0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

ÏDIE-E20072) | " nhỊc bệnh glioma ác tính

Một phần của tài liệu TẾ BÀO GỐC (Trang 35 -44 )

: ii EIH II 3Ì I š†ern ¿ells afe separated aut ` stem œe|ls that bind with

5 ÏDIE-E20072) | " nhỊc bệnh glioma ác tính

patien† In cheathierapy ¡ ÌJJU»ÊI=M! DlỦ! thaw EP0pfesefw — nÝ flull with

HltlMIRKb1L0IRIÙ) Ji : slem cellš z†em œellk s‡em cells

Liệu pháp TBG trong điều trị ung thư |

Tê bào gốc từ vùng não không bị bệnh di cư đên khu vực

Các bệnh có thê được điỀ01rijsbáng ghép các

tế bào có nguồn gốc từ tế bào gốc phôi người bao gồm bệnh Parkinson, đái đường, chấn

S5tem celÌs are filtered from bhone miärrùw Fefnövedl fram a paflent's hip

“...VP

The cells ernbed themsplves and pðfoduee proteins that sinnal the

[r9 I NIẢI 2Ó

| it cà (T21 and heart muscla

j

Rejuvenated heart tissue % Bệnh nhân SUy

tim.

__ B=

ˆ

The cells are

| 200-0800) 501) 2

93% bệnh nhân có tế bào có thể tiết

insuline tự nhiên trớ lại

Bệnh nhân tiểu đường

tiềm Iinsulin môi ngày

Nhiều nơi cũng đã nghiên cứu, sử dụng tế bào gốc

trung mô để biệt hóa thành tế bào tiết insulin, hướng

Công nghệ mô là một ứng-dụng của tế bào

ĐỐC tTỊ HCU, CÓ th© thỜỐt lập tÔ DaO thanh Các cấu trúc không gian ba chiều dùng để sửa

chữa mô tổn thương. Sửa chữa tổ chức bằng

công nghệ mô có thể được thực hiện bằng

cách nuôi cấy tế bào gốc và sau đó ghép vào

Các tế Các tế bào gốc XÓa œen MHC'ˆ

Môö không mang MIHC'

Biệt hóa XS TA đặc hiệu mũ Thay thế =en MIHC

Mö mang MHC. tự thần

đc #ự 3?» 2G Chuyển nhân cho Các tế bao gốc phối sản phẩm của chuyến nhân Mõ biệt hóa

mang zen MIHC của nhần cho Trứng đã hút bỏ nhân Biệt hóa đặc hiệu mỗ

Dự đoán các dị tật bẩm sinh và các bất

thường nhau thai dẫn đến sảy thai. Nghiên cứu các khối u ở trẻ em có nguồn gốc từ phôi.

tế bào gốc phôi có thể được định hướng

biệt hóa thành các loại tế bào đặc thù

Thành phần môi trường nuôi cây

Muối vô cơ

Carbohydrate, acid béo, amino acid Vifamine

Yếu tổ vi lượng

*ˆ Là quá trình nuôi cấy được thực hiện trực

tiếp từ mảnh mô ban đầu đến khi cấy chuyền

lần thứ nhất

* Gồm các bước: thu nhận mô > tách rời các

Một phần của tài liệu TẾ BÀO GỐC (Trang 35 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×