0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Kết quả đánh giá mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức trong từng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 71 -77 )

nhân tố

Nhân tố chính sách khen thưởng và công nhận

Bảng 4.24: Mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức về nhân tố chính sách khen thưởng và công nhận

Biến quan sát Điểm trung

bình

Mức độ

(CSKT1) Chính sách khen thưởng công khai, rõ ràng 3.4464 Trung bình (CSKT2) Khen thưởng trước tập thể khi có thành tích tốt 3,5890 Khá CSKT3) Kết quả đánh giá khen thưởng để xét đề bạt chức vụ 3,4492 Trung bình (CSKT4) Được giao quyền tương ứng với trách nhiệm 3,7338 Khá (CSKT5) Nhất quán thực thi chính sách khen thưởng & công

nhận 3,6737

Khá

Điểm trung bình của nhân tố 3,5763 Khá

(Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3) động lực làm việc của CBCC tại UBND các Phường thuộc Q10 0,170 0,125 0 ,1 7 5 0 ,1 6 0 Phúc lợi hội thăng tiến Môi trường và ĐK làm việc tiến Lãnh đạo trực tiếp Đánh giá thực hiện Niềm tự hào Thu nhập

Qua phân tích hồi quy cho thấy nhân tố Chính sách khen thưởng và công nhận được đánh giá mức độ tác động (0.204) mạnh thứ nhất đến động lực làm việc của cán bộ, công chức.

Nhân tố này có giá trị trung bình (Mean) = 3,5763 và 5 biến quan sát của nhóm này có mức độ cảm nhận dao động từ 3,4464 đến 3,7338. Có nghĩa: cán bộ, công chức khá quan tâm và đồng tình về chính sách khen thưởng và công nhận của UBND phường.

Phân tích của bảng 4.24 cho thấy. có 2 biến quan sát đều có mức độ cảm nhận ở mức trung bình (CSKT1 &CSKT3) trong thời gian tới UBND Phường cần quan tâm hơn nữa việc công khai minh bạch và xét đề bạt chức vụ nhằm kích thích, động viên hơn nữa tạo thành động lực mạnh mẽ cho cán bộ, công chức phấn đấu và cống hiến hơn nữa.

Nhân tố thu nhập

Bảng 4.25: Mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức về nhân tố thu nhập

Biến quan sát Điểm trung

bình

Mức độ

(TN1) Thu nhập phù hợp với năng lực làm việc

3.4915

Trung bình

(TN2) Thu nhập đảm bảo cuộc sống

3.4661

Trung bình

(TN3) Thu nhập phụ thuộc chức vụ, đơn vị công tác

3.4153

Trung bình

(TN4) Thu nhập ổn định

3.5551

khá

(TN5) Chính sách lương thưởng công khai

3.3771

Trung bình

Điểm trung bình của nhân tố

3.4610

Trung bình

(Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Qua phân tích hồi quy cho thấy nhân tố Thu Nhập xếp vị trí thứ hai có tác động mạnh đến động lực làm việc của cán bộ, công chức.

Nhân tố Thu Nhập đứng vị trí thứ tư cùng trong bảng đánh giá với. Trong khi đó bảng. Thứ hạng ở đây không được xem xét nhiều vì cơ bản nhóm này thể hiện

cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 có cảm nhận chưa hài lòng về vấn đề thu nhập.

Theo kết quả phân tích của bảng 4.25 cho thấy 5 biến quan sát của nhóm này có giá trị trung bình (Mean) = 3,4610, mức độ cảm nhận dao động từ 3,3771 đến 3,5551. Cho thấy nhân tố Thu nhập chưa thu hút và tạo sự hấp dẫn cho cán bộ công chức. Đây là nhân tố có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo cuộc sống, tái tạo sức lao động do vậy phường phải tìm nhiều cách để nâng thu nhập của cán bộ, công chức.

.

Nhân tố phúc lợi

Bảng 4.26: Mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức về nhân tố phúc lợi

Biến quan sát Điểm trung

bình

Mức độ

(PL1) Bảo hiểm xã hội theo hệ số lương 3.7542 khá (PL2) Công đoàn quan tam khi gặp khó khăn 3.7246 khá (PL3) Lãnh đạo quan tâm đời sống, sức khỏe 3.7458 khá (PL4) Tham quan nghỉ mát hàng năm rất thú vị 3.8220 khá (PL5) Chính sách phúc lợi thể hiện sự quan tâm 3.6144 khá

Điểm trung bình của nhân tố 3.7322 khá

(Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Nhân tố Phúc lợi đứng vị trí thứ ba trong bảng đánh giá với giá trị trung bình (Mean) = 3,7322, có 5 biến quan sát của nhóm này có mức độ cảm nhận dao động từ 3,6144 đến 3,3822.

