0

Nhữn gu điểm về thị trờng tiêu thụ sản phẩmcủa Công ty

Một phần của tài liệu NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH TESECO (Trang 35-36 )

IV. ĐáNH GIá CHUNG TìNH HìNH THÙC HIệN CôNG TáC DUY TRì VΜ Mậ RẫNG THị TRấNG TIêU THễ SảN PHẩM CẹA

1. Nhữn gu điểm về thị trờng tiêu thụ sản phẩmcủa Công ty

Trong những năm gần đây , Công ty TNHH TESECO đã đạt đợc những thành công đáng kể trong hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm . Doanh thu không ngừng phát triển trong 3 năm qua (từ 2001- 2003). Để đạt đợc kết quả nh vậy là do Công ty có những thế mạnh rất quan trọng đó là :

-Công ty có đội ngũ lớn mạnh , CBCNV lành nghề có nhiều kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh thơng mại cùng với sự đoàn kết nhất trí một lòng để xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh .

- Doanh thu thực hiện qua các năm đều tăng , tạo điều kiện cho Công ty tháo gỡ khó khăn , đảm bảo công ăn việc làm cho CBCNV.

- Công ty đã thực hiện tốt các chức năng quản trị nh: hoạch định , tổ chức , lãnh đạo và kiểm soát , kết hợp đồng thời chặt chẽ với các chức năng này , đó là một thành công lớn đối với Công ty .

- Với cơ cấu tổ chức gọn, linh hoạt, hợp lý đã khơi dậy tính năng động. sáng tạo , đảm bảo cho việc điều hành có kết quả . Công ty đã thực hiện chế độ khoán

quản , trả lơng theo kết quả hoạt động kinh doanh đến tổ và ngời lao động . Do đó đã kích thích đợc ngời lao động phát huy hết khả năng kể cả khả năng huy động vốn .

- Đối với khách hàng truyền thống Công ty không ngừng tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao dịch, vận chuyển hàng hóa , khuyến khích họ bằng giá ,

bằng việc nâng cao chất lợng sản phẩm , đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh . Vì…

vậy , đến nay các khách hàng truyền thống ngày càng có mối quan hệ chặt chẽ với Công ty bằng việc ký kết nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của Công ty .

-Nhờ vào chích sách khuyến khích , đa dạng hóa các hình thức bán hàng , đến nay khối lợng khách hàng tham gia ký kết các hợp tiêu thụ sản phẩm hàng hóa với Công ty dới nhiều hình thức khác nhau đã không ngừng tăng lên .

- Ngoài ra , Công ty còn biết kết hợp một cách hài hòa giữa các phòng ban tinh thần đoàn kết tin tởng trong công ty,tạo nên sức mạnh tổng hợp , đó là điều kiện thuận lợi cho công tác hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .

Một phần của tài liệu NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH TESECO (Trang 35 -36 )