0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Kết quả kiểm tra tại trụ sở ngƣời nộp thuế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 47 -51 )

2016

4.2.3.2 Kết quả kiểm tra tại trụ sở ngƣời nộp thuế

Bảng 4.4: Kết quả xử lý sau kiểm tra thuế tại trụ sở ngƣời nộp thuế

ĐVT: Tỷ đồng

STT 2014 2015 2016

1 Kế hoạch kiểm tra Cục thuế giao (DN) 1.000 1.200 1.200

2 Số DN được kiểm tra (DN) 1.150 1.322 1.604

3 Tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 63,011 92,601 81,843

3.1 Số thuế truy thu 45 51,236 54,492

3.2 Số thuế truy hoàn 0,011 0,047 1,798

3.3 Tiền phạt 18 41,318 25,553

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thuế của Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Qua bảng kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, có thể nhận thấy rằng trong những năm gần đây Chi cục thuế đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kiểm tra được giao. Số doanh nghiệp được Chi cục thuế kiểm tra có xu hướng tăng qua mỗi năm chứng tỏ phía cơ quan thuế đã không ngừng chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, tăng cường kiểm tra tại doanh nghiệp và hầu hết lượng doanh nghiệp được kiểm tra phần lớn là các doanh nghiệp lỗ liên tục, có số thuế GTGT âm liên tục nhiều kỳ, có số thuế hoàn thuế nhiều kỳ chưa được kiểm tra và một số doanh nghiệp trọng điểm,… Cụ thể năm 2014 bộ phận kiểm tra thuế đã kiểm tra 1.150 doanh nghiệp với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 63,011 tỷ đồng, trong đó số thuế truy thu chiếm phần lớn, năm 2015 số doanh nghiệp được kiểm tra tăng lên 1.322 doanh nghiệp với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt tăng thêm 29,59 tỷ đồng, tương ứng tăng 46,96% so với năm 2014. Năm 2016, chi cục thuế tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường kiểm tra doanh nghiệp với số lượng doanh nghiệp được kiểm tra tăng vượt bậc 1.604 doanh nghiệp, với tổng mức truy thu, truy hoàn và phạt là 81,843 tỷ đồng, giảm 11,62% so với năm 2015. Có thể nói, số thuế truy thu đều chiếm phần lớn trong tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt ở giai đoạn này và năm 2016 lại có số thuế truy thu cao nhất. Tuy nhiên, năm 2016 lại giảm so với năm 2015 một phần là do số tiền phạt đã sụt giảm đáng (giảm 15,765 tỷ đồng, ứng với 38,16%) do từ năm 2016 trở đi lãi suất tiền phạt chậm nộp đã giảm từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp

Năm Chỉ tiêu

tăng qua các năm và năm 2016 thu về 1,798 tỷ đồng chiếm tỷ trọng cao nhất trong 3 năm. (Biểu đồ 4.1)

Biểu đồ 4.3: Kết quả số thuế truy thu, truy hoàn và phạt giai đoạn 2014 – 2016

Bảng 4.5: Đánh giá mức độ đóng góp của công tác kiểm tra đối với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế

ĐVT: Tỷ đồng Số thuế truy thu sau

kiểm tra Tổng thu nội địa

Tỷ lệ mức độ đóng góp

Năm 2014 45 2.521,543 1,78%

Năm 2015 51,236 2.956,538 1,73%

Năm 2016 54,492 3.782,322 1,44%

Qua bảng trên ta nhận thấy số thuế truy thu sau kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đều tăng qua mỗi năm. Tuy nhiên kết quả truy thu đạt được so với tổng thu nội địa do Chi cục thuế quận Bình Thạnh chiếm tỷ trọng khá thấp và đều giảm dần qua mỗi năm. Điều này cho thấy, mặc dù công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đang được Cơ quan thuế quan tâm và trưởng bộ phận kiểm tra thuế luôn nhắc nhở, đôn đốc công việc cho các CBCC trong Đội làm việc một cách chăm chỉ nhưng mức độ đóng góp về số thu thuế mà bộ phận kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh đem lại chưa cao.

