0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Tính toán dây chuyền thi công.

Một phần của tài liệu CAO ỐC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH MINH ĐỨC - HÀ NỘI (Trang 124 -126 )

1. Phân chia phân khu trên mặt bằng thi công.

Việc phân chia phân khu công tác phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Đảm bảo khối l-ợng bêtông thích ứng trong một ca làm việc của một tổ đội.

- Mạch ngừng thi công phải ở những chỗ có nội lực nhỏ(1/3 nhịp giữa dầm). - Độ chênh lệch thể tích khối l-ợng bêtông giữa các phân khu không lớn 25%.

Căn cứ vào các nguyên tắc trên ta tiến hành phân chia mặt bằng các tầng từ móng lên đến các tầng thành 8 phân khu thi công, riêng các công tác mái chia đều làm 4 phân khu. (Hình vẽ ở trang sau).

2. Tính toán theo ph-ơng pháp thi công dây chuyền.

Tên công việc(k) Tổ CN Tên công việc(k) Tổ CN 1.Công tác chuẩn bị mặt

bằng 3 16.Tháo ván khuôn cột lõi(1) 6(3)

2.Thi công cọc nhồi 10 17.Tháo ván khuôn dầm

sàn(1) 7

3.Đào đất bằng máy 2 18.Xây t-ờng lắp khuôn

cửa(2) 32

4.Sửa móng bằng tay(1) 9 19.Hệ thống ngầm điện

n-ớc(1) 8

5.Đổ bêtông lót móng(1) 3 20.Trát t-ơng phía trong(1) 32

6.Đặt cốt thép móng(1) 19 21.Lát nền(1) 11

7.Lắp ván khuôn móng(1) 9 22.Lắp cửa(1) 10

8.Đổ bêtông móng(1) 18 23.Quét vôi phía trong(1) 19

9.Tháo ván khuôn móng(1) 2 24.Lắp thiết bị điện n-ớc(1) 8

10.Lấp đất móng(1) 10 25.Xây t-ờng mái(1) 5

11.Lắp đặt cốt thép cột, lõi(1) 23(13) 26.Các công tác mái(1) 5

12.Lắp ván khuôn cột, lõi(1) 30(18) 27.Trát t-ờng phía ngoài(1/3) 30

13.Lắp ván khuôn dầm

SV : Đoàn Văn Thiềm Lớp XD1002 Trang125

14.Cốt thép dầm sàn(1) 16 29.Thu dọn vệ sinh(1/3) 3

15.Bêtông cột lõi dầm sàn(1) 25(14)

Gọi k (ngày)là thời gian hoàn thành công việc một phân khu ta có. Các công việc từ (4) đến (17) và từ (19) đến (26) lấy k=1ngày. Công việc (18) lấy k=2ngày.

Công việc (27), (28) và (29) lấy k=1/3ngày.

Công việc đào đất bằng máy(3) bắt đầu sau khi đã khoan đ-ợc 3/4 số cọc tức là bắt đầu từ ngày thứ 31.

Công việc tháo ván khuôn móng, cột, lõi bắt đầu sau 2 ngày từ khi đổ bêtông xong.

Công việc tháo ván khuôn dầm sàn bắt đầu sau 14 ngày từ khi đổ bêtông

xong.

Công việc xây t-ờng chia làm 2 ngày một phân khu.

Công việc đặt hệ thống ngầm điện n-ớc bắt đầu sau 5 ngày kể từ khi xây t-ờng xong.

Tổng tiến độ thi công công trình và biểu đồ nhân lực đ-ợc thể hiện ở bản vẽ TC-03.

SV : Đoàn Văn Thiềm Lớp XD1002 Trang126

Một phần của tài liệu CAO ỐC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH MINH ĐỨC - HÀ NỘI (Trang 124 -126 )

×