0

i/.đánh giá theo phơng pháp quản trị kinh doanh.

Sự ổn định và phát triển của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài trong những năm vừa qua là do sự cố gắng của những nhà lãnh đạo (nhà quản trị) đã có những chiến lợc những mục tiêu đúng đắn tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển doanh nghiệp thì công tác quản trị kinh doanh là then chốt đảm bảo cho sự phát triển đó.

Đó là những hoạch định tác nghiệp mang tính chất thiết thực cụ thể trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất, kịp thời trong những thời điểm mà thị trờng yêu cầu nhất, đạt doanh thu cao nhất. Do môi trờng hoạt động kinh doanh của công ty là sân bay quốc tế Nội Bài là nơi tập trung những khách hàng có điều kiện thanh toán. Song lợng khách đi, đến tăng giảm theo từng thời kỳ trong năm tập trung vào những ngày tết, ngày lễ nhất là ngày tết âm lịch, những ngày hội lớn của dân tộc.... nắm bắt đợc đặc điểm này, công ty đã luôn luôn phải tự vận động, bám sát thị trờng căn cứ nhu cầu từng thời kỳ của thị trờng để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nh tăng những lợng hàng cho các cửa hàng miễn thuế, các cửa hàng bách hoá, tăng phơng tiện vận chuyển phục vụ hành khách đi lại.

Tận dụng các nguồn lực, chủ động dự báo về tình hình thị trờng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khác để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt

nhất cho khách hàng. Mục tiêu của công ty là giữ vững các chức năng, nhiệm vụ của công ty hiện có, tiếp tục nghiên cứu phát triển các dịch vụ khác khi có nhu cầu.

-Nghiên cứu kỹ để mở rộng kinh doanh ra ngoài phạm vi sân bay trên cơ sở an toàn, hiệu quả...Phấn đấu doanh thu ngoài đạt từ 7-10% tổng doanh thu của doanh nghiệp.

-Doanh thu hàng năm phải phấn đấu đạt từ 5-10%

-Lợi nhuận tăng 10%, thu nộp ngân sách nhà nớc tăng bình quân hàng năm 5%. Phấn đấu tăng thu nhập cho ngời lao động.

• Quản trị nguồn nhân lực:

Trong chế độ xã hội con ngời vừa là chủ thể, vừa là động lực và mục tiêu của sự phát triển xã hội. Nó là nguồn lực của mọi nguồn lực, là nhân tố quyết định hàng đầu để một xã hội, một tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu của mình. Để quản lý tốt nguồn nhân lực, đồng thời tổ chức một cách hợp lý, khai thác các tiềm năng lao động hiện có, có hiệu quả cao nhất công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài đã:

Nhanh chóng kiện toàn và hoàn thiện công tác quản lý cán bộ quy hoạch bổ xung nguồn lực cán bộ, quan tâm, bồi dỡng đội ngũ có năng lực, có trình độ đào tạo cơ bản. Thờng xuyên chú trọng việc nâng cao sức lãnh đạo bằng cách bồi dỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế trong cơ chế thị trờng. Cử đi học đại học tại chức, cao học các ngành kinh tế, nâng cao nhận thức chính trị xã hội.

Làm tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và ngời quản lý theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tạo tiếng nói chung giữa ngời lãnh đạo và ngời quản lý.

bảo tỷ lệ hợp lý giữa chuyên viên cán bộ và nhân viên taọ điều kiện cân đối tiền lơng, chính sách tăng cờng kỷ luật lao động.

Đã thực hiện tốt các chính sách, chế độ với ngời lao động nh: Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm con ngời. v.v...đảm bảo thu nhập của cán bộ công nhân viên ở mức khá và ngày một tăng, khuyến khích đợc ng- ời lao động gắn bó và nâng cao trách nhiệm xây dựng đơn vị. Nâng cao ý thức xã hội. Xây dựng các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm và các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân lao động.

