0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Về mặt lãi suất:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KBNN HÀ TÂY (Trang 53 -54 )

Lãi suất trái phiếu Chính phủ phải trở thành lãi suất chủ đạo, là trụ cột cho việc xác định lãi suất của các tổ chức tín dụng khác và lãi suất của hệ thống Ngân hàng.

Lãi suất trái phiếu, tín phiếu - đây là giải pháp quan trọng nhất trong các giải pháp. Lãi suất là yếu tố rất nhạy cảm, nó chứa đựng không chỉ nội dung kinh tế mà còn về cả tâm lý. Yếu tố lãi suất là rất quan trọng, nó ảnh hởng đến tâm lý ngời mua, quyết định đến hiệu quả của công tác huy động vốn, nhât là đối với n- ớc ta, biến động về giá cả còn thờng xuyên xảy ra, tốc độ lạm phát còn cha kiểm soát đợc.

Nguyên tắc cần xem xét khi định ra lãi suất trái phiếu Chính phủ:

- Lãi suất dài hạn cao hơn trung hạn và lãi suất trung hạn cao hơn ngắn hạn.

- Lãi suất không thể quá thấp, gây thiệt thòi cho các nhà đầu t, càng không thể quá cao sẽ là gánh nặng cho Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc xác định lãi suất trái phiếu Chính phủ còn phải dựa trên giá thị trờng. Lãi suất cần phải đợc điều chỉnh kịp thời khi thị trờng có sự thay đổi, biến động thay đổi lãi suất rõ rệt.

Xuất phát từ nguyên tắc xác định lãi suất, cần phải xây dựng lãi suất trái phiếu Chính phủ phù hợp với lãi suất thị trờng, đảm bảo lãi suất luôn dơng (+). Lãi suất trái phiếu Chính phủ phải đợc quy định, khống chế chứ không thả nổi bởi vì trong điều kiện nớc ta hiện nay cha thể tự do hoá lãi suất vì việc này sẽ gây tác hại không nhỏ cho nền kinh tế, chỉ khi nào nền kinh tế ổn định, Pháp luật đầy đủ, pháp chế chặt chẽ, ý thức pháp luật của mọi tầng lớp trong xã hội cao thì có thể thả nổi lãi suất. Còn trong giai đoạn hiện nay, việc khống chế khung lãi suất là cần thiết.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KBNN HÀ TÂY (Trang 53 -54 )

×