0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 69 -71 )

Căn cứ vào bảng 4.14, từ thông số thống kê trong mô hình hồi qui, phương trình hồi qui tuyến tính đa biến của các nhân tố quyết định động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Y = 0,204*X1 + 0,160*X2 + 0,108*X3 + 0,125*X4 + 0,136*X5 + 0,175*X + 0,146*X + 0,170*X

Động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh = 0,204* CSKT + 0,160* TN + 0,108* PL + 0,125* DGTH + 0,136* LD+ 0,175* MT+ 0,146* CH+ 0,170* TH

Như vậy, cả 8 nhân tố: CSKT, TN, PL, DGTH, LD, MT, CH, TH đều có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là khi CSKT, TN, PL, DGTH, LD, MT, CH, TH càng cao thì động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh càng cao.

Trong 8 nhân tố này thì có nhân tố CSKT(0,204), MT(0,175), TH(0,17), TN(0,16), CH(0,146), LD(0,136), DGTH(0.125), PL(108) là nhân tố có sự ảnh hưởng đáng kể đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân tố CSKT (20,4%) là quan trọng nhất trong mô hình hồi quy, thứ tự tiếp theo là MT(17,5%), TH(17%), TN(16%), CH(14,6%), LD(13,6%), DGTH(12,5%), PL(10,8%).

Như vậy, giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6,H7 và H8 cho mô hình nghiên cứu lý thuyết chính thức được chấp nhận.

Tóm lại, thông qua kết quả kiểm định mô hình lý thuyết chính thức mà cụ thể là kết quả hồi quy tuyến tính đa biến, ta có mô hình lý thuyết chính thức điều chỉnh như sau:

Hình 4.5: Mô hình lý thuyết chính thức về tạo động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường - Quận 10

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 69 -71 )

×