0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Một số nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo trong trƣờng đại học

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 53 -59 )

5. Bố cục của luận văn

1.5. Một số nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo trong trƣờng đại học

Tổng bí thƣ Nguyễn Phú Trọng đã kí ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đảng và Nhà nƣớc xác định mục tiêu của đổi mới là: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lƣợng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phƣơng thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lƣợng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hƣớng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dƣỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của

ngƣời học. Hoàn thiện mạng lƣới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trƣờng và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Theo GS Nguyễn Đức Chính (Phó giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội) thì chất lƣợng giáo dục là một khái niệm động, nhiều chiều, khó định nghĩa một cách chính xác. Vì vậy, để đánh giá chất lƣợng đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế ta cần xem xét các yếu tố tác động đến chất lƣợng đào tạo. Vậy những yếu tố nào có thể tác động tới chất lƣợng đào tạo trong điều kiện hội nhập hiện nay? Có nhiều nhân tố tác động đến chất lƣợng đào tạo, tuy nhiên trong luận văn này, tác giả chỉ xem xét một số nhân tố cơ bản sau đây đƣợc xem là cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay:

1.5.1. Mục tiêu và chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo là đích mà nhà trƣờng mong muốn đạt đƣợc sau một quá trình đào tạo. Nhƣ chúng ta đã biết, chất lƣợng đào tạo là sự đáp ứng mục tiêu đào tạo đề ra. Vậy mục tiêu đào tạo là một căn cứ để đánh giá chất lƣợng của quá trình đào tạo. Mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chất lƣợng đào tạo đƣợc thể hiện trong hình 1.2 dƣới đây.

Điều 33 luật giáo dục năm 2005 có ghi:” Đào tạo ngƣời lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, có lƣơng tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho ngƣời lao động có khả năng tìm việc làm”.

Kiến thức

Quá trình đào tạo

Ngƣời tốt nghiệp

Mục tiêu đào tạo Chất lƣợng đào tạo

- Đặc trƣng, giá trị, nhân cách, xã hội, nghề nghiệp

- Giá trị sức lao động, năng lực hành nghề, trình độ chuyên môn - Năng lực thích ứng với thị

trƣờng lao động

Hình 1.2: Quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chất lƣợng đào tạo

Mục tiêu đào tạo cần phải đƣợc cụ thể hóa cho từng ngành nghề trên cơ sở bám sát các yêu cầu của thị trƣờng lao động, của xã hội về kiến thức, kỹ năng và thái độ giúp ngƣời tốt nghiệp sau khi ra trƣờng có thể làm việc với hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh mục tiêu đào tạo thì chƣơng trình đào tạo cũng ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng đào tạo. Theo GS, TS Nguyễn Thị Mơ (Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương): “Chƣơng trình đào tạo là điều kiện cơ bản, điều kiện tiên quyết bảo đảm chất lƣợng GD-ĐT của một trƣờng đại học. Một chƣơng trình tốt, phù hợp sẽ tạo ra đƣợc sản phẩm tốt. Ngƣợc lại, một chƣơng trình đào tạo lạc hậu, chậm đổi mới sẽ tạo ra sản phẩm lao động không phù hợp”.

Chƣơng trình đào tạo là bản cụ thể hóa của mục tiêu đào tạo, nó quy định các chuẩn kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp và hình thức đào tạo, cũng nhƣ cách thức đánh giá kết quả của mỗi môn học. Muốn có chất lƣợng đào tạo tốt thì chƣơng trình đào tạo phải cụ thể, cấu trúc hợp lý, giúp ngƣời học thu nhận đƣợc các kiến thức, kỹ năng đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng lao động trong từng thời kỳ. Muốn vậy, chƣơng trình đào tạo cần phải đƣợc chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở các tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo, ý kiến của ngƣời học, ngƣời sử dụng lao động và các tổ chức khác.

1.5.2. Cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị dạy học

Để thực hiện đƣợc quá trình đào tạo, mỗi cơ sở đào tạo cần đƣợc trang bị những điều kiện nhất định về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập. Nói đến cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học là muốn nói tới hệ thống phòng học, thực hành, thƣ viện, giáo trình, giáo án, đèn chiếu, máy chiếu…

Cơ sở vật chất, phƣơng tiện trang thiết bị dạy học là nhân tố quan trọng có ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng đào tạo. Nó có vai trò hỗ trợ cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học. Thật vậy, chúng ta không thể đảm bảo chất lƣợng giáo dục nếu hệ thống các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm không đầy đủ không đáp ứng đƣợc các yêu cầu của việc dạy và học. Ngạn ngữ Việt Nam có câu:

“trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm”, hay ngạn ngữ nƣớc ngoài có câu:”nghe thì quên, nhìn mới nhớ, làm thì hiểu”. Đúng vậy, các phƣơng tiện và thiết bị dạy học giúp tối đa hóa thời gian mà việc học tập thực sự diễn ra, tối thiểu hóa các lao động cấp thấp, tạo thuận lợi cho mối tƣơng tác giữa thầy và trò. Nhờ các phƣơng tiện và thiết bị dạy học, ngƣời học hứng thú với việc học, dễ nhớ, dễ hiểu hơn từ đó hình thành những kỹ năng nhất định.

