0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Bài học kinh nghiệm của một số ngân hàng thƣơng mại trong hoạt

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 41 -41 )

5. Kết cấu và nội dung của luận văn

1.3. Bài học kinh nghiệm của một số ngân hàng thƣơng mại trong hoạt

động nâng cao hiệu quả huy động vốn và bài học rút ra cho ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên

1.3.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng thương mại trong hoạt động nâng cao hiệu quả huy động vốn

1.3.1.1. Kinh nghiệm của ngân hàng Agribank

Trong những năm gần đây, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam luôn là ngân hàng dẫn đầu về thị phần huy động vốn đƣợc mệnh danh là anh cả của hệ thống các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Để đạt đƣợc những thành tựu đáng kể trong hoạt động huy động vốn nhƣ vậy, ngân hàng Agribank đã áp dụng một vài kinh nghiệm sau:

- Ngân hàng Agribank đã liên tiếp đƣa ra các chƣơng trình khuyến mại nhằm tăng cƣờng nguồn vốn huy động và đã thu hút đƣợc sự quan tâm lớn. Cùng với hoạt động triển khai mở rộng mạng lƣới chi nhánh đến các tỉnh thành phố lớn trong cả nƣớc ngân hàng tiếp tục quảng bá hình ảnh của mình, đƣa ra các sản phẩm huy động vốn phù hợp và áp dụng nhiều chƣơng trình khuyến mại thu hút dân cƣ, các TCKT đến giao dịch với ngân hàng ngày một nhiều.

- Đồng thời để nâng cao uy tín, Ngân hàng Agribank đã tiến hành xây dựng thƣơng hiệu của mình thông qua các hoạt động marketing nhƣ: quảng cáo, các hoạt động công chúng (PR) tài trợ cho nhiều chƣơng trình đƣa hình

ảnh của ngân hàng đến với công chúng. Thêm vào đó, mạng lƣới hoạt động của các ngân hàng không ngừng đƣợc mở rộng và chiếm lĩnh những địa bàn dân cƣ đông đúc. Công tác tiếp thị đƣợc phát triển mạnh mẽ đặc biệt với các điểm giao dịch mới đi vào hoạt động, đội ngũ nhân viên ngân hàng đã đến tận nhà để quảng cáo về hoạt động của mình để ngƣời dân hiểu về chính sách huy động và cho vay của ngân hàng từ đó lựa chọn ngân hàng làm địa chỉ tin cậy khi có giao dịch. Áp dụng nhiều hình thức khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng bằng vật chất nhƣ: huy động vốn có thƣởng, tặng hoa tặng quà nhân dịp ngày lễ tết…Hoạt động sử dụng vốn không ngừng đƣợc mở rộng và thu đƣợc kết quả cao làm cho hiệu quả hoạt động huy động vốn đƣợc tăng lên rõ rệt.

- Ngân hàng Agribank tiến hành huy động vốn từ các cá nhân, TCKT theo các hình thức không kỳ hạn, có kỳ hạn. Vốn không kỳ hạn chủ yếu là tiền gửi thanh toán của các TCKT và một số rất ít là của khách hàng cá nhân dƣới dạng tiền gửi thanh toán hoặc tiết kiệm không kỳ hạn. Các khoản này chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn trên dƣới 10%. Mặc dù chỉ thu hút đƣợc một lƣợng vốn trong thanh toán nhƣng đây là nguồn có chi phí thấp, ít nhạy cảm với lãi suất và có thể tăng thêm thu nhập từ phí dịch vụ nên đây là một trong các nguồn giúp ngân hàng giảm chi phí huy động nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn.

- Agribank áp dụng các loại kỳ hạn thƣờng là 1, 3, 6, 9, 12, 24 tháng… đã phần nào giải quyết đƣợc những tồn tại trƣớc đây là kế hoạch sử dụng vốn của ngƣời gửi không phù hợp với kỳ hạn nhận tiền gửi của ngân hàng. Bƣớc đầu làm thay đổi thói quen giữ tiền, gửi tiền nhỏ giọt chờ đợt huy động mới có lãi suất huy động cao hơn. Trong cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn thì tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn tiền gửi huy động từ dân cƣ và các TCKT. Trong những năm qua, do áp dụng chính sách sản phẩm huy động với sự phong phú đa dạng về kỳ hạn, lãi suất, ngân hàng Agribank đã thu hút đƣợc