Trong khi đó bảng phân tích hồi quy cho thấy nhân tố này cũng có tác động

thứ tám (0,108) đến động lực làm việc của cán bộ, công chức luôn được cán bộ, công chức hài lòng.

Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 cần tiếp tục duy trì và có nhiều Phúc lợi tạo động lực, giữ chân cán bộ, công chức phục vụ lâu dài hơn.

Nhân tố đánh giá thực hiện công việc

Bảng 4.27 Mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức về nhân tố đánh giá thực hiện công việc

Biến quan sát Điểm

trung bình Mức độ

DGTH1) Đánh giá rõ ràng, cụ thể đối với từng công việc 3.6483 Khá (DGTH2) Thực hiện công băng và không thiên vị 3.6356 Khá (DGTH3) Kết quả đánh giá phân biệt được người hoàn thành tốt

và chưa tốt 3.4661 Trung bình

(DGTH4) Kết quả đánh giá công khai minh bạch 3.5127 khá (DGTH5) Hài lòng với việc đánh giá cán bộ, công chức 3.6314 Khá

Điểm trung bình của nhân tố 3.5788 Khá

(Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Nhân tố đánh giá thực hiện công việc đứng vị trí thứ bảy trong bảng đánh giá với giá trị trung bình (Mean) 3,5788. Trong khi đó bảng phân tích hồi quy cho thấy nhân tố này cũng có tác động mạnh thứ bảy đến động lực làm việc của cán bộ, công chức.

Ngoài ra theo kết quả phân tích số liệu tại bảng 4.27 cho thấy 5 biến quan sát của nhóm này có mức độ cảm nhận dao động từ 3,4661 đến 3,6483. Trong đó cả 5 biến quan sát đều có mức độ cảm nhận ở mức khá. Biến quan sát (DGTH3) có mức độ nhạy cảm trung bình. Do đó, trong thời gian tới UBND phường xây dựng tốt các tiêu chí xếp loại cán bộ công chức theo mục tiêu, nhiệm vụ.

Nhân tố lãnh đạo trực tiếp

Bảng 4.238: Mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức về nhân tố lãnh đạo trực tiếp

Biến quan sát Điểm trung

bình

Mức độ

(LD1) Thảo luận với lãnh đạo trực tiếp 3.5212 Khá (LD2) Hướng dẫn của lãnh đạo trực tiếp 3.3305 Trung bình (LD3) Lãnh đạo có phương pháp hợp lý khi khen

thưởng và phê binh 3.5720 khá

(LD4) Lãnh đạo ghi nhận sự đóng góp 3.6398 khá

(LD5) Lãnh đạo tôn trọng và tin cậy 3.7712 Khá

Điểm trung bình của nhân tố 3.5669 Khá

Nhân tố lãnh đạo trực tiếp đứng vị trí thứ sáu trong bảng đánh giá với giá trị trung bình (Mean) = 3,5669. Trong khi đó bảng phân tích hồi quy cho thấy nhân tố này cũng có tác động tương đối mạnh đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Sự khác biệt trong thứ hạng này chỉ ra được thực tế cán bộ, công chức khá quan tâm đến việc được lãnh đạo tôn trọng và tin cậy cũng như việc được thảo luận trực tiếp với lãnh đạo các vấn đề liên quan đến công việc.

Theo kết quả phân tích của bảng 4.28 thì 5 biến quan sát của nhóm này có mức độ cảm nhận dao động từ 3,3305 đến 3,7712. Trong đó có 1 biến quan sát mức độ cảm nhận ở mức khá và 4 biến quan sát mức độ cảm nhận ở mức khá. Biến quan sát (LD5) Lãnh đạo tôn trọng và tin cậy có mức độ cảm nhận cao nhất và biến quan sát (LD2) Hướng dẫn của lãnh đạo trực tiếp có mức cảm nhận thấp nhất. Điều này cho thấy cán bộ, công chức tại UBND Phường khá hài lòng với cách điều hành của lãnh đạo UBND Phường. Đây là điểm mạnh mà lãnh đạo UBND các Phường thuộc Quận 10 cần tiếp tục phát huy trong việc nâng cao động lực của cán bộ, công chức trong thời gian tới.

