0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Định hƣớng nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 94 -94 )

5. Kết cấu và nội dung của luận văn

4.1. Định hƣớng nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn

4.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh

Mục tiêu của Đảng và Nhà nƣớc ta là đến năm 2020 sẽ đƣa nƣớc ta trở thành một nƣớc công nghiệp phát triển khá trong khu vực. Muốn có đƣợc kết quả này đòi hỏi phải có đủ nguồn vốn để đầu tƣ phát triển kinh tế. Đảng và Nhà nƣớc ta xác định trong quá trình phát triển kinh tế phải dựa vào sức mình là

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

chính đồng thời cũng cần tranh thủ tối đa nguồn vốn từ nƣớc ngoài. Chính vì thế nhiệm vụ của các NHTM là huy động đủ vốn để phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi lẽ nƣớc ta mới chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng và đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc nên lƣợng vốn tích luỹ chƣa nhiều trong khi nhu cầu vốn phục vụ để phát triển kinh tế thì lớn, hơn thế nữa ngƣời dân chƣa có thói quen gửi tiền vào ngân hàng và thanh toán qua ngân hàng. Điều này đòi hỏi các NHTM phải hết sức cố gắng và coi trọng công tác huy động vốn để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế.

Với định hƣớng trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam, hƣớng tới vị trí trong top 3, với định vị là một ngân hàng thuâ ̣n tiê ̣n, có đội ngũ nhân viên thân thiện và điểm giao dịch thuận lợi. Ngân hàng TMCP Quân Đội khẳng định, giá trị của MB không nằm ở tài sản mà là ở những giá trị tinh thần mà mỗi thành viên MB luôn coi trọng và phát huy bao gồm 6 giá trị cơ bản:

- Tin cậy - Hợp tác - Chăm sóc khách hàng - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

Nhận định những biến động trong nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam năm 2016, những giải pháp ổn định vĩ mô của Chính phủ sẽ tiếp tục có tác động đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành tài chính - ngân hàng nói riêng, HĐQT chủ trƣơng tiếp tục định hƣớng “Tái cơ cấu, phát triển bền vững”. Theo đó, MB trƣớc hết cần phải nghiêm túc thực thi các chính sách của Chính phủ và NHNN cùng với quyết tâm cao thực hiện các chỉ tiêu tăng trƣởng đã đề ra. Hƣớng đến mục tiêu ở Top 3 các NHTMCP tốt nhất Việt Nam, các chỉ tiêu đƣợc đặt ra cho năm 2016 phấn đấu cao hơn năm 2014 và

năm 2015 cụ thể: vốn điều lệ phấn đấu đạt 15.000 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trƣớc thuế của riêng Ngân hàng là 3.400 tỷ đồng và hợp nhất là 3.523 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu đƣợc kiểm soát dƣới mức 2,5%.

Để thực hiện đƣợc mục tiêu này, MB cần kiên trì phát triển theo Chiến lƣợc phát triển 05 năm (2016 - 2020) đƣợc đề ra đồng thời thích ứng với tình hình thực tế, đặc biệt trong công tác mở rộng cơ sở khách hàng, gia tăng thị phần. MB sẽ tiếp tục bám sát với các trụ cột và nền tảng Chiến lƣợc nhằm thực thi định vị là một Ngân hàng thuận tiện, thân thiện với khách hàng, cộng đồng.

4.1.2. Định hướng cụ thể nâng cao hiệu quả huy động vốn

- Mở rộng các hình thức huy động vốn; Mở rộng nguồn tiền gửi của dân cƣ, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng và ngân hàng trong và ngoài nƣớc.

- Tăng thêm chất lƣợng của nguồn vốn huy động bằng việc tăng cƣờng thu hút các nguồn vốn trung và dài hạn, đặc biệt là các nguồn vốn của dân, các khoản đầu tƣ của các tổ chức kinh tế nƣớc ngoài.

- Ngoài việc mở rộng quan hệ với nhiều tổ chức kinh tế, Chi nhánh cần chú trọng tăng cƣờng đƣợc các mối quan hệ với dân cƣ để thu hút thêm đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi của dân chúng.

- Coi trọng công tác huy động vốn tại địa phƣơng, huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cƣ đƣa vào sản xuất kinh doanh, mở rộng cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn,tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu đầu tƣ nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chƣơng trình kinh tế - xã hội.

