0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

Các yếu tố thuộc về môi trƣờng vĩ mô

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH​ (Trang 27 -31 )

1.3.2.1. Môi trường kinh tế

Môi trƣờng kinh tế trƣớc hết là sự phản ánh qua tốc độ tăng trƣởng kinh tế chung về cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu vùng. Tình hình đó có thể tạo nên tính hấp dẫn về thị trƣờng và sức mua khác nhau đối với các thị trƣờng hàng hoá khác nhau.

Môi trƣờng kinh tế cũng bao hàm các yếu tố ảnh hƣởng đến sức mua và cơ cấu chi tiêu của ngƣời tiêu dùng. Các nhà hoạt động thị trƣờng đều quan tâm đến sức mua và việc phân bổ thu nhập để mua sắm các loại sản phẩm hàng hoá và dịch vụ khác nhau. Tổng số sức mua lại phụ thuộc vào nhiều nhân tố nhƣ thu nhập hiện tại, giá cả hàng hoá và dịch vụ các khoản tiết kiệm và tín dụng... Cơ cấu chi tiêu lại chịu tác động thêm của nhiều yếu tố nữa nhƣ điều kiện, giai đoạn phát triển nền kinh tế,

chu kì kinh doanh.

1.3.2.2. Môi trường nhân khẩu học

Nhân khẩu học nghiên cứu các vấn đề về dân số và con ngƣời nhƣ quy mô, mật độ phân bố dân cƣ, tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết, tuổi tác, giới tính, sắc tộc, nghề nghiệp... Môi trƣờng nhân khẩu học là mối quan tâm lớn của nhà hoạt động thị trƣờng, bởi vì nó bao hàm con ngƣời – và con ngƣời tạo ra các loại thị trƣờng cho DN.

Các nhà marketing thƣờng quan tâm tới môi trƣờng nhân khẩu học trƣớc hết ở quy mô và tốc độ tăng dân số. Bởi vì trong hiện tại và tƣơng lai và do đó nó cũng phản ánh sự phát triển hay suy thoái của thị trƣờng .

Sự thay đổi về cơ cấu tuổi tác trong dân cƣ sẽ dẫn đến sự thay đổi cơ cấu khách hàng tiềm năng theo độ tuổi. Đến lƣợt nó những sự thay đổi này sẽ tác động tới cơ cấu tiêu dùng và nhu cầu về các loại hàng hoá. Tình hình đó buộc các quyết định marketing của DN phải thay đổi theo.

Qúa trình đô thị hoá và phân phối lại dân cƣ tác động đến hoạt động marketing. Lịch sử đã có nhiều cuộc di dân mang tính chất tự nhiên và cơ học. Các vùng đô thị tập trung luôn luôn là thị trƣờng quan trọng cho nhà hoạt động thị trƣờng . Bên cạnh đó việc phân bố lại lực lƣợng sản xuất, phân vùng lãnh thổ, đặc khu kinh tế tạo ra các cơ hội thị trƣờng mới đầy hấp dẫn.

1.3.2.3. Môi trường tự nhiên

Môi trƣờng tự nhiên bao gồm các yếu tố tự nhiên ảnh hƣởng nhiều mặt tới các yếu tố đầu vào cần thiết cho các nhà sản xuất – kinh doanh và chúng có thể gây ảnh hƣởng cho các hoạt động marketing trên thị trƣờng .

Sự thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu thô, sự gia tăng chi phí năng lƣợng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Xu thế chung đòi hỏi các nhà sản xuất phải tập trung sử dụng các nguồn nguyên liệu mới thay thế.

Chất thải công nghiệp, chất thải rắn, chất thải không tái chế đƣợc đang là vấn đề nan giải cho các hoạt động thị trƣờng. Chi phí marketing có thể tăng lên, nhƣng ngƣời tiêu dùng sẵn sàng trả giá để có đƣợc các sản phẩm an toàn hơn về sinh học và môi trƣờng . Ký hiệu “ có thể tái chế sử dụng “ đã trở thành một biêủ tƣợng bắt buộc trên các bao bì của một số sản phẩm khi lƣu hành trên thị trƣờng. Các quy định về hoá chất sử dụng trong công nghiệp điện lạnh, những quy định của các chính phủ về an toàn thực phẩm , khói xả ra từ xăng ô tô, tỷ lệ chì trong xăng...đang

dần trở thành vấn đề quốc tế.

