0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Thực hiện đa dạng hoá khách hàng và các hình thức tín dụng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 61 -62 )

trong lĩnh vực này của các Ngân hàng trong nớc và quốc tế có quan hệ với Ngân hàng Công thơng Đống Đa. Nếu có điều kiện thì nên cử một số cán bộ sang đào tạo ở nớc ngoài.

3.2.3. Thực hiện đa dạng hoá khách hàng và các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu

Trong cơ cấu tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng Công thơng Đống Đa, cho vay đối với các Doanh nghiệp Nhà nớc vẫn chiếm tỉ trọng cao. Để nâng cao đ- ợc chất lợng thì Ngân hàng cần thiết phải đa dạng hoá khách hàng bởi vì đây là việc làm có liên quan chặt chẽ đến khả năng phòng chống rủi ro tín dụng . Hơn thế, đa dạng hoá khách hàng sẽ đem lại cho Ngân hàng Công thơng Đống Đa một thị trờng rộng hơn trong hoạt động tín dụng và qua đó tăng trởng đợc tín dụng, nâng cao đợc lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiếu vốn của các thành phần kinh tế khác đặc biệt là các cơ sở thu mua xuất khẩu nhỏ.

Đối với Ngân hàng Công thơng Đống Đa việc đa dạng hoá khách hàng theo thành phần kinh tế phải gắn liền với đa dạng khách hàng theo ngành hàng. Chẳng hạn với các ngành hàng nh điện tử, xe máy, ôtô... Đây là những ngành hàng có nhiều triển vọng mà chi nhánh còn bỏ ngỏ. Trong thời gian tới chi nhánh nên tiến hành tham gia vào các ngành hàng này.

Cùng với việc đa dạng hoá khách hàng chi nhánh cũng cần phải tiến hành mở rộng các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu.

Những năm qua hoạt động tín dụng nhập khẩu của ngân hàng đã phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, về hình thức còn đơn điệu, làm hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó hoạt động tài trợ xuất khẩu lại cha đợc quan tâm đúng mức dẫn đến doanh số thấp, hình thức cổ điển. Vì vậy với phơng hớng lấy tín dụng xuất khẩu làm trọng tâm và kết hợp giữa tín dụng xuất khẩu và nhập khẩu, nhằm nâng cao chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu thì trong giai đoạn tới việc xem xét mở rộng các hình thức tín dụng cho xuất khẩu cũng nh nhập khẩu là đòi hỏi cấp thiết đối với Ngân hàng Công thơng Đống Đa .

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 61 -62 )

×