0.659 0.832 (LD2) Hướng dẫn của lãnh đạo trực tiếp 14.5042 6.132 0.657 0.833 (LD3) Lãnh đạo có phương pháp hợp lý

khi khen thưởng và phê bình 14.2627 6.007 0.677 0.828 (LD4) Lãnh đạo ghi nhận sự đóng góp 14.1949 6.149 0.709 0.820

(LD5) Lãnh đạo tôn trọng và tin cậy 14.0636 6.256 0.669 0.830

Cronbach's Alpha (lần cuối)= 0,853

Bảng 4.6 cho thấy, thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp có hệ số tin cậy Cronbach Alpha của thang đo lần 2 là 0,853 > 0,7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. Do vậy, thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp đáp ứng độ tin cậy.

4.2.2. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố cơ hội thăng tiến (CH)

Bảng 4.7: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố cơ hội thăng tiến

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo nếu loại biến

Tương quan biến - tổng Cronbach Alpha nếu loại biến (CH1) Chính sách thăng tiến nhất quán và công bằng 14.9661 9.241 0.654 0.809 (CH2) Vị trí thăng tiến luôn được

công khai 15.0424 9.019 0.610 0.820

(CH3) Tuổi đời ảnh hưởng đến

thăng tiến 14.9449 8.725 0.657 0.807

(CH4) Tạo cơ hội thăng tiến cho

người có năng lực 15.1907 8.674 0.612 0.821 (CH5) Chuyên môn nghiệp vụ

ảnh hưởng đến thăng tiến 14.9746 8.825 0.713 0.793

Cronbach's Alpha = 0,842

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.7 cho thấy, thang đo nhân tố cơ hội thăng tiến được đo lường qua 5 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo lần 1 là 0,842 > 0,7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. Như vậy, thang đo nhân tố Cơ hội thăng tiếnđáp ứng độ tin cậy.

4.2.3. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố môi trường và điều kiện làm việc việc

Bảng 4.8: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố môi trường và điều kiện làm việc

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo nếu loại

biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha nếu loại biến (MT1) Đồng nghiệp giúp đỡ và

chia sẻ kinh nghiệm 14.1441 10.575 0.652 0.794 (MT2) Tranh đua giữa các cán

bộ, công chức 14.1568 10.099 0.675 0.786

(MT3) Phương tiện và máy móc

phục vụ công việc 14.1525 10.777 0.622 0.802 (MT4) Nơi làm việc sạch sẽ,

thoáng mát 14.2712 9.892 0.657 0.792

(MT5) Môi trường vui vẻ, thoải

mái, thân thiện 14.1229 10.985 0.556 0.820

Cronbach's Alpha = 0,833

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.8 cho thấy, thang đo nhân tố môi trường và điều kiện làm việc được đo lường qua 5 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0,833 > 0,7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. Như vậy, nhân tố môi trường và điều kiện làm việc đáp ứng độ tin cậy.

4.2.4. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố chính sách khen thưởng và công nhận (CSKT)

Bảng 4.9: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố CSKT và công nhận Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại

biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha nếu loại biến (CSKT1) Chính sách khen

thưởng công khai, rõ ràng 14.4449 9.491 0.718 0.852 (CSKT2) Khen thưởng trước tập

thể khi có thành tích tốt 14.2924 9.084 0.767 0.840 (CSKT3) Kết quả đánh giá khen

thưởng để xét đề bạt chức vụ 14.4322 9.651 0.664 0.865 (CSKT4) Được giao quyền tương

ứng với trách nhiệm 14.1483 10.093 0.715 0.855

(CSKT5) Nhất quán thực thi chính sách khen thưởng và công nhận

14.2076 9.135 0.707 0.855

Cronbach's Alpha = 0,879

Bảng 4.9 cho thấy, thang đo nhân tố chính sách khen thưởng và công nhận được đo lường qua 5 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0,879 > 0,7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3.

Như vậy, thang đo nhân tố chính sách khen thưởng và công nhận đáp ứng độ tin cậy.