1.5.3. Đội ngũ giáo viên

Bên cạnh mục tiêu, chƣơng trình đào tạo và cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học thì một yếu tố khác quan trọng có ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo đó là đội ngũ giáo viên. GS. TS. Đinh Quang Báo khẳng định: Nếu có chƣơng trình, sách giáo khoa tốt, thiết bị đầy đủ, thời lƣợng học hợp lý, nhƣng giáo viên yếu năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức kém thì không thể dạy tốt và sẽ không có chất lƣợng tốt.

Trong thời đại mới, nhà giáo không còn là ngƣời truyền thụ kiến thức, mà là ngƣời hỗ trợ, hƣớng dẫn cho ngƣời học tìm chọn và xử lý thông tin. Vậy thì vai trò của nhà giáo trong thời đại mới sẽ nhƣ thế nào? Câu ngạn ngữ: “Không thầy đố mày làm nên” còn đúng không? Trong thời đại hiện nay, vai trò của nhà giáo thay đổi nhƣng vị trí của nhà giáo hoặc là không đổi hoặc là đƣợc nâng cao hơn so với trƣớc nếu nhà giáo thỏa mãn đƣợc những đòi hỏi của thời đại mới. Thật vậy, hội nghị Pari về giáo dục học đại học cho rằng phƣơng thức giáo dục mặt đối mặt vẫn chiếm vị trí hàng đầu, tác dụng của sự tƣơng tác giữa thầy và trò vẫn luôn đƣợc nhấn mạnh. Trong mối tƣơng tác đó, nếu nhà giáo có bề dày kinh nghiệm, trình độ sẽ đóng góp lớn cho quá trình học.

Ngoài trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy thì phƣơng pháp giảng dạy của ngƣời thầy cũng rất quan trọng. Ngƣời thầy có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kinh nghiệp lâu năm nhƣng phƣơng pháp giảng dạy không phù hợp thì học trò cũng khó lĩnh hội đƣợc những kiến thức đó, từ đó ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo. Nhƣ vậy, trong thời đại ngày nay nhà giáo cần phải thƣờng xuyên trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, đạo đức đồng thời phải thƣờng xuyên thay đổi phƣơng pháp dạy học.

1.5.4. Đội ngũ học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên- ngƣời học là trung tâm của quá trình đào tạo, vì vậy ngƣời học cũng là yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo. Để hoạt động học thật sự đƣợc diễn ra và nâng cao hiệu quả quá trình đào tạo thì sự vận động của ngƣời học là yếu tố quan trọng. Muốn nâng cao chất lƣợng đào tạo thì ngƣời học cần phải chủ động trong quá trình học để có thể thu nhận các kiến thức, hình thành các kỹ năng, nhân cách phục vụ cho nghề nghiệp của mình.

Bên cạnh đó, khi nói về đội ngũ học sinh, sinh viên với tƣ cách là một nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo ta cũng phải quan tâm đến chất lƣợng đầu vào của học sinh, sinh viên. Bởi ngƣời học chỉ có thể tiếp thu tốt các kiến thức chuyên môn thì các em phải nắm đƣợc các kiến thức cơ bản khi còn học phổ thông. Mà muốn có đƣợc chất lƣợng đầu vào thì chúng ta cần nâng cao chất lƣợng công tác tuyển sinh, tuyển sinh đầu vào cần phải có sàn chung tối thiểu, tránh vì chạy theo số lƣợng mà quên đi chất lƣợng (TS Vũ Đình Chính).

Ngoài ra do hoạt động học tập của học sinh, sinh viên chịu sự tác động của môi trƣờng học tập nên môi trƣờng học tập cũng có ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo. Nói đến môi trƣờng học tập trƣớc tiên phải nói tới điều kiện học tập sinh hoạt: dịch vụ nhà ở, điện nƣớc sinh hoạt, trật tự trị an trong nhà trƣờng, phòng học, trang thiết bị. Sinh viên không thể yên tâm học tập nếu nhƣ những điều kiện trên không đƣợc đảm bảo. Ngoài các điều kiện trên, thì cảnh quan trong nhà trƣờng, khu vui chới, thể thao sinh hoạt văn nghệ, quan hệ giao tiếp bạn bè… cũng có ảnh hƣởng tới tâm lý, tình cảm, sức khỏe để các em có thể học tập tốt.

