0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Cronbach Alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp (LD)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 52 -53 )

Bảng 4.5: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

(Scale Mean if Item Deleted) Phương sai thang đo nếu loại biến (Scale Variance if Item Deleted) Tương quan biến - tổng (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach Alpha nếu loại biến (Cronbach's Alpha if Item Deleted)

(LD1) Thảo luận với lãnh đạo trực tiếp 18.0000 7.821 0.665 0.809 (LD2) Hướng dẫn của lãnh đạo trực tiếp 18.1907 7.619 0.655 0.811 (LD3) Lãnh đạo có phương pháp hợp lý

khi khen thưởng và phê bình 17.9492 7.512 0.666 0.808 (LD4) Lãnh đạo ghi nhận sự đóng góp 17.8814 7.654 0.700 0.802 (LD5) Lãnh đạo tôn trọng và tin cậy 17.7500 7.746 0.669 0.808 (LD6) Lãnh đạo truyền cảm hứng 17.8347 9.322 0.371 0.858

Cronbach's Alpha (lần 1)= 0,843

(Nguồn: Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Bảng 4.5 cho thấy, thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp được đo lường qua 6 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo lần 1 là 0,843 > 0,7 Đồng thời, có 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3 và 1 biến quan sát là LD6 có tương quan biến tổng 0.371. Tuy nhiên, nếu loại biến LD6 thì hệ số tin cậy Cronbach Alpha của thang đo tăng lên 0,858. Do đó, để tăng độ tin cậy của thang đo tác giả quyết định loại biến LD6.

Bảng 4.6: Cronbach Alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp (lần cuối)

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo nếu

loại biến Tương quan biến - tổng Cronbach Alpha nếu loại biến (LD1) Thảo luận với lãnh đạo trực tiếp 14.3136 6.344 0.659 0.832 (LD2) Hướng dẫn của lãnh đạo trực tiếp 14.5042 6.132 0.657 0.833 (LD3) Lãnh đạo có phương pháp hợp lý

khi khen thưởng và phê bình 14.2627 6.007 0.677 0.828 (LD4) Lãnh đạo ghi nhận sự đóng góp 14.1949 6.149 0.709 0.820

(LD5) Lãnh đạo tôn trọng và tin cậy 14.0636 6.256 0.669 0.830

Cronbach's Alpha (lần cuối)= 0,853

Bảng 4.6 cho thấy, thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp có hệ số tin cậy Cronbach Alpha của thang đo lần 2 là 0,853 > 0,7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. Do vậy, thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp đáp ứng độ tin cậy.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 52 -53 )

×