0
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

Tương quan giữa công tác huyđộng và sử dụng vốn

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN HAI BÀ TRƯNG (Trang 43 -44 )

VI. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HUYĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN HAI BÀ

1. Tương quan giữa công tác huyđộng và sử dụng vốn

Chúng ta quan tâm đến việc đẩy nhanh công tác huy động và sử dụng vôn trong một ngân hàng, do đó vấn đề đặt ra là phải quản lý hữu hiệu cả nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay. Công tác huy động vốn và sử dụng vốn có mối liên hệ mật thiết với nhau, nên bất kỳ một sự thay đổi của một hoạt động nào đó cũng ảnh hưởng đến hoạt động kia và gây ảnh hưởng đến chất lượng kinh doanh của ngân hàng.

Để thấy được sự tương quan giữa nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay chúng ta xem bảng sau.

Bảng 14. Tương quan giữa nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay của NHN0 và PTNT quận Hai Bà Trưng.

Đơn vị: Triệu đồng Thời điểm Nguồn

1996 1997 1998 1999

A. Nguồn vốn huy động 114.000 34.000 151.200 144.000

B. Tổng dư nợ cho vay 20.390 20.840 39.600 46.000

% (B/A) 17,88 15,6 26,2 32

(Trích từ báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng)

Qua bảng trên ta thấy tuy tổng dư nợ ngày một tăng, nhưng hoạt động sử dụng hiện còn thấp so với nguồn vốn huy động, tổng dư nợ cho vay so với nguồn vốn huy động đến cuối năm 1999 là 32% nhưng tỷ lệ này tính trung bình cho cả 4 năm chỉ là khoảng 23%. Vốn mà ngân hàng huy động không những đáp ứng cho nhu cầu của mình mà còn phục vụ cho nhu cầu của các hệ thống, ngoài ra còn phục vụ theo những biện pháp huy động vốn của ngân hàng thành phố như huy động kỳ phiếu có mục đích.

Nếu như xét trên một chi nhánh độc lập thì Ngân hàng nông nghiệp Hai Bà Trưng dư thừa nguồn vốn, nhưng nguồn vốn dư thừa đó được bổ sung vào nguồn vốn điều hoà trong hệ thống, mở rộng sự phát triển của cả hệ thống và

đem lại lợi ích cho toàn ngành. Ngoài ra Ngân hàng nông nghiệp Hai Bà Trưng còn thực hiện tốt các chính sách của nhà nước trong việc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. Tổng nguồn vốn thu được thông qua việc phát hành kỳ phiếu trái phiếu của ngân hàng trung ương là không nhỏ, có năm chiếm đến 50% tổng lượng vốn huy động.

Là một chi nhánh của ngân hàng nông nghiệp thành phố Hà Nội, nên toàn bộ lượng dự trữ thanh toán, dự trữ rủi ro được ngân hàng chuyển vào dự trữ cùng toàn bộ các chi nhánh khác trong ngân hàng thành phố. Ngân hàng nông nghiệp thành phố sẽ trực tiếp quản lý lượng dự trữ của các ngân hàng chi nhánh.

Trên đây là toàn bộ tình hình huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Hai Bà Trưng qua các năm gần đây. Qua đây chúng ta có thể thấy được những thành tích đạt được và một số yếu điểm cần khắc phục, qua đó có thể tìm ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN HAI BÀ TRƯNG (Trang 43 -44 )

×