0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

Nhu cầu huy động vốn và khả năng huy động trái phiếu

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY (Trang 30 -47 )

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ

2. Nhu cầu huy động vốn và khả năng huy động trái phiếu

Phương thức xác định lãi suất trái phiếu là:

Lãi suất cố định áp dụng cho cả thời kỳ phát hành, tuỳ theo biến động của thị trường và mức lạm phát dự tính bình quân, nhu cầu vốn cần huy động từng năm để xác định và công bố lãi suất.

Lãi suất chỉ đạo để tổ chức đấu giá và chọn lãi suất phát hành. Đối tượng mua trái phiếu bao gồm:

Người Việt Nam ở trong nước, kiều bào ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế, kể cả các Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng, Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm,...

Các hội, các đoàn thể quần chúng được dùng các loại quỹ hợp pháp của mình để mua trái phiếu Chính phủ...

Người mua trái phiếu Chính phủ được quyền lựa chọn các loại trái phiếu thích hợp với số lượng không hạn chế. Trái phiếu Chính phủ được tự do mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, được dùng làm tài sản cầm cố, thế chấp trong các quan hệ tín dụng, nhưng không được dùng để thay thế tiền trong lưu thông và nộp thuế cho Nhà nước.

Cụ thể cơ chế phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ như sau: Tín phiếu do KBNN phát hành:

Đối tượng mua tín phiếu kho bạc là tất cả các tầng lớp dân cư và là người Việt Nam theo nguyên tắc tự nguyện

Tín phiếu kho bạc phát hành và thanh toán bằng VNĐ Thời hạn của tín phiếu là 3 tháng, 6 tháng.

Lãi suất của tín phiếu được quy định cho từng đợt, phù hợp với thị trường, với nhu cầu chi tiêu của NSNN và lãi suất tiết kiệm.

Tờ tín phiếu không ghi sẵn mệnh giá, mức mua tối thiểu là: 20.000 VNĐ, không hạn chế mức mua tối đa.

Tín phiếu kho bạc ghi tên và địa chỉ người mua, mua ở đâu thì thanh toán ở đó.

Tín phiếu kho bạc được thanh toán một lần cả gốc lẫn lãi khi đến hạn và theo lãi suất quy định, không tính lãi nhập gốc hàng tháng.

Đấu thầu tín phiếu kho bạc:

+ Đấu thầu tín phiếu kho bạc là hình thức phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức bán buôn thông qua đấu thầu giữa các thành viên trên thị trường sơ cấp phát hành tín phiếu kho bạc, nhằm huy động vốn trong các Ngân hàng, các tổ chức kinh tế cho NSNN và đầu tư phát triển kinh tế.

+ Tín phiếu kho bạc đấu thầu qua NHNN có đặc điểm thu tiền, thanh toán và hạch toán bằng VNĐ. Mệnh giá tối thiểu là 1 triệu đồng, thời hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng.

Việc đấu thầu ở đây là lãi suất, lãi suất được hình thành trên cơ sở kết quả đấu thầu, tại đó cân bằng giữa khả năng cung cầu về tín phiếu.

Đối tượng đấu thầu gồm: các NHTM, chi nhánh NHNN.

+ Nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu là: bí mật tuyệt đối mọi hoạt động đặt thầu của các thành viên và sự chỉ đạo đấu thầu của liên Bộ Tài chính – NHNN. Các thông tin cần thiết về tổ chức phải được công khai, các thành viên thị trường có quyền bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia đấu thầu.

Theo quy định, các thành viên có trách nhiệm thanh toán khối lượng tín phiếu trúng thầu kể từ sau khi có thông báo kết quả đấu thầu cho đến ngày phát hành tín phiếu.

Đối với trái phiếu kho bạc.

Ngày 25/08/1994, bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định số 433 TC – KBNN về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 năm, trả lãi hàng năm với các đối

tượng gồm người Việt Nam ở trong nước, kiều bào ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Chính phủ Việt Nam cho phép kinh doanh mua bán trái phiếu. Các loại trái phiếu này có mệnh giá khác nhau, có danh hoặc không ghi danh. Lãi suất trái phiếu được công bố theo từng đợt phát hành, tiền lãi được thanh toán 6 tháng một lần theo mức lãi được thanh toán trong thời hạn thanh toán lãi. Đồng thời KBNN phát hành loại trái phiếu 12 tháng trả lãi trước, lãi suất 21%/năm.

