0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Phƣơng pháp khảo sát tình trạng sức khoẻ, cơ cấu bệnh tật, bệnh nghề nghiệp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT DUNG MÔI HỮU CƠ ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ, ĐÓNG TÀU THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ HÓA SINH​ (Trang 39 -44 )

3. NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA DUNG MÔI ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƢỜI

2.3.3. Phƣơng pháp khảo sát tình trạng sức khoẻ, cơ cấu bệnh tật, bệnh nghề nghiệp

nghiệp và liên quan đến nghề nghiệp

2.3.3.1.Phương pháp xác định các chỉ số hình thái - th lực

- Chiều cao đứng: đƣợc đo bằng thƣớc đo chiều cao của Trung Quốc đơn vị tính là centimet cm . Đối tƣợng đƣợc đo đứng thẳng, bốn điểm: chẩm đầu), vai, mông và hai gót chân tiếp xúc với mặt phẳng đứng của thƣớc đo khi đo hai chân chụm lại, không đi giầy, dép [3].

- Trọng lƣợng cơ thể: đƣợc xác định bằng cân y học ở tƣ thế đứng không đi giầy, dép . Đơn vị tính là kilogam kg [3].

2.3.3.2. Phương pháp xác định cơ cấu bệnh t t

 Khám lâm sàng: toàn diện, hệ thống theo bệnh án mẫu, chú ý các triệu chứng, bệnh lý liên quan đến công việc và môi trƣờng lao động.

 Thực hiện khám lâm sàng do các bác sỹ chuyên khoa thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trƣờng GTVT - Cục Y tế Giao thông vận tải, Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trƣờng - Bộ Y tế.

 Cận lâm sàng: xét nghiệm máu, nƣớc tiểu  Phƣơng pháp đánh giá thị lực:

- Thị lực đƣợc xác định bằng bảng thị lực vòng hở Landolt gồm các vòng hở giống nhƣ chữ C có các hƣớng khác nhau, có độ tƣơng phản giữa chữ và nền đạt 85%.

- Đối tƣợng đứng cách bảng thị lực đúng 5m và xác định đƣợc hƣớng của vòng hở Landolt ở mức độ nào thì đánh giá thị lực ở mức độ đó. Nếu thị lực <10/10 xác định là giảm thị lực.

 Phƣơng pháp đánh giá các chỉ số chức năng hệ tim - mạch lâm sàng):

- Tần số mạch yên tĩnh tƣơng đối: đƣợc lấy vào lúc nghỉ yên tĩnh tƣơng đối cùng với đo huyết áp ở mạch quay tay phải. Kết quả tính bằng nhịp/phút.

- Huyết áp động mạch yên tĩnh tƣơng đối: đƣợc đo vào lúc yên tĩnh tƣơng đối ở tƣ thế nằm, ở tay trái bằng huyết áp kế đồng hồ của Trung Quốc theo phƣơng pháp của Korotkop. Đơn vị tính là milimet thuỷ ngân mmHg . Phân độ tăng huyết áp theo JNC-VII (2003).

 Cận lâm sàng:

- Phƣơng pháp phân tích máu Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết sắc tố : Phân tích trên máy huyết học tự động, máy Sysmex - KX21 của Nhật

- Phƣơng pháp phân tích sinh hóa máu chức năng gan, chức năng thận): Phân tích trên máy sinh hóa tự động, máy Miura one của Ý

- Phƣơng pháp phân tích định lƣợng kim loại nặng trong máu: Chì, Crom 0,5mL máu + 0,5mL HNO3 đậm đặc, ngâm qua đêm.

Đun cách cát cho tới khi mẫu cạn khô.

Để nguội, cho thêm 0,5mL HNO3 đậm đặc đun tới khi thu đƣợc cặn trắng.

Cho thêm 0,5 mL H2O2 đun tiếp tục cho tới khi hết khói trắng.

Để nguội, hoà tan cặn mẫu bằng nƣớc cất, cho đủ thể tích 5mL.

Các bƣớc phân tích đƣợc tiến hành nhƣ với mẫu thử. Độ hấp thụ nguyên tử của các mẫu chuẩn tỉ lệ với nồng độ Pb, Cr có trong mẫu.

- Phƣơng pháp định lƣợng Phenol và axit hippuric trong nƣớc tiểu:

Định lượng Phenol trong nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp th phân t (UV-VIS). Sơ đồ tóm tắt quy trình:

Cho máy cất kéo 5 mL nƣớc tiểu + 0,5 mL H2SO4 Cất lấy 50 mL dịch cất với tốc độ 2 – 3 mL /phút

Lên mầu: 10 mL dịch cất + 2 mL đệm + 0,1 mL 2,6-dicloroquinon cloromit

Lắc đều, để yên 1 giờ, màu xanh xuất hiện

Lên màu mẫu trắng bằng 10 mL nƣớc cất

Đo màu ở bƣớc sóng  = 610nm đọc đối chiếu với nƣớc cất.

Định lượng axit Hippuric niệu bằng phương pháp quang phổ hấp th phân t (UV- VIS). Sơ đồ tóm tắt quy trình:

Hút 1mL nƣớc tiểu và 4mL nƣớc cất 2 lần.

Lấy 0,5 mL mẫu + 0,5 mL pyridin vào ống ly tâm 15 mL.

Thêm 0,2 mL benzensunfonyl clorit và lắc 5 giây bằng máy lắc.

Đợi 30 phút ở nhiệt độ 20-300C.

