0
Tải bản đầy đủ (.doc) (53 trang)

Giải pháp điều chỉnh lại cơ cấu vốn lu động.

Một phần của tài liệu VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI (Trang 46 -47 )

II Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thơng mại

5/ Giải pháp điều chỉnh lại cơ cấu vốn lu động.

Mục tiêu đặt ra là, giảm tỷ trọng vốn lu động trong khâu lu thông, tăng tỷ trọng vốn lu động trong khâu sản xuất trực tiếp. Nh đã trình bầy ở phần hai, vốn lu động trong khâu lu thông của Công ty hiện nay chiếm tỷ trọng đáng kể (71,1%) trong khi đó vốn lu động trong khâu trực tiếp sản xuất chỉ chiếm 6,8% thấp hơn cả tỷ trọng vốn lu động trong khấu dự trữ sản xuất. Công ty Cổ phần Thiết bị thơng mại là một doanh nghiệp sản xuất, cơ cấu vốn lu động nh vậy là cha hợp lý. Nếu nh những giải pháp nêu ở mục 1,2,3 mà thực hiện có hiệu quả, chúng ta đã giảm bớt lợng hàng tồn kho, thu hồi đợc công nợ, giảm bớt lợng vốn bằng tiền thì đó là chìa khóa để Công ty điều chỉnh lại cơ cấu vốn lu động theo hớng giảm tỷ trọng vốn lu động trong khấu lu thông, tăng tỷ trọng vốn lu động trong khâu trực tiếp sản xuất ( bởi vốn lu động trong khâu lu thông bao hàm các khoản chính là nợ phải thu và vốn bằng tiền )

Nếu nh chúng ta xác định đợc một kết cấu vốn nói chung và vốn lu động nói riêng thì hiển nhiên hiệu quả sử dụng vốn sẽ cao.

Song các giải pháp giảm bớt lợng hàng tồn kho và thu hồi công nợ đã nêu trên chỉ mang tính chất tạm thời. Còn về lâu dài Công ty cần phải xác định một cơ cấu vốn lu động hợp lý dựa trên tính toán khoa học kết hợp với diễn biến thực tế của vốn lu động của Công ty trong những năm vừa qua. Sau đây tôi xin đề xuất một phơng pháp ( phơng pháp gián tiếp ) xác định nhu cầu vốn lu động của Công ty để từ đó có thể phân phối vốn lu động cho các khâu của quá trình sản xuất một cách hợp lý thật sự. Công thức tính nh sau:

M1

Một phần của tài liệu VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI (Trang 46 -47 )

×