- Trên cơ sở định hƣớng chung của toàn hệ thống, công tác huy động vốn của chi nhánh cũng hƣớng tới một tầm cao nhằm tạo cơ cấu hợp lý và đảm bảo cho sự hoạt động ổn định và sự phát triển bền vững. Chi nhánh chủ trƣơng xem khâu mở đƣờng tạo ra nguồn vốn vững chắc, ngày càng tăng trƣởng cả VNĐ và cả ngoại tệ. Đa dạng hóa hình thức huy động, biện pháp,

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

các kênh huy động từ mọi nguồn lực xác định “ vốn trong nƣớc quyết định, vốn nƣớc ngoài là quan trọng”. Không ngừng tăng tỷ trọng nguồn vốn thông qua huy động vốn dƣới các hình thức phát hành kỳ phiếu, trái phiếu và tiết kiệm có thời hạn dài. Mặt khác tiếp tục tăng trƣởng nguồn tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, khai thác triệt để nguồn vốn nƣớc ngoài để tiếp nhận ngày càng nhiều vốn từ ủy thác, tài trợ của các Chính phủ.

- Trong thời gian tới, Chi nhánh vẫn xác định giải pháp chung cho việc huy động vốn của Ngân hàng là: lãi suất huy động và đa dạng hóa hình thức huy động vốn bên cạnh đó là nâng cao chất lƣợng dịch vụ. Chú trọng đến việc đa dạng hóa huy động vốn là trọng tâm của Chi nhánh trong thời gian tới. Ngân hàng đã và đang đa dạng hóa triển khai các sản phẩm tiết kiệm bằng các gói sản phẩm huy động đi cùng dịch vụ để đảm bảo lợi ích về kinh tế cũng nhƣ các tiện ích khác của khách hàng nhƣ các sản phẩm: tài khoản rút trƣớc kỳ hạn, tài khoản đa năng, tài khoản bậc thang, rút gốc linh hoạt… nhằm nâng cao tiềm lực tài chính của Ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Định hƣớng nhìn chung rõ ràng, cái khó hiện nay là những bƣớc đi hay các giải pháp cụ thể. Để có đƣợc các giải pháp hữu hiệu cần phải có sự nghiên cứu, hệ thống hóa các kinh nghiệm từ thực tiễn qua nhiều năm đổi mới, đặc biệt là trong công tác huy động vốn trong cơ chế thị trƣờng và hội nhập quốc tế diễn ra nhanh và mạnh trong những năm gần đây.

4.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn.

4.2.1. Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của Chi nhánh

Trong thời gian qua, chi nhánh đã có thực hiện triển khai xây dựng các chiến lƣợc kinh doanh song các chiến lƣợc đƣợc xây dựng còn nhiều hạn chế và chƣa khả thi nên hoạt động huy động vốn của NHTMCP Quân Đội chi nhánh Thái Nguyên chƣa có hiệu quả cao. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả huy động vốn của Chi nhánh cũng nhƣ hoàn thiện công tác xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Chi nhánh nên thực hiện các giải pháp sau:

- Trong gần 20 ngân hàng trên địa bàn cần xác định các đối thủ canh tranh chính trên địa bàn để từ đó nghiên cứu sản phẩm của họ để đƣa ra chiến lƣợc kinh doanh phù hợp. Các đối thủ cạnh tranh chính bao gồm 04 đối thủ sau: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank.

- Trƣớc khi tiến hành xây dựng một chiến lƣợc kinh doanh Chi nhánh nên xem xét đến các tác động của môi trƣờng đến hoạt động của Chi nhánh nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng để Chi nhánh xây dựng đƣớc các chiến lƣợc kinh doanh có tính khả thi cao và mang tính quyết định tới hiệu quả hoạt động của Chi nhánh.

- Ngoài những số liệu có sẵn trên báo cáo của giai đoạn trƣớc Chi nhánh nên tiến hành các công tác nghiên cứu thị trƣờng, tìm hiểu thị hiếu khách hàng để từ đó dự đoán sự thay đổi của môi trƣờng kinh tế để tiền đề xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho riêng mình.

- Chi nhánh cần thành lập bộ phận chuyên trách riêng thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu khách hàng, lập các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động vốn cho những thời kỳ tiếp theo.