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

nguồn vốn với quy mô đáng kể từ khu vực dân cƣ và các TCKT. Tuy vậy nhƣng huy động từ nguồn này chủ yếu là vốn ngắn hạn, với lãi suất thấp tạo điều kiện tăng thu nhập cho ngân hàng. Vốn ngắn hạn tăng nhờ vào việc đẩy mạnh thu hút vốn nhàn rỗi trong dân cƣ và TCKT, thực hiện các biện pháp kích thích vào nhu cầu tích trữ nhằm mục đích sinh lời của ngƣời dân.

1.3.1.2. Kinh nghiệm của ngân hàng Vietcombank

Bên cạnh sự phát triển trong hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thƣơng mại khác, ngân hàng Vietcombank cũng không ngừng nâng cao chất lƣợng và quy mô của nguồn vốn huy động với mục đích nâng cao năng lực cạnh trạnh của mình. Trong hoạt động huy động vốn, Vietcombank cũng tự xây dựng cho mình những kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả của hoạt động này, cụ thể nhƣ sau:

- Vietcombank đã chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh quan hệ với khách hàng là những công ty, doanh nghiệp, cá nhân có nguồn tiền gửi lớn. Triển khai hàng loạt dịch vụ thanh toán kèm theo nhƣ trả lƣơng qua tài khoản, các hình thức tƣ vấn đầu tƣ…làm tốt công tác thanh toán và đa dạng hoá các hình thức thanh toán.

- Ngân hàng Vietcombank đã triển khai cung cấp cho khách hàng không chỉ những sản phẩm truyền thống nhƣ tiền gửi tiết kiệm thông thƣờng, tiết kiệm an sinh mà cung cấp thêm những sản phẩm mới nhƣ: Tiết kiệm đồng Việt Nam bù đắp trƣợt giá bằng USD, Tiết kiệm đồng Việt Nam đảm bảo bằng USD…Kỳ hạn của các loại tiền gửi cũng phong phú hơn có thêm các loại hình tiền gửi kỳ hạn 1, 2, 9 tháng…tạo sự phù hợp nhu cầu kỳ hạn của khánh hàng và sự đa dạng kỳ hạn trong cơ cấu nguồn của ngân hàng. Dân cƣ có thể giữ của cải dƣới dạng tài sản tiền gửi an toàn, tính thanh khoản cao mà không cần phải cất giữ tiền mặt hoặc các tài sản vật chất khác. Khách hàng đƣợc cung cấp những tiện ích gia tăng có thể chuyển nhƣợng sổ

tài khoản, các dịch vụ đi kèm với huy động vốn đƣợc cải thiện về chất lƣợng nhƣ ngân hàng cung cấp cho khách hàng hệ thống thanh toán điện tử hiện đại, cải tiến các công cụ thanh toán nhƣ séc, uỷ nhiệm thu-chi…Với phƣơng châm đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, Vietcombank triển khai các hình thức huy động vốn đƣợc tiến hành song song với việc tích cực đẩy mạnh các chƣơng trình khuyến mại, dự thƣởng nhằm thu hút đƣợc sự quan tâm lớn của mọi tầng lớp dân cƣ và doanh nghiệp. Thông qua các chƣơng trình này đã huy động đƣợc nguồn vốn đáng kể vào ngân hàng góp phần gia tăng tổng nguồn vốn.

- Ngân hàng Vietcombank còn áp dụng chính sách lãi suất đa dạng, mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến lãi suất trên thị trƣờng từ đó tạo ra tác động tích cực tới cả hoạt động huy động vốn, đƣợc đánh giá là ngân hàng luôn đi đầu trong các đợt tăng lãi suất huy động và có lãi suất huy động cao, có biểu lãi suất hấp dẫn trong cuộc chạy đua lãi suất. Ngân hàng sử dụng nhiều mức lãi suất riêng biệt. Đối với khách hàng quen có quy mô nguồn tiền gửi lớn sẽ đƣợc hƣởng mức lãi suất cao hơn nhờ đó ngân hàng giữ chân đƣợc khách hàng và thu hút thêm lƣợng khách hàng mới đến với ngân hàng.

