0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (163 trang)

Phƣơng pháp phỏng vấn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 30 -32 )

Phỏng vấn là quá trình KTV thu thập thông tin bằng văn bản hay bằng lời nói thông qua việc thẩm vấn những ngƣời hiểu biết về vấn đề mà KTV quan tâm. Đây là phƣơng pháp giúp KTV nắm bắt những thông tin quan trọng, ảnh hƣởng trọng yếu đến BCTC nhƣ: quy mô đơn vị, tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, chính sách kế toán, đánh giá rủi ro,…

KTV có thể thực hiện phỏng vấn qua 2 cách:

Trực tiếp: Là phƣơng pháp mà KTV sẽ gặp gỡ và trực tiếp đối thoại với ngƣời đƣợc phỏng vấn.

Gián tiếp: Là phƣơng pháp mà KTV không có điều kiện gặp đƣợc ngƣời đƣợc phỏng vấn, vì thế sẽ gửi cho họ bảng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn và yêu cầu họ trả lời.

Sơ đồ 2.1: Quy trình phỏng vấn khách hàng của KTV

(Nguồn: Tài liệu Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs), lưu hành nội bộ)

Về ưu điểm: là phƣơng pháp đơn giản với chi phí thấp giúp KTV có cái nhìn sâu sắc, toàn diện những vấn đề còn thắc mắc và thu đƣợc những thông tin phản hồi để củng cố kết luận của KTV đối với BCTC.

Về nhược điểm : là độ tin cậy của bằng chứng không cao do đối tƣợng chủ yếu là các nhân viên trong công ty khách hàng nên thiếu tính khách quan, chất lƣợng bằng chứng phụ

thuộc vào trình độ và sự hiểu biết của ngƣời đƣợc hỏi. Bằng chứng thu thập đƣợc vì vậy nên thu thập thêm các bằng chứng khác kèm theo.

Bằng chứng kiểm toán khi thu đƣợc khi áp dụng phƣơng pháp này đƣợc gọi là kiểu mẫu

phỏng vấn. Phỏng vấn giúp KTV nắm bắt đƣợc những thay đổi trong HTKSNB hoặc nhằm

để điều tra về các nghiệp vụ và các sự kiện của khách hàng không thƣờng niên nhƣ: các nghiệp vụ đột xuất, đặc biệt xảy ra vào cuối niên độ kế toán có tác động đến doanh thu, chi phí, kết quả. Các nghiệp vụ hoặc các phƣơng pháp xử lý kế toán phức tạp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 30 -32 )

×