0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Chế độ chính sách Nhà nƣớc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 63 -64 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

4.2.4 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Chế độ chính sách Nhà nƣớc

Bảng 4.17a: Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Chế độ chính sách Nhà nƣớc (L1)

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu loại biến

Phƣơng sai thang đo nếu loại biến

Tƣơng quan biến tổng

Cronbach Alpha nếu loại biến

Hợp tác truyền thông Cronbach Alpha: 0.773 (Lần 1)

CDCSNN1 17.63 10.055 .546 .732 CDCSNN2 17.54 10.160 .512 .741 CDCSNN3 17.52 9.011 .668 .696 CDCSNN4 17.57 9.587 .594 .719 CDCSNN5 18.00 12.391 .170 .812 CDCSNN6 17.66 9.657 .621 .712

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.17A

Bảng 4.17a cho thấy, thang đo nhân tố Chế độ chính sách Nhà nƣớc đƣợc đo lƣờng qua 6 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo (Cronbach Alpha) lần 1 là 0.773. Tuy nhiên, biến quan sát CDCSNN5 có hệ số tƣơng quan biến tổng là 0.170 nhỏ hơn 0.3 và nếu loại đi biến này sẽ làm tăng độ tin cậy của

47

thang đo. Vì vậy, tác giả loại biến CDCSNN5 và tiến hành chạy lại Cronbach Alpha thang đo nhân tố Chế độ chính sách Nhà nƣớc (lần thứ hai).

Bảng 4.17b: Cronbach’s Alpha của thang đo yếu tố Chế độ chính sách Nhà Nƣớc (L2)

Biến

quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phƣơng sai thang đo nếu loại biến Tƣơng quan biến tổng

Cronbach Alpha nếu loại biến

Chế độ chính sách Nhà nƣớc Cronbach’s Alpha: 0.812 CDCSNN1 14.45 8.640 .557 .788 CDCSNN2 14.36 8.789 .511 .801 CDCSNN3 14.33 7.642 .687 .747 CDCSNN4 14.39 8.250 .596 .777 CDCSNN6 14.47 8.195 .651 .760 Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.17B

Sau khi loại biến CDCSNN5, hệ số tin cậy Cronbach Alpha của thang đo là 0.812 lớn hơn 0.7. Đồng thời, cả 5 biến quan sát còn lại đều có hệ số tƣơng quan biến tổng lớn hơn 0.3 và nhỏ hơn Cronbach Alpha là 0.812. Nhƣ vậy, thang đo nhân tố Chế độ chính sách Nhà nƣớc đáp ứng độ tin cậy.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 63 -64 )

×