- Ngoài ra, Vietcombank không ngừng nâng cao chất lƣợng nghiệp vụ, chất lƣợng tổ chức điều hành. Vietcombank đã có những chính sách tuyển dụng cũng nhƣ đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng cho đội ngũ nhân viên của mình. Tiến hành tổ chức nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ, cử nhân viên đi học tại các trƣờng đào tạo chính quy về lĩnh vực ngân hàng tài chính; liên kết với các ngân hàng, tổ chức trong và ngoài nƣớc trong công tác đào tạo.

Bên cạnh đó, công nghệ của ngân hàng đƣợc đổi mới và trang bị ngày một hiện đại. Nhờ công nghệ hiện đại, ngân hàng Vietcombank tăng cao

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, từng bƣớc hoàn thiện và triển khai loại hình dịch vụ mới.

1.3.2. Bài học rút ra cho ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên

Song song với việc học học hỏi kinh nghiệm để mở rộng huy động vốn thành công thì Ngân hàng TMCP Quân Đội Thái Nguyên cũng cần rút ra các bài học để giúp cho công tác mở rộng huy động vốn đạt đƣợc những thành quả tốt nhất.

- Tăng cƣờng công tác quảng cáo, Marketing bằng cách đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức quảng cáo, tuyên truyền qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ đài báo, vô tuyến cũng nhƣ các phƣơng tiện giao dịch hàng ngày để làm cho khách hàng hiểu biết chính xác hơn, tin tƣởng hơn loại hình hoạt động của ngân hàng, từ đó sẽ chọn ngân hàng là nơi gửi tiền và giao dịch. Bên cạnh đó ngân hàng sẽ lựa chọn các hình thức khuyến mãi tặng quà cho khách hàng, hay tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ngân hàng.

- Có chính sách lãi suất linh hoạt: lãi suất huy động có ảnh hƣởng lớn trong việc kích thích khách hàng gửi tiền, cho nên ngoài yếu tố niềm tin vào ngân hàng, nếu mức lãi suất huy động hợp lý sẽ thu hút đƣợc những khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội vào ngân hàng.

- Mở rộng các hình thức huy động vốn một cách triệt để nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đây là yếu tố hàng đầu quyết định hiệu quả mở rộng huy động vốn của ngân hàng.

- Tăng cƣờng năng lực về công nghệ, nguồn lực nhân tài để phục vụ tốt cho mọi hoạt động của ngân hàng. Và đây là một trong những yếu tố chính quyết định khả năng mở rộng huy động vốn của các NHTM.

- Xây dựng hoàn chỉnh các chức năng, cơ chế huy động vốn, điều hoà vốn mang tính chất tƣơng đối ổn định nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lƣợc phát triển).

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

Chƣơng 2

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Câu hỏi nghiên cứu

- Những nhân tố chủ yếu nào ảnh hƣởng đến quá trình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên?

- Những tiêu chí nào có hiệu quả nhất đối với công tác đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên

- Những giải pháp nào có thể đƣa ra nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên?

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng đồng bộ các phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê, logic-lịch sử, phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, lấy ý kiến chuyên gia …

Đề tài cố gắng sử dụng những nguồn số liệu đáng tin cậy nhƣ: những số liệu công bố chính thức của Tổng cụ thống kê, Ngân hàng Nhà nƣớc, các ngân hàng thƣơng mại, Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên.

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

Phƣơng pháp thu thập thông tin sơ cấp: đƣợc thu thập từ điều tra thực tế tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Sử dụng phƣơng pháp điều tra cá nhân bằng phiếu điều tra đƣợc thực hiện với 100 mẫu là những khách hàng tại Chi nhánh. Đồng thời, thông tin sơ cấp cũng đƣợc thu thập từ những cuộc phỏng vấn sâu cán bộ đang làm việc tại Chi nhánh và các chuyên gia khác.

+ Địa điểm nghiên cứu: Đề tài đƣợc thực hiện tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên.

+ Mẫu: Luận văn dự kiến điều tra 100 phiếu phỏng vấn. Trong đó điều tra 70 khách hàng các nhân và 30 khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp.

+ Đối tƣợng nghiên cứu: Các khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên.