4.2.5. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố thu nhập (TN)

Bảng 4.10: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố thu nhập

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo nếu

loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha nếu loại biến

(TN1) Thu nhập phù hợp với năng

lực làm việc 13.8136 12.663 0.674 0.834

(TN2) Thu nhập đảm bảo cuộc

sống 13.8390 12.059 0.720 0.822

(TN3) Thu nhập phụ thuộc chức

vụ, đơn vị công tác 13.8898 11.630 0.748 0.815 (TN4) Thu nhập ổn định 13.7500 12.614 0.696 0.829 (TN5) Chính sách lương thưởng

công khai minh bạch 13.9280 12.348 0.579 0.861

Cronbach's Alpha = 0,861

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.10 cho thấy, thang đo nhân tố thu nhập được đo lường qua 5 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0,861 > 0,7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. Như vậy, thang đo nhân tố thu nhập đáp ứng độ tin cậy.

4.2.6. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố phúc lợi (PL)

Bảng 4.11: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố phúc lợi Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo nếu

loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha nếu loại biến (PL1) Bảo hiểm xã hội theo hệ số lương 14.9068 6.987 0.649 0.835 (PL2) Công đoàn quan tâm khi gặp khó

khăn 14.9364 6.613 0.694 0.823

(PL3) Lãnh đạo quan tâm đời sống, sức

khỏe 14.9153 6.861 0.695 0.823

(PL4) Tham quan nghỉ mát hàng năm rất

thú vị 14.8390 7.217 0.640 0.837

(PL5) Chính sách PL thể hiện sự quan tâm 15.0466 6.657 0.691 0.824

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.11 cho thấy, thang đo nhân tố phúc lợi được đo lường qua 5 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0,858 > 0,7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3.Như vậy, thang đo nhân tố Phúc lợi đáp ứng độ tin cậy.

4.2.7. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Đánh giá thực hiện công việc

Bảng 4.12: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố đánh giá thực hiện công việc

Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha nếu loại biến (DGTH1) Đánh giá rõ ràng, cụ thể đối

với từng công việc 14.2458 8.195 0.699 0.830 (DGTH2) Thực hiện công bằng và

không thiên vị 14.2585 8.388 0.693 0.831

(DGTH3) Kết quả đánh giá phân biệt

được người hoàn thành tốt và chưa tốt 14.4280 8.476 0.677 0.835 (DGTH4) Kết quả đánh giá công khai

minh bạch 14.3814 8.722 0.726 0.825

(DGTH5) Hài lòng với việc đánh giá

cán bộ, công chức 14.2627 8.901 0.621 0.849

Cronbach's Alpha = 0,863

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.12 cho thấy, thang đo nhân tố đánh giá thực hiện công việc được đo lường qua 5 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0,863 > 0,7. Đồng thời, có 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. Như vậy, thang đo nhân nhân tố đánh giá thực hiện công việc đáp ứng độ tin cậy.

4.2.8. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Niềm tự hào

Bảng 4.13: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Niềm tự hào

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu loại biến

Phương sai thang đo nếu

loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha nếu loại biến TH1: Vinh dự khi được công tác tại

UBND Phường. 14.3941 7.329 0.647 0.757

TH2: Gia đình cảm thấy vinh dự

TH3: Được bạn bè kính trọng khi

bạn công tác tại UBND Phường 14.4407 8.077 0.570 0.781

TH4: Giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người

từ công việc của mình 14.3814 8.254 0.531 0.792

TH5: Là gương sáng cho con cháu

khi phục vụ Nhân dân và Đất nước 14.4237 7.684 0.612 0.768

Cronbach's Alpha = 0,810

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.13 cho thấy, thang đo nhân tố Niềm tự hào có hệ số tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0,810 > 0,7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. Do vậy, thang đo nhân tố Niềm Tự Hào đáp ứng độ tin cậy.