Nhân tố môi trường và điều kiện làm việc

Bảng 4.29: Mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức về nhân tố môi trường và điều kiện làm việc

Biến quan sát Điểm trung

bình

Mức độ

(MT1) Đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm 3.1059 Trung bình (MT2) Tranh đua giữa các cán bộ, công chức 3.0678 Trung bình (MT3) Phương tiện và máy móc phục vụ công việc 3.0466 Trung bình (MT4) Nơi làm việc sạch sẽ, thoáng mát 2.9322 Yếu (MT5) Môi trường vui vẻ, thoải mái, thân thiện 3.0805 Trung bình

Điểm trung bình của nhân tố 3.0466 Trung bình

Nhân tố môi trường và điều kiện làm việc đứng vị trí thứ hai trong bảng đánh giá với giá trị trung bình (Mean) 3,0466. Trong khi đó bảng phân tích hồi quy cho thấy nhân tố này cũng có tác động mạnh thứ hai đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Sự chênh lệch này là do cán bộ, công chức đánh giá cao về sự đồng ý của mình đối với môi trường và điều kiện làm việc tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10.

Kết quả phân tích số liệu của bảng 4.29 cho thấy 5 biến quan sát của nhóm này có mức độ cảm nhận dao động từ 2,9322 đến 3,1059. Trong đó có 5 biến quan sát mức độ cảm nhận ở mức trung bình và 1 biến quan sát mức độ cảm nhận ở mức yếu - Biến quan sát (MT4) nơi làm việc sạch sẽ, thoáng mát có mức độ cảm nhận thấp nhất. Điều này cho thấy đa số cán bộ, công chức chưa thật sự hài lòng với môi trường và điều kiện làm việc tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10.

Đây là một điểm yếu của UBND các Phường thuộc Quận 10 cần tiếp tục cải thiện môi trường và điều kiện làm việc để phát huy tốt hơn.

Nhân tố cơ hội thăng tiến

Bảng 4.30: Mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức về nhân tố cơ hội thăng tiến

Biến quan sát Điểm trung

bình

Mức độ

(CH1) Chính sách thăng tiến nhất quán và công bằng 3.8136 Khá (CH2) Vị trí thăng tiến luông được công khai 3.7373 Khá

(CH3) Tuổi đời ảnh hưởng đến thăng tiến 3.8347 Khá

CH4) Tạo cơ hội thăng tiến cho người có năng lực 3.5890 Khá (CH5) Chuyên môn nghiệp vụ ảnh hưởng đến thăng tiến 3.8051 Khá

Điểm trung bình của nhân tố 3.7559 Khá

(Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Nhân tố cơ hội thăng tiến đứng vị trí thứ năm trong bảng đánh giá với giá trị trung bình (Mean) = 3,7559. Trong khi đó bảng phân tích hồi quy cho thấy nhân tố này cũng có tác động mạnh thứ năm đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 cần xem xét các chính sách duy trì tốt nhân tố Thăng tiến một cách nghiêm túc trên cơ sở có tiếp thu, chọn lọc phù hợp với tình hình thực tế tại.

Nhân tố Niềm tự hào

Bảng 4.31: Mức độ cảm nhận của cán bộ, công chức về nhân tố Niềm tự hào

Biến quan sát Điểm trung

bình

Mức độ

TH1: Vinh dự khi được công tác tại UBND Phường. 3.2881 Trung bình

TH2: Gia đình cảm thấy vinh dự khi bạn công tác tại

UBND Phường 3.2881

Trung bình

TH3: Được bạn bè kính trọng khi bạn công tác tại

UBND Phường 3.2500

Trung bình

TH4: Giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người từ công việc của mình 3.3390 Trung bình

TH5: Là gương sáng cho con cháu khi phục vụ Nhân

dân và Đất nước 3.2754

Trung bình

Điểm trung bình của nhân tố 3.2881 Trung bình

(Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 3)

Nhân tố Niềm tự hào đứng vị trí thứ ba trong bảng đánh giá với giá trị trung bình (Mean) 3,2881. Trong khi đó bảng phân tích hồi quy cho thấy nhân tố này cũng có tác động khá mạnh đến Niềm tự hào của cán bộ, công chức.

Theo kết quả phân tích số liệu của bảng 4.31 cho thấy 5 biến quan sát của nhóm này có mức độ cảm nhận thấp dao động từ 3,2500 đến 3,3390. Do đó, Ủy ban nhân dân các Phường thuộc Quận 10 cần xem xét các tạo Niềm tin để cán bộ công chức yêu nghề hơn và gắn bó với cơ quan nhiều hơn nữa.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 71 -77 )

×