0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Những thành quả đạt đợc trong việc sử dụng vốn tại Công ty xây dựng công trình hàng không

Một phần của tài liệu VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (Trang 50 -52 )

II. Các khoản phải thu Hàng tồn kho

2.3.1. Những thành quả đạt đợc trong việc sử dụng vốn tại Công ty xây dựng công trình hàng không

dựng công trình hàng không

Là một doanh nghiệp Nhà nớc thực hiện kết hợp nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng và lại hoạt động trên một thị trờng có tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt, ban lãnh đạo công ty ACC đã tỏ rõ bản lĩnh của mình trong việc dẫn dắt công ty tồn tại và phát triển. Với bản chất là những ngời lính đi làm kinh tế, lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên công ty ACC đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần và có ý thức trách nhiệm cao, tận dụng tối đa mọi nguồn lực sẵn có, liên tục huy động về trang thiết bị, máy móc, vốn và đặc biệt là con ngời để không ngừng mở rộng về quy mô, phát triển năng lực đầu t những thiết bị, công nghệ hiện đại, tìm kiếm những thị trờng mới và đã khẳng định đợc chỗ đứng của công ty ACC trên thị trờng xây dựng cơ bản nói chung cũng nh ngay trong bản thân nội Tổng công ty bay dịch vụ SFC nói riêng.

Thực tế cho thấy trong vòng vài 3 năm trở lại đây, công ty ACC liên tục làm ăn có lãi, hoàn thành tốt mọi chi tiêu kế koạch và luôn là ngọn cờ đầu trong Tổng công ty bay dịch vụ. Mặc dù hiệu quả sử dụng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh song sự mở rộng này vẫn đem lại sự tăng trởng trong doanh thu cũng nh lợi nhuận của công ty ACC.

Bảng 2.18: Kết quả hoạt động của Công ty

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

1. Tổng số vốn kinh doanh 27.942.031.115 35.723.577.583 1.092.316.174.724 Vốn cố định 21.842.031.115 29.048.016.240 1.004.442.535.015 Vốn lu động 6.100.000.000 6.675.561.343 110.050.594.568 2. Tổng doanh thu 91.172.033.233 110.742.014.210 133.005.288.610 3. Lợi nhuận trớc thuế 5.044.671.184 5.110.516.374 5.373.128.587

Lợi nhuận sau thuế

3.727.275.296 4.085.038.470 3.740.162.722

Công ty xây dựng công trình hàng không thực hiện chính sách quản lý tài chính của mình đã tạo ra một tiềm lực tài chính tơng đối mạnh để có thể triển khai tốt các dự án thắng thầu, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trờng cạnh tranh đầy cam go và khắc nghiệt.

Về nguồn vốn đầu t:

Nguồn vốn đầu t của Công ty liên tục tăng qua các năm từ năm 2000 – 2003 (năm 2000 tổng vốn đầu t là: 20.667.381.115 đồng; năm 2001 là:24.409.560.115 đồng; năm 2002 là 35.723.577.583 đồng; năm 2003 là: 94.134.883.619 đồng). Nh vậy, hàng năm Công ty luôn dành một phần thích đáng vốn đầu t để phát triển và mở rộng sản xuất.

Về tài sản cố định: Công ty đã đợc đầu t đổi mới liên tục nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn 2000 – 2003 vốn cố định tăng từ 29.048.016.240 đồng của năm 2002 lên tới 1.004.442.535.015 đồng của năm 2003

Về doanh thu: Công ty xây dựng công trình hàng không luôn đạt mức kế hoạch về doanh thu đề ra. Ta có thể giải thích điều này bởi các nguyên nhân:

- Công ty là một doanh nghiệp Nhà nớc thực hiện hạch toán độc lập, cũng giống nh nhiều doanh nghiệp Nhà nớc khác, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn nh tình trạng thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Hiện nay, Công ty đã và đang tháo gỡ dần các khó khăn của mình trên thị trờng, tạo đợc niềm tin với đối tác, với ngân hàng bằng việc hoàn thành những công trình có kết quả và chất lợng cao. Qua phân tích, ta thấy vốn ngân sách và vốn vay tăng hàng năm. Do vậy, mà nguồn vốn đầu t tăng, doanh thu tăng ( năm 2003 doanh thu đạt trên 130 tỷ đồng) kéo theo lợi nhuận cũng tăng dần.

- Những năm qua, Công ty đã tăng cớng đầu t vào TSCĐ và TSLĐ, tích cực mua các thiết bị mói phục vụ cho quá trình sản xuất, sửa chữa nâng cao công suất hoạt động của máy móc thiết bị, áp dụng những công nghệ hiện đại cho các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã thực hiện cơ chế hách toán độc lập với một số Công ty thành viên làm cho đơn vị này có trách nhiệm cao hơn trong việc quản lý TSCĐ đợc giao, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn vốn đợc cấp phát, đồng thời tự tìm kiếm các nguồn tài trợ mới và dần

- Công ty đã thực hiện cơ chế hách toán độc lập với một số Công ty thành viên làm cho đơn vị này có trách nhiệm cao hơn trong việc quản lý TSCĐ đợc giao, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn vốn đợc cấp phát, đồng thời tự tìm kiếm các nguồn tài trợ mới và dần

- Công ty đã thực hiện cơ chế hách toán độc lập với một số Công ty thành viên làm cho đơn vị này có trách nhiệm cao hơn trong việc quản lý TSCĐ đợc giao, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn vốn đợc cấp phát, đồng thời tự tìm kiếm các nguồn tài trợ mới và dần dần khắc phục đợc những nguyên nhân sử dụng vốn kém hiệu quả.

Một phần của tài liệu VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (Trang 50 -52 )

×