• Quản trị tài chính:

Lãnh đạo công ty đã chú trọng lãnh đạo quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đầu t đảm bảo các lĩnh vực hoạt động đúng qui định của Nhà n- ớc, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh bằng cách tăng vốn tích luỹ từ nội bộ. Lấy việc phát huy nội lực làm nguồn lực chính để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh nh:

-Về thị trờng: Lấy kinh doanh vận tải hàng không làm trọng tâm đa dạng hoá kinh doanh dịch vụ, với dịch vụ có lợi nhuận cao nhất hỗ trợ kinh doanh cho dịch vụ có lợi nhuận thấp.

-Về vốn: Tập trung khả năng tài chính của công ty để đầu t có trọng điểm và đạt hiệu quả, chủ động nắm bắt nhu cầu thị trờng, mạnh dạn đầu t thêm ph- ơng tiện vận tải để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách qua lại của hàng không, nâng cấp các nhà hàng, tủ bán hàng, đầu t hệ thống máy tính, nâng cấp một bớc cơ bản các khách sạn quá cảnh sân bay, đầu t mở rộng các điểm đỗ ô tô ở Quang Trung, Ngọc Khánh, Gia Lâm: đầu t nâng cao các phòng F và C để nâng cao chất lợng phục vụ khách đi máy bay, đầu t mới x- ởng điện, điện lạnh, xởng sửa chữa ô tô.

Quản lý và hạch toán các khoản vốn rõ ràng, thanh quyết toán hàng năm với cấp trên và với Nhà nớc kịp thời, hai năm 1998- 1999 đã bắt đầu thực hiện qui định về chế độ kiểm toán Nhà nớc.... Qua các chế phân cấp quản lý tài chính bớc đầu mang lại kết quả tốt nhìn chung hợp lý và chặt chẽ.

ii/.một số nhận xét về công tác quản trị doanh nghiệp

1.Ưu điểm

Là một công ty kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đứng trớc nhu cầu phát triển đất nớc nói chung và của ngành hàng không nói riêng, Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài đã có những b- ớc phát triển nhanh chóng đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong tình hình mới.

Công ty đã nhanh chóng điều chỉnh và sắp xếp lại một cách hợp lý mô hình quản lý kinh doanh. Tăng cờng công tác quản lý, giảm chi phí hành chính, thực hiện cơ chế khoán sản phẩm, giao khoán doanh thu đến các tổ đội và ngời lao động.

Đầu t vốn có trọng tâm, có trọng điểm.

Công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năng động, nhậy bén và chủ động trớc tình hình biến động của thị trờng kịp thời điều chỉnh và đa ra đ- ợc những giải pháp đúng đắn để hạn chế tác động tiêu cực của tình hình thị tr- ờng.

Công tác quản lý, điều hành mặc dù đã có những tiến bộ nhng vẫn còn bộc lộ một số yếu kém nh: thiếu các văn bản pháp quy về quản lý, về định mức kinh tế, kỹ thuật, chế độ qui định về quản lý vật t, khí tài, định mức lao động. Đôi khi còn thiếu nhậy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Cha tập trung lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lợc nhất quán để làm cơ sở chỉ đạo, định hớng phát triển trung hạn và dài hạn theo nhu cầu nhiệm vụ mới, phần nào hạn chế cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch đầu t phát triển.

Là một doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập mới đợc thành lập cách đây 5 năm nên vẫn bị ảnh hởng rất lơns của cơ chế quản lý quan liêu bao cấp. Qua vài năm hoạt động trong cơ chế kinh tế mới đa dạng, phức tạp với những biến động của thị trờng trình độ quản lý của cán bộ trong công ty đợc nâng lên rõ rệt, cơ chế quản lý đã thông thoáng, biện pháp quản lý khoa học, hiệu quả hơn.

