0
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

Sự cần thiết tiếp tục đổi mới hoạt động ngân hàng, đổi mới cơ chế tín dụng

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (Trang 64 -65 )

tín dụng

Hiện nay, Ngân hàng Công thơng Việt Nam có trụ sở chính tại 108 Trần Hng Đạo, Ngân hàng Công thơng Việt Nam chia hệ thống các chi nhánh thành chi nhánh loại 1 và chi nhánh loại 2. Chi nhánh loại 1 thờng có nguồn vốn lớn, hiệu suất sử dụng vốn cao ở những địa bàn trọng điểm, tiêu biểu là Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thơng số 10 Lê Lai.

Sở giao dịch số I một mặt có chức năng nh một chi nhánh của Ngân hàng Công thơng thực hiện đầy đủ các hoạt động của một ngân hàng thơng mại. Mặt khác, nó thể hiện là một ngân hàng trung tâm của Ngân hàng Công thơng, nơi nhận quyết định, chỉ thị đầu tiên ; thực hiện thí điểm các chủ trơng, chính sách chính của Ngân hàng Công thơng Việt Nam ; đồng thời điều vốn cho các chi nhánh khác trong hệ thống Ngân hàng Công thơng Việt Nam. Đây là nơi đợc Ngân hàng Công thơng uỷ quyền làm đầu mối cho các chi nhánh phía Bắc trong việc thu chi ngoại tệ mặt, séc du lịch, visacard, mastercard…

Điều đó, cho chúng ta thấy sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và củng cố, hoàn thiện hoạt động ngân hàng thơng mại nói chung, Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thơng nói riêng; tạo cho hoạt động ngân hàng trở thành ngành nòng cốt trong việc phát huy nội lực của đất nớc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nớc trên cả phơng diện huy động các nguồn vốn và cho vay nền kinh tế đạt hiệu quả cao. Muốn vậy, phải gắn công cuộc đổi mới, củng cố hoàn thiện hoạt động ngân hàng với việc hoàn thiện cơ chế tín dụng để tạo hành lang pháp lý

quan trọng và cần thiết để khắc phục trở ngại, lực cản trong việc làm lành mạnh hoá và và tăng trởng tín dụng phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (Trang 64 -65 )

×