0

 Thủ tục phân tích là quá trình so sánh, đánh giá các mối quan hệ để xác định tính hợp lý của các số dƣ trên các tài khoản. Các mối quan hệ bao gồm quan hệ giữa các thông tin tài chính và các thông tin phi tài chính. Do đó, phƣơng pháp phân tích gồm ba nội dung: Dự đoán, so sánh, đánh giá.

Dự đoán: là việc đƣa ra những dự đoán về số dƣ tài khoản, tỷ suất hoặc xu hƣớng.  So sánh: là so sánh dự đoán này với ƣớc lƣợng đƣợc báo cáo.

Đánh giá: là việc sử dụng các đánh giá chuyên môn, các phƣơng pháp phỏng vấn và quan sát để phân tích và kết luận cho các chênh lệch khi phân tích.

 Thủ tục phân tích đƣợc sử dụng để thu thập bằng chứng gồm ba loại: Kiểm tra tính hợp lý, phân tích ngang (phân tích xu hƣớng) và phân tích dọc (phân tích tỷ suất).

Kiểm tra tính hợp lý : thƣờng bao gồm những bƣớc cơ bản nhƣ sau -So sánh giữa các số liệu thực tế với số liệu kế hoạch, dự toán.

- So sánh giữa các chỉ tiêu của đơn vị với các chỉ tiêu bình quân trong ngành. - Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính.

Phân tích ngang : là sự phân tích về thay đổi theo thời gian của các số dƣ tài khoản, hay nghiệp vụ. Phân tích ngang thƣờng đƣợc KTV sử dụng qua so sánh thông tin tài chính kỳ này với thông tin kỳ trƣớc hay so sánh thông tin giữa các tháng trong kỳ hoặc

so sánh số phát sinh của các tài khoản cần xem xét, nhằm phát hiện những biến động bất thƣờng để tập trung kiểm tra, xem xét.

Phân tích dọc : là cách thức so sánh những số dƣ tài khoản hoặc loại hình nghiệp vụ. Phƣơng pháp này cũng giúp cho việc so sánh tình hình tài chính giữa của một công ty này với công ty khác trong cùng một ngành. Và phải xét tới xu hƣớng của tỷ suất đó.  Trong ba loại hình trên thì kiểm tra tính hợp lý có độ chính xác và tin cậy cao nhất.

Phân tích dọc cũng có thể cung cấp thông tin có giá trị. Phân tích ngang đƣợc xem la loại hình có độ tin cậy thấp nhất vì phƣơng pháp này chủ yếu là xem xét các dữ liệu năm trƣớc.

 Khi áp dụng phƣơng pháp phân tích kiểm toán viên cần lƣu ý các vấn đề sau:

 Chọn loại hình phân tích phù hợp. Các phƣơng pháp phân tích áp dụng hiệu quả hơn trong các báo cáo kết quả kinh doanh và các loại nghiệp vụ hơn là trên bảng cân đối kế toán. Các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh thƣờng dễ dự đoán hơn, các tài khoản trên bảng cân đối kế toán thƣờng phức tạp. Khi lựa chọn loại hình phân tích KTVcó thể dựa vào bảng sau:

Bảng 2.3 Loại hình phân tích

Đối tƣợng kiểm toán Phân tích ngang Phân tích dọc Kiểm tra tính hợp lý

Khoản mục trên bảng CĐKT Hạn chế Hữu ích Hạn chế

Khoản mục trong BCKQKD Hữu ích Rất hữu ích Rất hữu ích

(Nguồn: Tài liệu Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs), lưu hành nội bộ)

Về ưu điểm: là tƣơng đối đơn giản, có hiệu quả cao và không tốn thời gian, chi phí kiểm toán không cao. Vì vậy thủ tục phân tích đƣợc sử dụng trong tất cả các giai đoạn của cuộc kiểm toán và có hiệu quả cao.

- Đối với các khoản mục hay chỉ tiêu trọng yếu, KTV phải sử dụng thêm các phƣơng pháp khác để tìm đƣợc bằng chứng thích hợp.

- Việc phân tích sẽ không có ý nghĩa nếu các chỉ tiêu không có mối quan hệ với nhau. Ngoài ra phƣơng pháp này chỉ áp dụng đối với các chỉ tiêu đồng nhất về nội dung và phƣơng pháp tính.

- Khi HTKSNB của đơn vị yếu kém, cần thận trọng trong phân tích vì có thể ảnh hƣởng trọng yếu đến ý kiến và gây ra sai lầm đáng kể trong kết luận của KTV.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 36 -38 )

×