+ Nội dung để xây dựng mẫu điều tra: Điều tra, đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác huy động vốn tại Chi nhánh MB Thái Nguyên về chiến lƣợc kinh doanh, các hình thức huy động vốn, chất lƣợng các dịch vụ do Chi nhánh cung ứng, chính sách lãi suất đang áp dụng tại Chi nhánh, trình độ công nghệ của Chi nhánh, hoạt động Marketing của Chi nhánh và mức độ thâm niên, uy tín của Chi nhánh

Phƣơng pháp thu thập thông tin thứ cấp: Dựa trên những nguồn số liệu chính thức phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, nguồn số liệu lấy từ các nguồn sau: những số liệu công bố chính thức của Tổng cụ thống kê, Ngân hàng Nhà nƣớc, các ngân hàng thƣơng mại, Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Từ sách, báo, báo điện tử trong nƣớc …

2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin

Sau khi thu thập đƣợc các thông tin sơ cấp, tiến hành phân loại, sắp xếp thông tin theo thứ tự ƣu tiên về độ quan trọng của thông tin. Đối với các thông tin là số liệu định lƣợng thì tiến hành lập trên bảng biểu.

Bên cạnh đó, tiến hành tổng hợp các số liệu, báo cáo của các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn, số liệu của MB Thái Nguyên từ năm 2012 đến 2014.

Đồng thời tổng hợp lại các phiếu điều tra thành một bảng thống kê. Sau đó sẽ tiến hành phân tích kết quả tổng hợp đó.

Thông tin đƣợc tổng hợp vào máy tính phục vụ cho việc phân tích sau này sử dụng bộ công cụ Excel.

Các thông tin định tính sẽ đƣợc mã hóa trƣớc khi nhập.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

Sau khi đã thu thập đƣợc số liệu, các bƣớc tập hợp, sắp xếp và xử lý số liệu là rất quan trọng, tác giả có thể sử dụng các phƣơng pháp nhƣ phƣơng pháp thống kê, phân tích-tổng hợp, …

Thông qua việc thu thập các số liệu, thông tin báo cáo của các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn, số liệu của MB Thái Nguyên từ năm 2012 đến 2014 để so sánh từ đó thấy đƣợc những ƣu điểm cũng nhƣ tồn tại của đơn vị. Nội dung cần so sánh:

- So sánh số liệu đạt đƣợc qua các năm để thấy đƣợc những kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ tồn tại khách quan và chủ quan ảnh hƣởng tới huy động vốn tại chi nhánh Thái Nguyên.

- So sánh số liệu với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn qua đó thấy đƣợc điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị trong hoạt động huy động vốn từ đó tìm đƣợc hƣớng đi đúng nhất trong chiến lƣợc cạnh trạnh mở rộng thị phần.

Thông qua phiếu điều tra thấy mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến hoạt động huy động vốn của MB Thái Nguyên đối với lĩnh vực huy động vốn theo mức độ tin cậy, mức độ đáp ứng, năng lực phục vụ của Chi nhánh….

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

Tác giả đã sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác huy động vốn để đánh giá thực trạng công tác huy động vốn của Chi nhánh qua đó nêu đƣợc những điểm mạnh và điểm yếu của Chi nhánh.

- Cơ cấu nguồn vốn theo bảng ở chƣơng 3. - Cơ cấu vốn huy động theo bảng chƣơng 3.

- Kết quả kinh doanh từ huy động vốn theo bảng ở chƣơng 3.

- Các chỉ tiêu đánh giá tăng cƣờng huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại theo bảng ở chƣơng 3.

Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu nguồn vốn:

trên tổng nguồn vốn Tổng nguồn vốn

Tính ổn định của nguồn vốn đƣợc thể hiện qua khối lƣợng, tốc độ tăng trƣởng, xu hƣớng biến đổi của nguồn vốn đó. Khối lƣợng vốn huy động đƣợc xem là căn cứ quan trọng để các nhà quản lý đề ra mục tiêu lâu dài và hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho NH. Bên cạnh đó, NH cũng cần duy trì một mức độ tăng trƣởng về nguồn vốn ổn định, một mặt để NH có thể quản lý đƣợc chi phí và tính thanh khoản, mặt khác giúp NH tránh đƣợc nguy cơ ứ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 41 -41 )

×