0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Đối với trái phiếu kho bạc.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KBNN HÀ TÂY (Trang 28 -29 )

Ngày 25/08/1994, bộ trởng Bộ Tài chính ra quyết định số 433 TC – KBNN về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 năm, trả lãi hàng năm với các đối t- ợng gồm ngời Việt Nam ở trong nớc, kiều bào ở nớc ngoài, ngời nớc ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam, các doanh nghiệp trong nớc ở Việt Nam, các doanh nghiệp trong nớc thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực, các doanh nghiệp đầu t nớc ngoài hoạt động theo luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam đợc Chính phủ Việt Nam cho phép kinh doanh mua bán trái phiếu. Các loại trái phiếu này có mệnh giá khác nhau, có danh hoặc không ghi danh. Lãi suất trái phiếu đợc công bố theo từng đợt phát hành, tiền lãi đợc thanh toán 6 tháng một lần theo mức lãi đợc thanh toán trong thời hạn thanh toán lãi. Đồng thời KBNN phát hành loại trái phiếu 12 tháng trả lãi trớc, lãi suất 21%/năm.

- Quyết định số 122/TC – QĐ - KBNN ngày 01/02/1997 của Bộ trởng Bộ

Tài chính về phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, KBNN đã tổ chức phát hành loại trái phiếu này.

+ Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 14%/năm, có ghi tên và địa chỉ ngời mua.

+ Trái phiếu kho bạc chỉ đợc ghi thu và thanh toán bằng đồng Việt Nam, mức tối thiểu của tờ trái phiếu là 100.000 đồng, không hạn chế mức tối đa. + Trái phiếu phát hành đợt này không tính lãi nhập gốc, tiền gốc và lãi trái phiếu đợc thanh toán 1 lần khi đến hạn (đủ 24 tháng) tại KBNN nơi phát hành.

Trong trờng hợp ngời sở hữu trái phiếu có nhu cầu thanh toán trớc hạn nếu thời gian mua trái phiếu đủ 12 tháng đến dới 24 tháng thì đợc hởng lãi của 1 năm với lãi suất 13% năm.

Đối t ợng mua trái phiếu bao gồm: Các cơ quan, đoàn thể, hội quần chúng của Việt Nam, ngời Việt Nam ở trong nớc và nớc ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Ngày 5/02/1999, Bộ Tài chính ra quyết định số 17/1999/QĐ - BTC về việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm lãi suất 13%/năm với các đối tợng mua trái phiếu nh đợt phát hành năm 1997. Nhng các tổ chức, các đơn vị, các Hội tuyệt đối không đợc sử dụng vốn, kinh phí đợc NSNN cấp, hoặc có nguồn gốc từ NSNN cấp để mua trái phiếu kho bạc. Các loại trái phiếu

này có mệnh giá in sẵn thấp nhất là 100.000 đồng, mệnh giá cao nhất là 100 triệu đồng.

Ngày 25/02/2000, Bộ Tài chính ra quyết định số 28/2000/QĐ-BTC của Bộ trởng bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lãi suất 7%/năm, đối tợng mua là ngời Việt Nam ở trong và ngoài nớc, ngời nớc ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

Ngày 27/9/2002, Bộ Tài chính ra quyết định số 83/2002/QĐ-BTC của Bộ tr- ởng bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lãi suất 7,4%/năm.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KBNN HÀ TÂY (Trang 28 -29 )

×