0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

Môi trƣờng kinh doanh của công ty xăng dầu Trƣờng Thịnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH​ (Trang 38 -40 )

2.1.3.1. Môi trường bên trong của công ty.

 Nguồn lực vật chất

+ Vốn : Với số vốn ban đầu là 1.487.643.489 đồng, DN đã vay mƣợn hơn 1 tỷ từ vốn vay, cũng nhƣ gia tăng việc kinh doanh bằng vốn lƣu động do những thành viên trong ban giám đốc để gia tăng khả năng cạnh tranh của DN với những DN xăng dầu trong khi vực, cũng nhƣ có thể luôn đảm bảo đƣợc nguồn hàng chất lƣợng với giá tốt nhất.

+ Cơ sở vật chất :

TÊN LOẠI TÀI SẢN NĂM KHẤU HAO ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƢỢNG

NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bồn xăng 2004 1 59.047.620 Hệ thống công nghệ của bồn xăng 2004 2 29.684.600 Ban giám đốc Bộ phận kế toán công ty Bộ phận bảo trì và IT Bộ phận kho bãi Bộ phận bán hàng

Tổng chi phí xây dựng nhà xƣởng

2004 3 591.015.301

Sensor cảm ứng 2004 11 86.000.000

Bộ điều khiển IMS400 2004 12 22.000.000

Cáp dữ kiệu IMS400 2004 13 3.750.000

Trụ bơm điện tử đơn 50L/PH Epco

2004 14 123.000.000

Trụ bơm điện kế đơn 80L/PH

Epco

2004 15 43.000.000

Trụ bơm điện kế đơn 50L/PH

Epco

2004 16 37.000.000

5m ống bố thép 2004 465.000

CỘNG 994.962.521

Bảng 2.3 Hệ thống cơ sở vật chất hiện có của công ty xăng dầu Trường Thịnh

Trong giai đoạn 2 DN đã đầu tƣ mới các trụ bơm theo công nghệ mới để đảm bảo loại bỏ những hao hụt không đáng có với giá trị gần 200 triệu đồng.

 Các yếu tố nguồn lực phi vật chất

+ DN luôn đảm bảo nguồn hàng chất lƣợng, không pha tạp và luôn coi trọng sự an toàn của khách hàng khi sử dụng là yếu tố hàng đầu để tạo dựng đƣợc niềm tin với khách hàng và nâng cao uy tín của DN

+ Khả năng cạnh tranh:

 Nguồn nhân lực: nhiệt tình, trung thực, hòa nhã, luôn coi sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cần hƣớng đến, để phấn đấu nâng cao tiềm lực DN.

 Tài chính: Để tránh tình trạng kìm hàng chờ giá xăng tăng và sử dụng nguồn hàn kém chất lƣợng, nguồn tài chính luôn đƣợc đảm bảo ở múc cần thiết đủ để duy trì hoạt động của công ty.

 Máy móc: Đồng thời máy móc luôn đƣợc bảo dƣỡng định kì để đảm bảo sự chính xác cho khách hàng.

2.1.3.2. Môi trường bên ngoài của công ty.

Hiện tại khách hàng chủ yếu của doanh nghiêp là khách vãng lai, và DN chỉ phục vu bán sỉ cho một số đối tƣợng( xe bus, khách quen,….), Để đảm bảo uy tín và an toàn cho những đối tƣợng khách hàng này, đống thời cũng là để cạnh tranh với những doanh nhiệp khác phải đảm bảo nguồn hàng ở mức dự trữ nhất định và chất lƣợng cao.

Công ty chọn nhà cung cấp uy tín Petrolimex để đảm bảo chất lƣợng nguồn hàng, nhƣng do giá cả luôn thay đổi, nên công ty phải luôn dự trữ một lƣợng phù hợp với khả năng của công tyđể giảm bớt sự biến đông của mặt hàng này

Kèm theo đó là sự bất ổn về giá cả, mất lòng tin của khách hàng cũng nhƣ những chính sách của Nhà nƣớc trong việc loại bỏ những cây xăng làm việc không minh bạch, công ty đã giảm bớt đƣợc một số đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Và đồng thời cũng do chính sách hạn chế của chính phủ để đảm bảo công bằng trong kinh doanh nên hiện tại muốn bƣớc chân vào ngành này vẫn còn một số rào cản khó khăn cũng giúp DN giảm bớt đi một số đối thủ cạnh tranh.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH​ (Trang 38 -40 )

×