T tởng về chiến lợc kinh doanh, hoạch định chiến lợc kinh doanh đã hình thành trong bộ phận những ngời làm công tác lãnh đạo của công ty. Các vấn đề nh nhân sự, kiểm soát nội bộ hoạt động Marketing, quản lý tài chính kế toán, sản xuất tác nghiệp, đã đi vào nề nếp, có sự phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho từng phòng ban, bộ phận tác nghiệp để họ vừa có quyền tự chủ trong hoạt động và phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng có hiệu quả.

Công tác nghiên cứu thị trờng và phân tích các diễn biến kinh tế của thị trờng cùng với việc tiếp nhận các thông tin kinh tế và thông tin về khách hàng đã đợc công ty xử lý kịp thời và hiệu quả. Các vấn đề thay đổi hệ thống văn bản pháp quy, các chỉ thị của Thủ tớng Chính phủ và Tổng công ty cũng đợc ban giám đốc đặc biệt chú trọng nhằm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nớc, đi đúng hớng phát triển của khu vực và cả nớc, mà vẫn đảm bảo đợc hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên việc tổ chức bộ máy, phối hợp các bộ phận, phân

cấp quản lý giữa các cấp tring đơn vị đôi lúc còn cha thật rõ ràng, quy chế hoạt động có lúc có nơi còn cha chặt chẽ dẫn đến những vớng mắc cho công tác quản trị cha đạt đợc hiệu quả nh mong muốn, vì thế kết quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ công ty trong những năm vừa qua đạt kết quả cha cao.

iii/.những đánh giá tổng quát và đề xuất ý kiến. 1.Những đánh giá tổng quát.

Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài là một doanh nghiệp Nhà nớc, có vị thế cao trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ tại khu vực Cảng hàng không sân bay quốc tế Nộ Bài và cả trong phạm vi cả nớc. Từ buổi đầu thành lập mặc dù điều kiện về cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nguồn cán bộ thiếu nhất là đứng trớc cơ chế mới, đó là cơ chế thị trờng. Công ty đứng trớc sự khó khăn tởng không qua nổi. Nhng cùng với thời gian ( từ năm 1995 đến nay công ty đã ngày càng một lớn mạnh cả về vật chất và nguồn lực, đội ngũ cán bộ ngày càng có khả năng và trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của công ty đã đứng vững đợc vào đầu cuối năm 1995- 1996. Bớc sang năm 1997 đến nay công ty đã ngày càng phát triển mạnh với những thành tích vợt bậc lợi nhuận ngày một tăng, đời sống cán bộ công nhân viên của ngời lao động và quỹ phúc lợi của công ty. Trong các năm 1997-1998 công ty đã nhận đợc bằng khen của Thủ tớng Chính phủ và Tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam về những thành tích đã đạ đợc. Với xu thế phát triển đi lên nh hiện nay, công ty sẽ luôn đáp ứng tốt nhiệm vụ mà trên giao cho và đạt đợc hiệu quả mong muốn.

Tuy nhiên để quá trình hoạt động kinh doanh và dịch vụ của công ty ngày càng đạt hiệu quả cao hơn đáp ứng tốt kịp thời nhu cầu của thị trờng trong khu vực Cảng hàng không và cả bên ngoài, trong thời gian tới công ty cần phải tiến hành ngay một số biện pháp khắc phục khó khăn nhợc điểm đã biểu hiện trong thời gian qua nh:thơng mại:

-Cụ thể hoá qui chế hoạt động cho một số bộ phận, đơn vị trong công ty (đảm bảo chặt chẽ và với thực tế).

-Tăng cờng công tác quản lý trong các hoạt động nhất là khâu quản lý tài chính. áp dụng phơng châm “Đầu t hợp lý, đúng mục đích để đạt hiệu quả kinh tế cao” tránh lãng phí vốn đồng thời phải hết sức tiết kiệm trong chi phí và huy động hết nguồn lực của mình để không ngừng tăng vốn tự có trong tổng số vốn đầu t.

-Chiếm lĩnh thị trờng kinh doanh Taxi trên thị trờng Hà Nội (đầu Hà Nội- Nội Bài).