1.3.3.4. Môi trường công nghệ kĩ thuật

Môi trƣờng công nghệ kỹ thuật bao gồm các nhân tố gây tác động ảnh hƣởng tới công nghệ mới, sáng tạo sản phẩm và cơ hội thị trƣờng mới. Kỹ thuật công nghệ mới bắt nguồn từ thành quả của công cuộc nghien cứu khoa học, đem lại những phát minh sáng tạo làm thay đổi mặt thế giới và là một nhân tố quan trọng nhất đầy kịch tính quyết định vận mệnh của nhan loại.

Chi phí đầu tƣ cho nghiên cứu phát triển chiếm một tỷ lệ ngày càng gia tăng trong thu nhập quốc dân của các quốc gia và nó cũng là một chỉ số để đánh giá trình độ phát triển, khả năng tăng trƣởng của một đất nƣớc. Có hai hình thức nghiên cứu. Nghiên cứu cơ bản là một quá trình tìm kiếm các khái niệm mới, những lĩnh vực lý thuyết mới. Nghiên cứu ứng dụng là quá trình chuyển hoá công nghệ kỹ thuật từ phòng thí nghiệm sang đời sống thực tế, biến nó thành sản phẩm hàng hoá dịch vụ. Hàng năm các công ty hàng đầu thế giới giành những khoản chi phí khổng lồ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các công ty còng gia tăng số lƣợng nhân viên marketing vào các bộ phận nghiên cứu nhằm để thu hót các kết quả sát với định hƣớng thị trƣờng một cách cụ thể hơn.

Những lĩnh vực kỹ thuật công nghệ rộng lớn và mới mẻ luôn luôn tạo ra cho các nhà hoạt động thị trƣờng các cơ hội thị trƣờng không hạn chế. Nhịp độ và tốc độ phát triển và đổi mới công nghệ kỹ thuật ngày càng nhanh hơn và ngắn hơn. Việc tập trung hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ hiện có, dù là những chi tiết bé nhỏ tƣởng chừng nhƣ ít đƣợc để ý: thay đổi kiểu dáng, bao bì nhãn hiệu , thêm vào một số đặc tính mới, sao chép và cải tiến sản phẩm của đối thủ cạnh tranh... đã làm kéo dài vòng đời sản phẩm, đƣa nó vào một pha tăng trƣởng hay phục hồi mới, mở rộng đƣợc thị trƣờng và thu về các khoản lợi nhuận không nhỏ.

1.3.3.5. Môi trường chính trị

Môi trƣờng chính trị là một trong các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định marketing của DN. Môi trƣờng chính trị bao gồm hệ thống luật và các văn ản dƣới luật, các công cụ chính sách của Nhà nƣớc, tổ chức bộ máy cơ chế điều hành của chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội. Sự tác động của môi trƣờng chính trị tới các quyết định marketing phản ánh sự tác động của các chủ thể quản lý vĩ mô tới kinh doanh của DN .

Trong những năm gần đây, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều luật , pháp lệnh và nghị định. Tất cả các văn bản đã chỉ rõ DN đƣợc kinh doanh hàng hoá gì? Chất lƣợng hàng hoá phải đẩm bảo gì? Có bị kiểm soát hay không? Nghĩa vụ của DN, DN đƣợc quyền lợi gì... những hạn chế và khuyến khích đó, những ràng buộc đó... phải đƣợc DN tính toán cặn kẽ khi thông qua các quyết định marketing .