4.2.2. Mở rộng các hình thức huy động vốn của Chi nhánh

Một là, mở rộng các hình thức tiền gửi trong dân bao gồm cả tiền gửi

tiết kiệm, tiền gửi sử dụng thẻ, tiết kiệm có thƣởng, tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm bậc thang. Đa dạng hoá kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm: không chỉ dừng lại việc chỉ có tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn kiểu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm.v.v. Chi nhánh cần có giải pháp tự động chuyển hoá tiền gửi không kỳ hạn sang có kỳ hạn cho khách hàng. Ví dụ, những ngƣời đã gửi tiết kiệm không kỳ hạn ở Chi nhánh từ 2 tháng trở lên có thể chuyển cho họ đƣợc hƣởng quyền lợi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Linh hoạt về thời hạn cũng là một sự hấp dẫn tiền gửi.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

kiệm trung, dài hạn. Khi khách hàng mang tiền gửi vào Chi nhánh dƣới hình thức này thì giữa ngân hàng và Chi nhánh đều biết rõ mục đích của việc gửi tiền. Đối tƣợng chủ yếu của hình thức này là ngƣời có thu nhập thấp nhƣng ổn định có dự định chi tiêu trong tƣơng lai, có nhu cầu mua sắm tài sản có giá trị lớn nhƣng mức tiết kiệm của họ trong thời gian ngắn không thể đáp ứng đƣợc. Do biết đƣợc mục đích gửi tiền của khách hàng, Chi nhánh có thể tƣ vấn cho khách hàng về thời gian và phƣơng thức gửi tiền cụ thể nhƣ:

+ Tiết kiệm tuổi già và tiết kiệm tích luỹ (hay tiết kiệm nhân thọ), đây là hình thức tƣơng tự nhƣ bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm. Hình thức tiết kiệm tuổi già cùng với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ sẽ đảm bảo cho ngƣời già có mức sống ổn định và cuộc sống có ý nghĩa hơn.

+ Tiết kiệm nhà ở: Những ngƣời dân có nhu cầu làm nhà, mua nhà ở nhƣng tài chính có hạn, gửi dần tiền tích luỹ đƣợc vào ngân hàng đến lúc nào đó có thể rút ra để mua nhà, xây nhà. Chi nhánh cần có chính sách cho vay ƣu đãi để làm nhà, mua nhà đối với những ngƣời gửi thƣờng xuyên, đều đặn và có qui mô đến một độ lớn nào đó thì có thể cho vay thêm để mua nhà, xây nhà bằng cách kết hợp lợi ích của ngƣời dân với lợi ích của Chi nhánh, sẽ mở ra triển vọng tốt đẹp cho hình thức này.

+ Tiền tiết kiệm mua sắm phƣơng tiện đắt tiền (ô tô, xe máy.. vv) cũng nhƣ ngƣời muốn làm nhà, mua nhà, ngƣời mua sắm ô tô, xe máy nhƣng chƣa đủ tiền. Số tiền có đƣợc và thu nhập hàng tháng có thể gửi vào ngân hàng để đến lúc nào đó có thể rút ra mua sắm. Chi nhánh cũng cần có cơ chế cho vay ƣu đãi thêm đối với những ngƣời gửi thƣờng xuyên và có số dƣ đáng kể.

Ba là, Đầu tƣ các sản phẩm khép kín đối với khách hàng là đơn vị kinh doanh có hiệu quả, ví dụ nhƣ với những đơn vị có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tốt. Ngân hàng đầu tƣ từ khâu tạo vùng nguyên liệu, thu mua, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, thanh toán quốc tế,… đến tiêu thụ

hàng hoá. Điều quan trọng là giữ đƣợc khách hàng tốt, quản lý đƣợc từ sản xuất đến tiêu thụ, khi đó Ngân hàng sẽ hiểu đƣợc khách hàng và yên tâm trong đầu tƣ. Qua đó sẽ thu hút đƣợc dòng tiền từ các đơn vị này, làm tăng nguồn vốn huy động giá rẻ cho chi nhánh.

Bốn là phát triển các sản phảm dịch vụ liên quan đến huy động vốn, ví dụ

nhƣ các sản phẩm về thẻ, các dịch vụ thanh toán qua mạng, các sản phẩm thu hộ (thu hộ tiền điện, tiền thuế...), các sản phẩm về kiều hối hay thanh toán quốc tế...

