0
Tải bản đầy đủ (.doc) (97 trang)

Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn về kỳ hạn

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 31 -33 )

Sau khi đợc huy động, vốn đợc phân chia vào tài sản của ngân hàng. Các danh mục tài sản của ngân hàng cũng cần đợc xem xét dới giác độ cơ cấu thời hạn để xác định sự phù hợp với nguồn vốn.

- Trớc hết là kỳ hạn danh nghĩa của nguồn.

Nguồn huy động thờng gắn với kỳ hạn nhất định, đợc ngân hàng tuyên bố, đó là kỳ hạn danh nghĩa của nguồn. Các kỳ hạn danh nghĩa thờng gắn với một mức lãi suất nhất định, theo xu hớng nguồn có kỳ hạn danh nghĩa càng dài, lãi suất càng cao. Kỳ hạn danh nghĩa là một chỉ tiêu phản ánh tính ổn định của nguồn vốn. Kỳ hạn danh nghĩa có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của ngân hàng. Kỳ hạn liên quan đến tính ổn định và vì vậy liên quan tới kỳ hạn sử dụng. Mặt khác, kỳ hạn liên quan tới chi phí các nguồn có tính ổn định cao th- ờng phải có chi phí duy trì cao. Vì vậy, kỳ hạn là một chỉ tiêu đánh giá nội dung đảm bảo an toàn và sinh lời cho ngân hàng.

- Kỳ hạn thực của nguồn.

Từ kỳ hạn danh nghĩa, ngân hàng sẽ đa ra kỳ hạn huy động phù hợp với thị trờng. Ngân hàng rất quan tâm tới kỳ hạn thực tế của nguồn tiền bởi kỳ hạn thực tế liên quan chặt chẽ đến kỳ hạn các khoản cho vay và đầu t.

Kỳ hạn thực tế của nguồn vốn là thời gian mà khoản vốn đó tồn tại liên tục tại một đơn vị ngân hàng. Các nhân tố ảnh hởng tới kỳ hạn danh nghĩa đều tác động đến kỳ hạn thực tế. Bên cạnh đó, lãi suất cạnh tranh giữa các ngân hàng, giữa các nguồn vốn, nhu cầu chi tiêu đột xuất cũng ảnh hởng tới kỳ hạn này.

Một nguồn vốn nào đó trong ngân hàng đợc tạo ra bởi sự liên tục tiếp nối của các nguồn tiền gửi và đi vay. Do đó, một nguồn với kỳ hạn danh nghĩa là ngắn hạn, có thể tồn tại liên tục trong nhiều năm, tức là thành nguồn có kỳ hạn

thực tế là trung và dài hạn. Phân tích và đo lờng kỳ hạn thực tế là cơ sở để ngân hàng quản lý thanh khoản, chuyển hoán kỳ hạn của nguồn, sử dụng các nguồn có kỳ hạn ngắn để cho vay với lỳ hạn dài hơn.

- Phải có khả năng chuyển hoán kỳ hạn của nguồn.

Thông thờng các ngân hàng vẫn sử dụng một phần nguồn vốn có thời hạn ngắn để đầu t vào các tài sản có thời hạn dài hơn nhng chỉ ở một tỷ lệ nhất định vì nếu lớn hơn nữa tức là sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn thì các ngân hàng đến một thời điểm nào đó phải chịu sức ép về khả năng thanh toán vì d nợ cho vay là một tài sản kém lỏng mà cho vay dài hạn là một loại tài sản kém lỏng nhất .

Ngợc lại, nếu ngân hàng sử dụng nguồn vốn dài hạn để cho vay ngắn hạn thì sẽ khó đảm bảo chênh lệch lãi suất và không hiệu quả vì nguồn vốn dài hạn có chi phí huy động cao hơn trong khi cho vay ngắn hạn thờng thấp hơn lãi suất cho vay trung và dài hạn.

Mô hình cấu trúc kỳ hạn giúp chúng ta phân tích sự phù hợp giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Dựa vào đó ngân hàng điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và danh mục tài sản để vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tăng doanh lợi, đồng thời duy trì khả năng thanh toán (trờng hợp thiếu hụt dự trữ), đầu t thêm tài sản sinh lời (trờng hợp thừa vốn), hoặc chuẩn bị tái đầu t cho một tài sản sắp đến hạn.

Danh mục tài sản và cấu trúc thời hạn của tài sản thờng đợc xây dựng dựa trên cơ sở qui mô, cơ cấu nguồn vốn. Tuy nhiên trong nhiều trờng hợp các ngân hàng phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn cho phù hợp với sử dụng vốn cho kế hoạch mở rộng kinh doanh hoặc theo chỉ định của Chính phủ để đầu t trong giai đoạn đó.

Sự phù hợp còn thể hiện giữa lãi suất và từng nhóm tài sản với lãi suất phải trả cho từng nguồn vốn. Về nguyên tắc lãi suất trên tài sản phải cao

hơn lãi suất trên nguồn có cùng kỳ hạn và các tài sản có thời hạn dài hơn phải có lãi suất cao hơn để bù đắp chi phí trả lãi cao hơn của bên nguồn vốn.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 31 -33 )

×