0

Xác định môi trƣờng làm việc của ngƣời lao động tại các đơn vị đóng tàu và

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT DUNG MÔI HỮU CƠ ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ, ĐÓNG TÀU THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ HÓA SINH​ (Trang 38-39 )

3. NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA DUNG MÔI ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƢỜI

2.3.1. Xác định môi trƣờng làm việc của ngƣời lao động tại các đơn vị đóng tàu và

và lắp ráp ô tô

Đo và phân tích các yếu tố trong môi trƣờng không khí theo các phƣơng pháp do Tổng cục Môi trƣờng-Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định, theo thƣờng quy kỹ thuật Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trƣờng và theo “NMAM-NIOSH Manual of Analytical Methods” của Viện Sức khoẻ và An toàn lao động Mỹ.

Các chỉ tiêu đánh giá môi trƣờng làm việc đƣợc xác định theo thƣờng qui kỹ thuật Y học lao động – Vệ sinh môi trƣờng 2002 . Đánh giá kết quả, phân tích đo đạc, áp dụng theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) [2], [5].

Phương pháp xác định các ếu tố vi khí h u

- Nhiệt độ không khí oC , độ ẩm tƣơng đối của không khí % : đƣợc xác định bằng máy THERMOHYGROMETER hiện số của Mỹ.

- Tốc độ chuyển động của không khí: đƣợc xác định bằng phong tốc kế cánh quạt CASELLA CELL-480 của Anh, đơn vị đo là m/s.

Phương pháp xác định các ếu tố v t lý

- Cƣờng độ chiếu sáng: đƣợc xác định bằng máy ISO - ILM 350 (Anh), giới hạn đo từ 0 - 50.000 lux, chính xác tới 1 lux ở thang đo từ 0 - 100 lux.

- Cƣờng độ tiếng ồn: đƣợc đo bằng máy đo tiếng ồn hiện số RION NL-04 (Nhật Bản) có phân tích dải tần số từ 63Hz-8000Hz. Khi đo, micro của máy đặt ngang tầm tai ngƣời công nhân và cách ngƣời đo 0,5m; đo 3 lần, lấy giá trị trung bình. Đơn vị đo là dBA.

Phương pháp xác định nồng độ bụi và hàm lượng silic tự do trong bụi

Nồng độ bụi toàn phần và bụi hô hấp trong không khí đƣợc xác định bằng máy lấy mẫu Skan air controller Đan Mạch và giấy lọc chuyên dùng GF/A của Mỹ.

Hàm lƣợng silic tự do trong bụi hô hấp đƣợc xác định bằng phƣơng pháp quang phổ hấp thụ hồng ngoại trên máy M500 của hãng Buck- Scientific (Mỹ do phòng thí nghiệm bụi Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trƣờng-Bộ Y tế thực hiện.

Phương pháp xác định các ếu tố hóa học

Nồng độ hơi khí độc đƣợc xác định bằng máy QUEST TECHNOLOGIES MULTILOG 2000 của Mỹ. Nồng độ CO, CO2, NO2, SO2, Benzen, Toluen, Xylenbiểu thị bằng mg/m3. Nồng độ các hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs nhƣ Benzen, Toluen, Xylen đƣợc phân tích bằng máy sắc ký khí, biểu thị bằng mg/m3.

Kỹ thuật khảo sát, đo đạc các yếu tố môi trƣờng lao động đƣợc thực hiện bởi Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trƣờng GTVT - Cục Y tế Giao thông vận tải, Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trƣờng - Bộ Y tế.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT DUNG MÔI HỮU CƠ ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ, ĐÓNG TÀU THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ HÓA SINH​ (Trang 38 -39 )

×