0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Hiệu quả về việc sử dụng vốn lu động

Một phần của tài liệu VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (Trang 39 -40 )

Cũng là một bộ phận của vốn kinh doanh, vốn lu động đảm bảo cho sự th- ờng xuyên liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh từ các khâu thu mua nguyên vật liệu, tiến hành tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. đây cũng chính là vốn luân chuyển giúp cho doanh nghiệp sử dụng tốt máy móc thiết bị và lao động để tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. Vì vốn lu động chuyển hoá 1 lần toàn bộ giá trị vào giá trị sản phẩm nên nó là cơ sở để xác định giá thành và giá bán sản phẩm. Ngoài ra, vòng tuần hoàn và chu chuyển của vốn lu động diễn ra trong toàn bộ các giai đoạn của chu kỳ sản kinh doanh nên đồng thời trong quá trình theo dõi sự vận động của vốn lu động, doanh nghiệp cũng quản lý gần nh đợc toàn bộ các hoạt động diễn ra trong chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Vốn lu động là bộ phận thứ hai có vai trò khá quan trọng trong toàn bộ vốn sản xuất kinh doanh. Nó biểu hiện bằng tiền của giá trị tài sản lu động đợc đa vào sử dụng trong quá trình sản xuất.

Tài sản lu động khác với tài sản cố định ở tính tái sản xuất và mức độ chuyển dịch giá trị của chúng vào sản phẩm. Tài sản lu động không tham gia nhiều lần nh tài sản cố định, mà chỉ tham gia một lần vào giá trị sản phẩm. Tính chất này làm cho việc tính giá thành đợc thuận tiện, đa toàn bộ giá trị nguyên vật liệu đã sử dụng vào chi phí sản xuất kinh doanh mà không cần phải trích khấu hao từng phần. Do đặc điểm của ngành xây dựng, tài sản lu động sử dụng cho quá trình sản xuất kinh doanh chiếm tới 70% giá thành công trình. Hơn nữa, tài sản lu động phải trải qua nhiều khâu, nhiều giai đoạn, ở nhiều nhiều bộ phận quản lý khác nhau, nên việc bảo đảm đầy đủ và cân đối các bộ phận vốn có ý nghĩa rất quan trọng đối với yêu cầu thơng xuyên, liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh. Bởi vậy sử dụng hiệu quả vốn lu động có ý nghĩa quan trọng, tránh gây chiếm dụng vốn lẫn nhau ảnh hởng tới hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Bảng 2.12: Tình hình vốn lu động của Công ty

Đơn vị : Tr. đồng

Chỉ tiêu

Năm 2002 Năm 2003 Chênh lệch

Số tiền % Số tiền % Số tiền %

Một phần của tài liệu VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (Trang 39 -40 )

×