Quyết định số 122/TC – QĐ - KBNN ngày 01/02/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, KBNN đã tổ chức phát hành loại trái phiếu này.

+ Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 14%/năm, có ghi tên và địa chỉ người mua.

+ Trái phiếu kho bạc chỉ được ghi thu và thanh toán bằng đồng Việt Nam, mức tối thiểu của tờ trái phiếu là 100.000 đồng, không hạn chế mức tối đa.

+ Trái phiếu phát hành đợt này không tính lãi nhập gốc, tiền gốc và lãi trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn (đủ 24 tháng) tại KBNN nơi phát hành.

Trong trường hợp người sở hữu trái phiếu có nhu cầu thanh toán trước hạn nếu thời gian mua trái phiếu đủ 12 tháng đến dưới 24 tháng thì được hưởng lãi của 1 năm với lãi suất 13% năm.

Đối tượng mua trái phiếu bao gồm: Các cơ quan, đoàn thể, hội quần chúng của Việt Nam, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Ngày 5/02/1999, Bộ Tài chính ra quyết định số 17/1999/QĐ - BTC về việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm lãi suất 13%/năm với các đối tượng mua trái phiếu như đợt phát hành năm 1997. Nhưng các tổ chức, các đơn vị, các Hội tuyệt đối không được sử dụng vốn, kinh phí được NSNN cấp, hoặc

có nguồn gốc từ NSNN cấp để mua trái phiếu kho bạc. Các loại trái phiếu này có mệnh giá in sẵn thấp nhất là 100.000 đồng, mệnh giá cao nhất là 100 triệu đồng.

Ngày 25/02/2000, Bộ Tài chính ra quyết định số 28/2000/QĐ-BTC của Bộ trưởng bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lãi suất 7%/năm, đối tượng mua là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

Ngày 27/9/2002, Bộ Tài chính ra quyết định số 83/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lãi suất 7,4%/năm.

Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua Kho bạc Nhà nước Hà Tây năm 1996:

Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm:

Từ tháng 9/1996, KBNN Hà Tây đã tổ chức phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm với kết quả:

Tổng số vốn huy động được từ đợt phát hành này là 44.358 triệu đồng, trong đó:

+ Văn phòng KBNN tỉnh huy động được 35.552 triệu đồng. + Kho bạc Nhà nước các huyện huy động được 5.806 triệu đồng.

Đồng thời KBNN Hà Tây thanh toán trước hạn đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12% như sau:

Tổng số tiền thanh toán trước hạn đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lãi suất 12%/năm là 4.120 triệu đồng. Trong đó:

+ Văn phòng KBNN tỉnh thanh toán 4.014 triệu đồng + KBNN các huyện thanh toán 106 triệu đồng.

Trong năm 1996, KBNN Hà Tây không phát hành trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 1 năm mà thanh toán gốc, lãi trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm , lãi suất 21%/năm đến hạn, kết quả như sau:

Tổng số tiền thanh toán gốc trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm lãi suất 21%/năm đến hạn là 35.962 triệu đồng. Trong đó:

+ Văn phòng KBNN tỉnh thanh toán 30.044 triệu đồng + KBNN các huyện thanh toán 5.918 triệu đồng.

Cụ thể: đối với trái phiếu kho bạc vô danh, với mệnh giá là: 500.000đ đến 10.000.000đ, KBNN Hà Tây đã tiến hành thanh toán gốc với số tiền là 41.566 triệu đồng. Đối với trái phiếu kho bạc loại ghi danh KBNN tỉnh Hà Tây đã tiến hành thanh toán gốc với số tiền là 526 triệu đồng.

Tổng số tiền thanh toán lãi trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm , lãi suất 21%/năm là 7.551 triệu đồng, trong đó:

+ Văn phòng KBNN tỉnh thanh toán 6.309 triệu đồng + KBNN các huyện thanh toán 1.242 triệu đồng.

Đối với trái phiếu kho bạc loại vô danh, KBNN Hà Tây đã thanh toán lãi với số tiền 11.724 triệu đồng.