Hệ thống công cụ chính sách của Nhà nƣớc còn tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của DN Những công cụ chính sách cũng rất nhiều, bao gồm cả những công cụ chính sách chung cho cả nền kinh tế quốc dân và công cụ chính sách đặc thù về từng lĩnh vực. Tất cả hệ thống chính sách công cụ của Nhà nƣớc đều đạt dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đƣợc hình thành trên cơ sở đƣờng lối chung và đƣờng lối và đƣờng lối kinh tế của Đảng. Các công cụ chính sách điển hình có: chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách phát triển các thành phần kinh tế, chính sách khoa học công nghệ, chính sách đối với nông nghiệp và nông thôn... Tất cả các chính sách đó đều có liên quan tới khuyến khích hay hạn chế kể cả sản xuất và tiêu dùng và do đó chúng buộc các DN phải tính đến khi ra các quyết định marketing.

Ở nƣớc ta là sự can thiệp của các cơ quan cấp trên vào các hoạt động kinh doanh của DN một cách trực tiếp còn khá phổ biến. Vì vậy quyền lựa chọn quyết định marketing của DN còn bị hạn chế và đôi khi thiếu chuẩn mực do hiện tƣợng này. Ngoài ra, các thủ tục hành chính còn quá rƣờm rà và nặng nề cũng ảnh hƣởng không nhỏ tới việc khai thác cơ hội kinh doanh của DN.

Chính phủ tự đứng ra hoặc cho phép tổ chức ngày càng nhiều hơn các cơ quan tổ chức bảo vệ ngƣời tiêu dùng cũng tác động không nhỏ tới hoạt động marketing của DN.

1.3.3.6. Môi trường văn hóa

Văn hoá đƣợc định nghĩa là một hệ thống giá trị, quan niệm, niềm tin, truyền thống và các chuẩn mực hành vi đơn nhất với một nhóm ngƣời cụ thể nào đó đƣợc chia sẻ một cách tập thể. Văn hoá theo nghĩa này là một hệ thống những giá trị đƣợc cả tập thể giữ gìn. Văn hoá đƣợc hình thành trong những điều kiện nhất định về: vật chất, môi trƣờng tù nhiên, khí hậu , các kiểu sống và, kinh nghiệm, lịch sử cộng đồng và sự tác động qua lại của nền văn hoá.

 Những giá trị văn hoá truyền thống căn bản.

Đó là các giá trị chuẩn mực và niềm tin trong xã hội có mức độ bền vững, khó thay đổi, tính kiên định rất cao, đƣợc truyền từ đơì này qua đời khác và đƣợc duy trì qua môi trƣờng gia đình, trƣờng học tôn giáo, luật pháp, nơi công sở ... và chúng tác động mạnh mẽ, cụ thể vào những thái độ, hành vi ứng xử hàng ngày, hành vi mua tiêu dùng hàng hoá của từng cá nhân, từng nhóm ngƣời.

 Những giá trị văn hoá thứ phát

Nhóm giá trị chuẩn mực và niềm tin mang tính thứ phát thì linh động hơn, có khả năng thay đổi dễ hơn so với nhóm căn bản các giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hoá thứ phát khi thay đổi hay dịch chuyển sẽ tạo ra các cơ hội thị trƣờng hay các khuynh hƣớng tiêu dùng mới, đòi hỏi các hoạt động marketing phải bắt kịp và khai thác tối đa.

 Các nhánh văn hoá của một nền văn hoá

Có những “tiểu nhóm” văn hoá luôn luôn tồn tại trong xã hội và họ chính là cơ sởquan trọng để hình thành và nhân rộng một đoạn thị trƣờng nào đó. Những nhóm này cùng nhau chia sẻ các hệ thống giá trị văn hoá, đạo đức, tôn giáo...nào đó, dựu trên cơ sở những kinh nghiệm sống hay những hoàn cảnh chung, phổ biến. Đó là những nhóm tín đồ của một tôn giáo hay giáo phái nào đó, nhóm thanh thiếu niên, nhóm phụ nữ đi làm ( độc thân hay kết hôn muộn...)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH​ (Trang 27 -31 )

×