1.5.5. Quy mô đào tạo

Quy mô đào tạo của chúng ta trong những năm gần đây tăng rõ rệt do nhiều nguyên nhân: do nhu cầu của thị trƣờng lao động, do nhu cầu của ngƣời học, do chính sách của các trƣờng. Quy mô đào tạo tăng sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo. Bởi một khi số lƣơng học sinh, sinh viên đầu vào tăng thì sẽ làm cho quy mô lớp học lớn. Mỗi giáo viên khi lên lớp chỉ có thể bao quát đƣợc một số lƣợng học sinh, sinh viên nhất định. Nếu quy mô lớp học quá lớn sẽ thì giáo viên không thể quan tâm đến tất cả các thành viên trong lớp, đồng thời việc đánh giá kết quả học

tập cũng sẽ gặp khó khăn. Mặt khác nếu quy mô đào tạo lớn trong khi đó đội ngũ giáo viên ít sẽ dẫn đến tình trạng một giáo viên sẽ phải dạy quá nhiều giờ, nhiều lớp, nhiều ca. Khi đó giáo viên không có thời gian để trau dồi kiến thức chuyên môn, phƣơng pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học thì không thể nâng cao chất lƣợng giảng dạy đƣợc. Quy mô đào tạo chuẩn đƣợc đƣa ra là tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 20; đối với các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ không quá 15; các ngành kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn không quá 25.

1.5.6. Công tác tổ chức quản lý của nhà trường

Công tác tổ chức quản lý có nhiệm vụ hình thành nên các bộ phận, phân công công việc và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong tổ chức nói chung trong đó có nhà trƣờng. Chính điều này sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo. Theo mô hình quản lý chất lƣợng TQM, muốn có chất lƣợng thì cần phải có sự hợp tác, nỗ lực của tất cả các thành viên trong tổ chức. Vì vậy việc phân công đúng nhiệm vụ, công việc cho các thành viên có ảnh hƣởng tới hiệu quả và chất lƣợng công việc. Đó còn là cơ sở để ngƣời quản lý đánh giá chính xác khối lƣợng, chất lƣợng công việc làm căn cứ để phân phối thu nhập, thƣởng phạt chính xác.

Muốn có đƣợc chất lƣợng đào tạo thì tổ chức nói chung cũng nhƣ nhà trƣờng cần tổ chức bộ máy sao cho đơn giản hóa các thủ tục giúp giải quyết công việc một cách nhanh nhất.

Ngoài ra trong nhà trƣờng thì công tác quản lý còn có nhiệm vụ tổ chức các kế hoạch đào tạo cho từng năm học, từng học kỳ, từng tháng, từng tuần nhằm giúp học sinh có đủ khối lƣợng kiến thức khi tốt nghiệp; tổ chức các buổi giao lƣu sinh hoạt cho học sinh sinh vên; xây dựng, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy chế, giải quyết các khúc mắc cho học sinh sinh viên nhằm tạo nên những kỹ năng giao tiếp, ứng xử và có kỷ luật, nề nếp, tác phong, phẩm chất phục vụ cho quá trình làm việc sau này. Những công việc này đều có ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.

Nếu chỉ đƣợc đào tạo ở trong nhà trƣờng thì ngƣời học mới chỉ lĩnh hội đƣợc các kiến thức về lý luận. Mặc dù hiện nay, các trƣờng đã có các phòng thực hành, nhƣng điều đó vẫn còn nhiều hạn chế. Sản phẩm của quá trình đào tạo là ngƣời học. Đào tạo chỉ có chất lƣợng khi ngƣời học có đƣợc các kiến thức, kỹ năng đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội. Vì vậy nhà trƣờng cần phải tạo đƣợc mối quan hệ với các doanh nghiệp. Đó là cơ sở để sinh viên tốt nghiệp thực hành những kiến thức lĩnh hội đƣợc từ nhà trƣờng. Doanh nghiệp không chỉ là nơi để sinh viên thăm quan, thực tập mà nó còn có vai trò quan trọng trong việc thiết kế, điều chỉnh chƣơng trình đào tạo phù hợp. Qua việc sinh viên thăm quan thực tập tại doanh nghiệp, nhà trƣờng có thể lấy ý kiến của các doanh nghiệp về chƣơng trình, nội dung đào tạo làm cho chƣơng trình đào tạo phù hợp hơn với thực tiễn sử dụng lao động góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo.

Trên đây là các nhân tố cơ bản có ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo. Mỗi nhân tố có tác động đến chất lƣợng đào tạo theo các mức độ khác nhau. Để nâng cao chất lƣợng đào tạo chúng ta cần có biện pháp tác động vào các yếu tố này, để hoàn thiện chúng theo các tiêu chuẩn phù hợp. Sau đây, tác giả sẽ trình bày các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo ở Việt Nam.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 53 -59 )

×