45,000 51,236 54,492 0,011 0,047 1,798 18,000 41,318 25,553 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2014 2015 2016 Tỷ đồng Năm

Số thuế truy thu Số thuế truy hoàn Tiền phạt

Năm

Bảng 4.6: Đánh giá khối lƣợng công việc kiểm tra tại trụ sở NNT mà cán bộ kiểm tra thuế đã thực hiện trong năm đánh giá.

ĐVT: DN, %

2014 2015 2016

Số DN đang hoạt động (1) 14.133 15.185 16.400

Số DN được cấp trên giao 1000 1.200 1200

Số DN đã kiểm tra (2) 1.150 1.322 1.604

Số CBCC của bộ phận kiểm tra (3) 75 101 99 Tỷ lệ DN đã kiểm tra (2)/(1) 8,14% 8,71% 9,78% Số DN đã kiểm tra/Số CBCC của bộ

phận kiểm tra

15 13 16

(Nguồn: Chi cục thuế quận Bình Thạnh) Theo chỉ thị cấp trên thì số doanh nghiệp được đưa vào kế hoạch kiểm tra phải đạt tối thiểu 60% số doanh nghiệp được giao nhiệm vụ và phải cân đối trên cơ sở nguồn nhân lực của hoạt động kiểm tra; số lượng thực tế người nộp thuế và tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, để xác định danh sách các đối tượng cần kiểm tra.

Thực tế, cho thấy Bộ phận kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh đã kiểm tra doanh nghiệp vượt mức tối thiểu kế hoạch được giao và lượng doanh nghiệp được đưa vào kiểm tra ngày càng có xu hướng tăng qua mỗi năm, đó là một điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, xét về tổng thể lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận Bình Thạnh thì tỷ lệ doanh nghiệp đã kiểm tra vẫn còn thấp và bình quân một CBCC của bộ phận kiểm tra cũng chỉ kiểm tra khoảng từ 13 DN đến 16 DN. Như vậy, khối lượng công việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế mà cán bộ kiểm tra thuế đã thực hiện trong năm đánh giá (giai đoạn 2014 – 2016) chưa thực sự đạt hiệu quả, đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ đóng góp số thuế truy thucủa bộ phận kiểm tra vào số thu nội địa của Chi cục thuế.

Bảng 4.7: Đánh giá chất lƣợng, hiệu quả của công tác kiểm tra thuế

ĐVT: Triệu đồng, DN, %

2014 2015 2016

Số DN đã kiểm tra (1) 1.150 1.322 1.604

Số DN kiểm tra phát hiện có sai phạm (2) 1.144 1.317 1.601 Số thuế truy thu sau kiểm tra (3) 45.000 51.236 54.492 Tỷ lệ DN kiểm tra phát hiện có sai phạm

(2)/(1)

99,47% 99,62% 99,81%

Số thuế truy thu bình quân trên 1 cuộc kiểm tra (3)/(2)

39,34 38,9 34,04

Qua kết quả từ bảng trên, có thể thấy rằng đa số các doanh nghiệp được kiểm tra đều có dấu hiệu vi phạm. Như đã phân tích ở bảng trên do số lượng doanh nghiệp được kiểm tra hàng năm so với tổng doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn khá thấp cho nên tình trạng trốn thuế và gian lận thuế của doanh nghiệp vẫn chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, giai đoạn 2014 – 2016, các CBCC cũng đã phát hiện và xử lý kịp thời vấn đề trốn thuế, sử dụng các hoá đơn, chứng từ sai quy định, cũng như các hành vi trốn tránh như sử dụng tên không thật để khai báo, sử dụng địa chỉ giả để đăng ký kinh doanh,…để đưa ra quyết định truy thu tiền thuế và kết quả đạt được đều tăng mỗi năm. Thực tế cho thấy có hơn 99% DN có hành vi vi phạm về thuế và kết quả truy thu bình quân từ một cuộc kiểm tra trong giai đoạn này khá thấp và giảm đáng kể từ năm 2014 truy thu khoảng 39,34 triệu đồng, năm 2015 giảm còn 38,9 triệu đồng và sang năm 2016 chỉ còn 34,04 triệu đồng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh gây thất thu cho NSNN.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 47 -51 )

×