Ngắt phản ứng bằng 5mL etanol.

 Phƣơng pháp đánh giá chức năng hô hấp:

Các chỉ số thông khí phổi đƣợc đo bằng máy hô hấp kế tự động Autospiropal của hãng Minato Nhật Bản . Máy Autospiropal hoạt động theo nguyên lý phế lƣu kế, tự động tính toán và cho kết quả các chỉ số FVC, FEV1, FEV1/FVC và chọn kết quả cao nhất.

- Số đo thông khí phổi lý thuyết đƣợc tính bằng phƣơng trình hồi quy áp dụng cho ngƣời Việt Nam.

Dựa trên sự suy giảm các chỉ số FVC, FEV1 và FEV1 /FVC % để phân loại các hội chứng rối loạn thông khí phổi.

 Xác định cơ cấu bệnh tật:

Phân nhóm bệnh và cơ cấu bệnh theo Thông tƣ số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về Hƣớng dẫn khám sức khỏe [4].

Cơ cấu bệnh tật đƣợc phân thành 7 nhóm:

+ Nhóm bệnh nội khoa: gồm bệnh dạ dày tá tràng, đại tràng, viêm phế quản, viêm phổi, bệnh tim, bệnh khớp, bệnh huyết áp, bệnh thận...

+ Nhóm bệnh ngoại khoa: gồm bệnh trĩ, các loại u, viêm đƣờng tiết niệu do sỏi, gẫy xƣơng, đụng dập cơ và các bệnh ngoại khoa khác.

+ Nhóm bệnh tâm - thần kinh: (thần kinh trung ƣơng và ngoại biên gồm thoái hoá đốt sống thắt lƣng, đốt sống cổ, viêm đa dây thần kinh, suy nhƣợc thần kinh...

+ Nhóm bệnh tai- m i- họng: gồm giảm sức nghe, viêm ống tai ngoài, viêm tai giữa cấp và mạn tính, viêm tai xƣơng ch m, thủng màng nhĩ, viêm họng hạt, viêm amidan, viêm m i các loại...

+ Nhóm bệnh răng- hàm- mặt: gồm sâu răng, mất răng, viêm quanh răng, cao răng, gẫy xƣơng hàm...

+ Nhóm bệnh về mắt: gồm giảm thị lực, mắt hột, sẹo giác mạc, viêm thoái hóa võng mạc, lác...

+ Nhóm bệnh về da: khô da, ngứa, nấm da, eczema...

2.3.3.3 Phương pháp xác định bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan với nghề nghiệp

* Phương pháp đánh giá tình trạng rối loạn cơ xương

Tình trạng rối loạn cơ xƣơng của công nhân đƣợc xác định bằng bảng câu hỏi theo Thƣờng quy kỹ thuật Y học lao động- Vệ sinh môi trƣờng (2002).

- Tiến hành chụp X quang phổi cho ngƣời lao động tại các đơn vị bằng máy X quang cả sóng VISITOR AR 30 của ITALIA.

- Chụp phim X quang phổi và đánh giá theo ILO 2000 : chụp tƣ thế sau – trƣớc, phim 30 x 40cm khi bệnh nhân đang ở thì hít vào gắng sức.

- Các phim đều đảm bảo chất lƣợng, yêu cầu kỹ thuật.

Đọc phim do Hội đồng đọc phim của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trƣờng Giao thông vận tải có mời chuyên gia, Hội đồng Giám định Y khoa Giao thông vận tải thực hiện. Đọc theo phƣơng pháp một lần, hội chẩn các chuyên gia, so sánh với phim mẫu của ILO.

* Phương pháp chẩn đoán điếc nghề nghiệp :

- Phƣơng tiện:

+ Máy đo thính lực: ST 20 của hãng MAICO Cộng hòa liên bang Đức.

+ Đo thính lực sàng lọc sơ bộ ở các tần số chính 500, 1000, 4000, 8000, Hz. Giải cƣờng độ từ 0dBA tới cƣờng độ tối đa là 95 dBA.

- Xác định mức độ giảm thính lực:

+ Tính thiếu hụt thính lực: dựa theo bảng tính của Fowler – Sabine (từng tai) đƣợc ISO công nhận.

Dựa trên nguyên lý tính theo ngƣỡng nghe ở 4 tần số chính: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz qua bảng tính sẵn với biểu trị khi cƣờng độ ngƣỡng nghe ở 100 dB.

Tần số : 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Biểu trị : 15% 30% 40% 15%

Đối chiếu ngƣỡng nghe theo từng tần số để có biểu trị theo % thiếu hụt thính lực ghi sẵn trên bảng tính.

2.4. Phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng của môi trƣờng lao động tới sức khoẻ công nhân

Phỏng vấn cá nhân đối với các đối tƣợng tham gia nghiên cứu ở các đơn vị nghiên cứu.

Khám lâm sàng và cận lâm sàng đo chức năng hô hấp, chụp phim phổi, đo thính lực, xét nghiệm máu, nƣớc tiểu cho ngƣời lao động.

Xác định tỉ lệ mắc các triệu chứng tổn thƣơng và bệnh lí ở các cơ quan hô hấp, tim mạch, mắt, tai, m i, họng, da, toàn thân. Hồi cứu số liệu khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp hàng năm.

Đánh giá phân loại sức khỏe theo Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 15/8/1997 [3].

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT DUNG MÔI HỮU CƠ ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ, ĐÓNG TÀU THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ HÓA SINH​ (Trang 39 -44 )

×