0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Phƣơng hƣớng công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 57 -58 )

2016

5.1 Phƣơng hƣớng công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh

 Xây dựng kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật thuế năm 2017. Đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, phòng chống hiệu quả các hành vi gian lận thuế thông qua hệ thống phân tích rủi ro trong kê khai thuế.

 Thực hiện công tác kiểm tra quyết toán thuế, công tác quản lý, giám sát kiểm tra kê khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại trụ sở người nộp thuế theo quy trình Kiểm tra thuế ban hành theo quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

 Kiểm tra chuyên đề ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hoá đơn bất hợp pháp theo công văn số 4679/TCT-KTNB ngày 10/10/2016 của Tổng cục thuế và Công văn số 11239/CT-KT1 ngày 17/11/2016 của Cục thuế TP.HCM.

 Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Tổ chức thu đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra vào ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro trốn thuế, gian lận thuế cao, doanh nghiệp có hoàn thuế, doanh nghiệp khai lỗ,…

 Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu người nộp thuế nhằm phân tích hồ sơ thuế, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao để đưa vào chương trình kiểm tra từ đầu năm 2017.

 Phân bổ chỉ tiêu kiểm tra hồ sơ thuế, kiểm tra tại doanh nghiệp cụ thể đến từng Đội kiểm tra thuế, từng công chức kiểm tra và thường xuyên theo dõi đôn đốc các Đội và công chức thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao nhất trong nhiệm vụ kiểm tra thuế năm 2017.

 Phối hợp với công an xử lý những sai phạm gian lận thuế của các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong sử dụng hoá đơn chứng từ theo tinh thần quy chế phối hợp số 1527/QCPH/TCCS-TCT ngày 31/10/2017 của Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục thuế, thống kê hành vi vi phạm pháp luật thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra để báo cáo theo quy định.

 Đối chiếu số thuế lập bộ các hộ nộp thuế khoán có cùng quy mô, ngành nghề trên các tuyến đường, phát hiện bất hợp lý để có sự điều chỉnh sát thực tế. Tiếp tục kiểm tra chống thất thu về doanh thu, đặc biệt với các ngành ăn uống, thương mại, dịch vụ, các hoạt động kinh doanh thời vụ, kinh doanh ngoài giờ hành chính,…(Báo

cáo tổng kết công tác thuế năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thuế năm 2017)

5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 57 -58 )

×