Vì hiện nay thị phần của công ty chiếm lĩnh cao trên thị trờng Nội Bài còn thị trờng Hà Nội phải từng bớc phát triển hơn nữa bằng phơng tiện thông tin đại chúng, quảng cáo trên các báo của ngành (đó là tờ báo có mặt trên các chuyến bay).

-Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên, đầu t vào lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trờng. Đồng thời hỗ trợ cho công tác kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ trong và ngoài công ty.

-Công ty phải có những chiến lợc mang tính cụ thể, hiện thực trên cơ sở định hớng phát triển của ngành Hàng không nói chung và ngành Hàng không Nội Bài nói riêng ddó là phát triển hợp lý thị trờng, phát triển các dịch vụ th- ơng mại Hàng không theo các hớng đa dạng và hiện đại hoá.

-Đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp hàng cho các cửa hàng miễn thuế khi công ty đã có chức năng xuất nhập khẩu hàng hoá để giải quyết đợc tình trạng khó khăn do đôi lúc còn thiếu hàng và cung cấp hàng chậm (việc cung cấp hàng do đối tác cung cấp).

Kết luận

Quản trị nói chung và quản trị doanh nghiệp thơng mại dịch vụ nói riêng có 4 chức năng.

Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo điều hành và kiểm soát. Trong đó hoạch định là việc ra quyết định cho các hoạt động tơng lai, nó xác định mục tiêu của doanh nghiệp, đề ra chính sách, chơng trình và các phơng tiện cần thiết nhằm đạt đợc mục tiêu của doanh nghiệp.

Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài là một doanh nghiệp quốc doanh. Tuy mới đợc thành lập (7/1993) có vị thế hoạt động kinh doanh trong môi trờng khá thuận lợi. Hoạt động quản trị của công ty thờng tập trung vào hai khâu tổ chức và lãnh đạo điều hành. Khâu hoạch định chiến lợc kinh doanh mới chỉ dừng lại ở những mục tiêu kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. Hiện nay môi trờng kinh doanh của công ty không còn thuận lợi nh trớc, là môi trờng cạnh tranh không hoàn hảo. Yêu cầu đặt ra là công ty phải hoạch định một chiến lợc kinh doanh dài hạn nhằm đạt đợc mục tiêu lợi nhuận, thế lực, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trớc mắt cũng nh lâu dài.

Mặc dù công ty còn gặp nhiều khó khăn và còn tồn tại nhiều hạn chế nh- ng bớc đầu công ty đạt đợc những thành công đáng kể. Từ 1997 đến nay công ty thật sự ổn định và ngày càng phát triển, với những thành tích vợt bậc nh: có

mức tăng trởng cao tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu t, mở rộng sản xuất kinh doanh, đa lợi nhuận ngày một tăng, đời sống cán bộ công nhân viên đợc đảm bảo thu nhập ngày một tăng. Những thành công đó không những đảm bảo cho sự phát triển của bản thân công ty mà còn góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu tổng quát của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam nh đã nêu trong “Phơng hớng phát triển ngành Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2005” là “Xây dựng ngành HKDD Việt Nam hiện đại, đồng bộ trên các mặt: phơng tiện vận tải, Cảng Hàng không sân bay quản lý điều hành bay, dịch vụ mặt đất.... từng bớc theo kịp và hoà nhập với trình độ, tiêu chuẩn Hàng không Quốc tế”.

Do thời gian thực tập có hạn, do trình độ hạn chế nên bản chuyên đềnày không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót về mặt lí luận và thực tiễn. Kính mong sự giúp đỡ và góp ý của các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh Viện Đại Học Mở Hà Nội để bản chuyên đề này hoàn thiện hơn.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn nhiệt tình của TS. Phạm Văn Dũng, ban lãnh đạo công ty NASCO và các cô chú trong phòng Tổ chức đã giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập và hoàn thiện chuyên đề.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI (Trang 42 -51 )