4.2.9. Cronbach Alpha của thang đo nhân tố tạo động lực chung (DL)

Bảng 4.14: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố tạo động lực chung (DL)

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo nếu loại

biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha nếu loại biến

(DL1) Lãnh đạo truyền được

cảm hứng 7.0000 2.579 0.563 0.635

(DL2) Cảm thấy hứng thú với

công việc hiện tại 6.9534 3.049 0.567 0.630

(DL3) Cảm thấy có động lực

trong công việc 7.0975 2.956 0.535 0.662

Cronbach's Alpha = 0,730

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.14 cho thấy, thang đo nhân tố Tạo động lực chung có hệ số tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0,73> 0,7. Đồng thời, cả 3 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. Do vậy, thang đo nhân tố tạo động lực chung đáp ứng độ tin cậy.

4.2.10. Kết luận:

Sau khi đo lường độ tin cậy của các nhân tố thông qua hệ số Cronbach Alpha, kết quả đánh giá thang đo của 9 nhân tố (trong đó có 8 nhân tố độc lập và 1 nhân tố phụ thuộc) được tổng hợp như sau:

 Lãnh đạo trực tiếp: có 5 biến quan sát là LD1, LD2, LD3, LD4, LD5

 Môi trường và điều kiện làm việc: có 5 biến quan sát là MT1, MT2, MT3, MT4, MT5

 Chính sách khen thưởng và công nhận: có 5 biến quan sát là CSKT1, CSKT2, CSKT3, CSKT4, CSKT5.

 Thu nhập: có 5 biến quan sát là TN1, TN2, TN3, TN4, TN5

 Phúc lợi: có 5 biến quan sát là PL1, PL2, PL3, PL4, PL5

 Đánh giá thực hiện công việc: có 5 biến quan sát là DGTH1, DGTH2, DGTH3, DGTH4, DGTH5.

 Niềm tự hào : có 5 biến quan sát là TH1, TH2, TH3, TH4, TH5.

 Dộng lực chung: có 5 biến quan sát là DL1, DL2, DL3, DL4, DL5.

4.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND CÁC PHƯỜNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND CÁC PHƯỜNG Q10.

Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để thu nhỏ và tóm tắt dữ liệu. Tác giả sử dụng phương pháp EFA để dựa vào mối tương quan giữa các biến với nhau rút gọn thành những nhân tố có ý nghĩa hơn. Cụ thể, khi đưa 44 biến quan sát thu thập được (đã loại trừ 3 biến DL1, DL2, DL3) vào phân tích, các biến có thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, được gom thành các nhóm biến và trình bày dưới dạng các nhân tố cơ bản tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức

.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp trích hệ số Principal component với phép quay Varimax tại điểm dừng khi trích các yếu tố có Eigenvalue > 1. Thang đo nào có tổng phương sai trích từ 50% trở lên là được chấp nhận. Các biến có trọng số (Factor loading) nhỏ hơn 0,5 sẽ bị loại. Tại mỗi khái niệm có chênh lệch trọng số (Factor loading) lớn nhất và bất kỳ phải đạt ≥ 0,3. Trong phân tích nhân tố, yêu cầu cần thiết là hệ số KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) phải có giá trị (0,5 ≤ KMO ≤ 1), điều này thể hiện phân tích nhân tố là thích hợp. Nếu hệ số KMO < 0,5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với các dữ liệu. Hệ số KMO ≥ 0,9 là rất tốt; 0,9 > KMO ≥ 0,8 là tốt; 0,8 > KMO ≥ 0,7 là được; 0,7 > KMO ≥ 0,6 là tạm được, 0,6> KMO ≥ 0,5 là xấu và KMO < 0,5 là không thể chấp nhận được (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

Tác giả tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) với 44 biến quan sát của 9 nhóm nhân tố đã được hình thành sau quá trình đánh giá thang đo. Việc phân tích được thực hiện với phép quay Varimax

4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA):Để phân tích nhân tố trong nghiên cứu tác giả đặt ra 2 giả thuyết: cứu tác giả đặt ra 2 giả thuyết:

Giả thuyết Ho: Các biến trong tổng thể không có tương quan với nhau.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 50 -50 )

×