Đối với trái phiếu kho bạc ghi danh, văn phòng KBNN tỉnh đã thanh toán với số tiền là 83 triệu đồng.

Tổng hợp kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây năm 1996 như sau:

Loại kỳ hạn Phát hành Thanh toán Gốc Lãi Tổng số Văn phòng KBNN KBNN các huyện Tổng số Văn phòng KBNN KBNN các huyện 1 năm 41.358 35.962 30.044 5.918 7.551 6.309 1.242 2 năm 35.552 5.806 4.120 4.014 106 Tổng 41.35 8 35.552 5.806 40.08 2 34.058 6.024 7.55 1 6.309 1.242

Nguồn số liệu: Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây

Qua bảng tổng hợp kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây nă 1996, ta thấy: Trong năm 1996, KBNN Hà Tây đã huy động được 41.358 triệu đồng. Đây là con số đáng mừng bởi vì KBNN Hà Tây chỉ phát hành riêng loại trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm , lãi suất 12%/năm.

Chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1996), văn phòng KBNN Hà Tây đã huy động đựơc 35.552 triệu đồng, là con số rất đáng phấn khởi, trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm đã hấp dẫn dân chúng, người dân đã quen dần với trái phiếu chính phủ, đã bắt đầu tin tưởng vào trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, KBNN các huyện mới chỉ huy động được 5.806 triệu đồng, đây là con số hạn chế do nhân dân ở các huyện, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, ít hiểu biết về trái phiếu Chính phủ, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, do vậy, KBNN các huyện cần cố gắng hơn nữa trong công tác huy động vốn cho NSNN.

Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1997:

Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm:

Từ tháng 2/1997, KBNN Hà Tây đã tổ chức phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 13%/năm với kết quả:

Tổng số vốn huy động được từ đợt phát hành này là 60.708 triệu đồng, trong đó:

+ Văn phòng KBNN tỉnh huy động được 50.558 triệu đồng + KBNN các huyện huy động được 10.150 triệu đồng.

Đồng thời, KBNN Hà Tây thanh toán trước hạn đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 13%/năm như sau:

Tổng số tiền thanh toán trước hạn đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lãi suất 12%/năm là 4.012 triệu đồng. Trong đó:

+ Văn phòng KBNN tỉnh thanh toán 2.964 triệu đồng + KBNN các huyện thanh toán 1.048 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thanh toán trái phiếu trước hạn này đề được hưởng lãi (đã mua trên 12 tháng). Trong năm 1997, tình trạng thanh toán trước hạn chịu không hưởng lãi để chuyển sang gửi tiết kiệm Ngân hàng không còn. Nguyên nhân là lãi suất trái phiều kho bạc cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng, mặc dù tỉ lệ chênh lệch này là không đáng kể (từ 0,3 – 0,5%/năm).

Tổng hợp kết quả phát hành và thanhtoán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây năm 1997 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng Loại kỳ hạn Phát hành Thanh toán Tổng số Văn phòng KBNN tỉnh KBNN các huyện Gốc Lãi Tổng số Văn phòng KBNN KBNN các huyện Tổng số Văn phòng KBNN KBNN các huyện 2 năm 60.70 8 50.558 10.150 4.01 2 2.964 1.048 690 589 101 Tổng 60.70 8 50.558 10.150 4.01 2 2.964 1.048 690 589 101

Qua bảng tổng hợp kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây năm 1997, ta thấy:

Tổng số huy động vốn được trong năm 1997 tăng so với năm 1996 là 19.350 triệu đồng, bằng 1,46 lần năm 1996.

Trong năm 1997, văn phòng KBNN Hà Tây đã huy động được 60.708 triệu đồng, là con số rất đáng phấn khởi, trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 13%/năm trong thời kỳ giá cả thị trường đã tương đối ổn định đã thực sự hấp dẫn người dân bởi vì cao hơn lãi suất ngân hàng.

Tuy nhiên, phát hành trái phiếu Chính phủ vẫn chủ yếu ở văn phòng KBNN tỉnh. Ở KBNN các huyện tuy đã cố gắng hơn năm 1996 nhưng vì còn rất nhiều hộ đói nghèo. KBNN các huyện đã cố gắng hơn trong công tác huy động vốn cho NSNN, nhưng để đạt được một kết quả khả quan cũng không phải một sớm một chiều mà là một chiến lược lâu dài.

Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1998:

Từ tháng 3/1998 đến tháng 12/1998, KBNN Hà Tây đã tổ chức phát hành trái phiếu kỳ kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 14%/năm, với kết quả là:

Tổng số vốn huy động được từ đợt phát hành này là 70.100 triệu đồng, trong đó:

+ Văn phòng KBNN tỉnh huy động được 61.900 triệu đồng + KBNN các huyện huy động được 8.200 triệu đồng.

Tổng số thanh toán trong năm 1998 là 42.300 triệu đồng + Văn phòng KBNN tỉnh thanh toán 29.000 triệu đồng + KBNN các huyện thanh toán 13.300 triệu đồng.

Đồng thời, KBNN Hà Tây thanh toán trước hạn đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 14%/năm như sau:

Tổng số tiền thanh toán trước hạn đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 14%/năm là 14.254 triệu đồng. Toàn bộ số thanh toán trước hạn đó là số được hưởng lãi (rút trước hạn 12 tháng). Trong đó:

+ Văn phòng KBNN tỉnh thanh toán 11.675 triệu đồng + KBNN các huyện thanh toán 2.579 triệu đồng.

Tổng hợp kết quả phát hành và thanhtoán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây năm 1998 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng T.phiếu loại kỳ hạn 2 năm ghi danh Phát hành Thanh toán Tổng số Văn phòng KBNN tỉnh KBNN các huyện Gốc Lãi Tổng số Văn phòng KBNN KBNN các huyện Tổng số Văn phòng KBNN KBNN các huyện Không có mệnh giá 29.00 0 25.056 3.944 8.291 7.430 788 Có m.giá 70.10 0 61.900 8.200 13.300 11200 2.100 1.523 1.236 360

Tổng 70.10 0 61.900 8.200 42.30 0 36.256 6.044 9.81 4 8.666 1.148

Qua bảng tổng hợp kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây năm 1998, ta thấy: Năm 1998, tổng số huy động vốn đượclà cao nhất từ trước tới nay (năm 1992 huy động được 5.640 triệu đồng, năm 1995 huy động được 55.641 triệu đồng, năm 1997 huy động được 60.708 triệu đồng, năm 1998 huy động được 70.100 triệu đồng) tăng so với năm 1997 là 9.392 triệu đồng và bằng 115% so với năm 1997; tăng so với năm 1996 là 28.742 triệu đồng, bằng 164% năm 1996. Do KBNN Hà Tây tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mua trái phiếu kho bạc, mặt khác, lãi suất 14%/năm đã hấp dẫn người mua, vì vậy lượng vốn mà KBNN Hà Tây huy động được trong năm 1998 là khá cao.

Trong 9 tháng (từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1998), KBNN Hà Tây đã huy động được 70.100 triệu đồng, là một thắng lợi góp phần bù đắp thiếu hụt cho NSNN nói chung và ngân sach địa phương nói riêng. Giá cả thị trường vẫn tương đối ổn định, lạm phát ở mức có thể kiểm soát được đã hấp dẫn dân chúng, người dân đã tin tưởng vào trái phiếu Chính phủ. Mặt khác, lãi suất trái phiếu Chính phủ cao hơn lãi suất huy động vốn của hệ thống Ngân hàng, vì vậy, dân cư có tiền nhàn rỗi đều tập trung mua trái phiếu.

Tuy vậy, trong năm 1998, lượng vốn huy động được chủ yếu vẫn tập trung ở kho bạc tỉnh, còn KBNN các huyện số vốn huy động được vẫn còn ở mức khiêm tốn, và người mua trái phiếu cũng chỉ tập trung ở một số bộ phận dân cư làm ăn buôn bán, còn đại bộ phận dân cư và công chức Nhà nước vẫn còn nghèo, thậm chí số hộ đói nghèo vẫn còn.

Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1999

Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm

Thi hành quyết định số 17/1999 QĐ - BTC ngày 5/02/1999 của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu KBNN kỳ hạn 2 năm, lãi suất 13%/năm. KBNN Hà Tây đã tổ chức phát hành trái phiếu tại tất cả các đơn vị kho bạc trên địa bàn toàn

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY (Trang 30 -47 )

×