Ngoài việc xem xét đƣa ra các hình thức huy động mới vào kinh doanh, huy động vốn qua việc phát hành các giấy tờ có giá (nhƣ kỳ phiếu, trái phiếu) cũng cần đƣợc quan tâm.

Hiện nay NHTMCP Quân đội chi nhánh Thái Nguyên chƣa coi trọng hình thức huy động vốn qua hình thức này. Chi phí huy động qua hình thức này tuy lớn hơn chi phí huy động qua nguồn tiền gửi nhƣng lại nhỏ hơn chi phí của nguồn tiền vay, nó giúp Chi nhánh chủ động cơ cấu lại nguồn vốn, tăng cƣờng nguồn vốn trung dài hạn, nguồn có kỳ hạn dài.

4.2.3. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt và tiết kiệm chi phí huy động vốn

Lãi suất là công cụ quan trọng để Chi nhánh huy động vốn hiện có trong các tầng lớp dân cƣ, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng khác, đồng thời ngân hàng có thể sử dụng để điều chỉnh cơ cấu tiền gửi có kỳ hạn do mục đích chủ yếu của khách hàng là có lãi. Chính sách lãi suất hợp lý phải vừa đẩy mạnh thu hút ngày càng nhiều vốn trong xã hội, đồng thời vừa kích thích các đơn vị, tổ chức kinh tế sử dụng vốn có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực huy động vốn bằng các công cụ lãi suất cho thấy: chính sách lãi suất chỉ phát huy đƣợc hiệu lực của nó đối với việc huy động vốn trong điều kiện tiền tệ ổn định, giá cả ít biến động thất thƣờng.

Lãi suất hiện nay cũng bị ảnh hƣởng rất lớn bởi sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Do đó, Chi nhánh cần xây dựng và

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

thực hiện chính sách lãi suất trên cơ sở chính sách khách hàng và tính toán lãi suất có hiệu quả, đồng thời phải đảm bảo tính linh hoạt, uyển chuyển, đảm bảo quyền lợi của ngƣời gửi tiền, ngƣời vay tiền nhƣng trên nguyên tắc: ngƣời kinh doanh có lãi, vận hành chính sách trong khuôn khổ chỉ đạo của ngân hàng nhà nƣớc. Lãi suất cũng phải tuân theo quy luật về cung cầu trên thị trƣờng, trong đó lãi suất đầu ra quyết định lãi suất đầu vào, thể hiện huy động vốn phải đƣợc thực hiện trên cơ sở sử dụng vốn. Tùy theo điều kiện cụ thể, Chi nhánh nên điều chỉnh khung lãi suất huy động phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh.

Căn cứ lãi suất điều chuyển nội bộ của hội sở, mặt bằng lãi suất trên địa bàn, lãi suất bình quân đầu vào, đầu ra, tình hình vốn tại Chi nhánh để quyết định lãi suất huy động. Xác định lãi suất bình quân đầu vào, đầu ra, ngân hàng cần thƣờng xuyên theo dõi tình hình lãi suất thị trƣờng, dự đoán xu hƣớng biến động để đƣa ra mức lãi suất hợp lý, linh hoạt.

Lãi suất huy động có ảnh hƣởng lớn trong việc kích thích khách hàng gửi tiền, cho nên ngoài yếu tố niềm tin vào ngân hàng, nếu mức lãi suất huy động hợp lý sẽ thu hút đƣợc những khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội vào Chi nhánh. Hiện nay, vấn đề lãi suất đang là vấn đề khó khăn đối với tất cả các NHTM. Một mặt, nhằm thu hút khách hàng mặt khác nhằm bảo đảm lợi ích của mình. Do đó việc tính toán lãi suất phải đảm bảo:

- Lãi suất huy động tƣơng đối với các khoản tiền gửi, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

- Lãi suất huy động phải dựa vào lãi suất đầu ra,bù đắp chi phí Chi nhánh đảm bảo kinh doanh có lãi.

- Phản ánh đƣợc mức lạm phát của thị trƣờng, tạo đƣợc sức hút khách hàng. - Với các kỳ hạn càng dài thì lãi suất huy động càng lớn, bởi với thời hạn càng dài thì khách hàng sẽ gặp nhiều rủi ro.

Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt kết hợp với nghiên cứu nhu cầu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 94 -94 )

×