0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Môi trƣờng hoạt động

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 65 -67 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

4.2.7 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Môi trƣờng hoạt động

Bảng 4.20A: Cronbach’s Alpha của thang đo yếu tố Môi trƣờng hoạt động (L1)

Biến

quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phƣơng sai thang đo nếu loại biến Tƣơng quan biến tổng

Cronbach Alpha nếu loại biến

Môi trƣờng hoạt động Cronbach Alpha: 0.778 (Lần 1)

MTHD1 10.44 4.416 .692 .668

MTHD2 10.24 5.110 .416 .807

MTHD3 10.53 4.787 .643 .699

MTHD4 10.66 4.071 .614 .710

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.20A

Bảng 4.20A cho thấy, thang đo yếu tố MTHD đƣợc đo lƣờng qua 4 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo (Cronbach Alpha) lần 1 là 0.778. Tuy nhiên, biến quan sát MTHD2 có Cronback Alpha lớn hơn 0.778 và nếu

49

loại đi biến này sẽ làm tăng độ tin cậy của thang đo. Vì vậy, tác giả loại biến MTHD2 và tiến hành chạy lại Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trƣờng hoạt động (lần thứ hai).

Bảng 4.20B: Cronbach’s Alpha của thang đo yếu tố Môi trƣờng hoạt động (L2)

Biến

quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phƣơng sai thang đo nếu loại biến Tƣơng quan biến tổng

Cronbach Alpha nếu loại biến

Chế độ chính sách Nhà nƣớc Cronbach’s Alpha: 0.807

MTHD1 6.73 2.512 .698 .693

MTHD3 6.81 2.880 .607 .787

MTHD4 6.94 2.080 .685 .716

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.20B

Sau khi loại biến MTHD2, hệ số tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0.807 lớn hơn 0.7. Đồng thời, cả 3 biến quan sát còn lại đều có hệ số tƣơng quan biến tổng lớn hơn 0.3 và nhỏ hơn Cronbach Alpha là 0.807. Nhƣ vậy, thang đo nhân tố Môi trƣờng hoạt động đáp ứng độ tin cậy.

Tiểu kết:

Sau khi kiểm định độ tin cậy của các nhân tố thông qua hệ số Cronbach Alpha, loại bỏ 2 biến CCCSNN5 và MTHD2, kết quả đánh giá thang đo của 7 nhân tố đƣợc tổng hợp nhƣ sau,:

- Nguồn nhân lực thực hiện lập DTNS: có 6 biến quan sát là NNL1, NNL2, NNL3, NNL4, NNL5, NNL6.

- Quy trình thực hiện lập DTNS: có 4 biến quan sát là QTDT1, QTDT2, QTDT3, QTDT4.

- Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật: có 5 biến quan sát là CSVC1, CSVC2, CSVC3, CSVC4, CSVC5.

- Chế độ chính sách Nhà nƣớc: có 5 biến quan sát là CDCSNN1, CDCSNN2, CDCSNN3, CDCSNN4, CDCSNN6. Biến quan sát CDCSNN5 bị loại bỏ

- Tổ chức kế toán: có 5 biến quan sát là TCKT1, TCKT2, TCKT3, TCKT4, TCKT5.

50

- Môi trƣờng hoạt động: có 3 biến quan sát là MTHD1, MTHD3, MTHD4. Biến quan sát MT2 bị loại bỏ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 65 -67 )

×