0

Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC (Trang 46-50 )

3.3.2.1. Thực hiện chớnh sỏch ưu đói về thuế đối với cỏc doanh nghiệp xuất khẩu cỏc mặt hàng thực phẩm.

Đõy cú thể coi là biện phỏp lớn mà vai trũ của nhà nước là quyết định, bởi chỉ cú nhà nước mới cú đủ thẩm quyền và năng lực thực hiện cụng việc đú. Nhà nước cần cú những chớnh sỏch hợp lý tạo điều kiện cho cỏc cụng ty thực phẩm đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hoỏ như hiện nay. Cựng với mục tiờu phỏt huy nội lực trong nước nhà nước cần phải xem xột lại mức thuế nhập khẩu đối với cỏc loại mặt hàng thực phẩm mà trong nước cú thể sản xuất được và chất lượng cũng khụng thua kộm những sản phẩm nhập ngoại là bao. Để làm được điều đú nhà nước cần phải thực hiện bằng cỏc cụng cụ phi thuế quan đỏnh vào cỏc mặt hàng nhập khẩu.

3.3.2.2. Trỏnh tỡnh trạnh cỏc doanh nghiệp xuất khẩu bị đúi thụng tin.

Nhỡn chung cỏc doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ta cũn thiếu thụng tin về thị trường xuất khẩu. Mặc dự cỏc doanh nghiệp đó nỗ lực tỡm kiếm thụng tin về thị trường qua bỏo chớ, phương tiện thụng tin đại chỳng, mạng internet,... nhưng những thụng tin đú mà cú thể cú tỏc dụng đến hoạt động mở rộng thị trường của cụng ty là tương đối ớt. Đa phần cỏc cụng ty lại khụng cú điều kiện thường xuyờn tổ chức cỏc cuộc khảo sỏt thị trường để tỡm kiếm thụng tin (do chi phớ cho cỏc cuộc khảo sỏt nước ngoài khỏ cao). Cũn việc thiết lập văn phũng hay chi nhỏnh ở nước ngoài rất hiếm cú doanh nghiệp thực hiện được vỡ chi phớ quỏ lớn mà tiềm lực tài chớnh của hầu hết cỏc cụng ty lại chưa đủ mạnh.

Vỡ vậy nhà nước cần tổ chức tốt việc thu thập, xử lý và cung cấp thụng tin về thị trường nước ngoài cho cỏc doanh nghiệp, giỳp cỏc doanh nghiệp thõm nhập thị trường nước ngoài. Nhà nước nờn tổ chức cung cấp thụng tin định kỳ cho cỏc doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cú thể hàng năm, hàng quý hay hàng thỏng tuỳ vào mức độ cần thiết. Cú như vậy doanh nghiệp mới cú thể ngày càng mở rộng thị trường quốc tế. Ngoài ra nhà nước cần xõy dựng

kờnh thụng tin thương mại thụng suốt từ cỏc cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, bộ thương mại đến sở thương mại và cỏc doanh nghiệp. Như vậy nếu cú bất kỳ động thỏi nào trờn thị trường quốc tế thỡ thụng tin cú thể truyền trực tiếp từ cỏc tổ chức tới cỏc doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất để kịp thời cú những thay đổi phự hợp với những biến động đú.

3.3.2.3. ỏp dụng chớnh sỏch tin cậy mang tớnh thiện chớ cho việc xuất khẩu

Hầu hết cỏc Cụng ty lương thực thực phẩm đều nhỏ, nờn khả năng cạnh tranh và năng suất là khụng cao. Để tăng tớnh hiệu quả suất khẩu của cỏc Cụng ty lương thực, thực phẩm Việt nam, chớnh phủ nờn hỗ trợ vốn cho cỏc doanh nghiệp thụng qua hệ thống ngõn hàng để phỏt triển cỏc hoạt động này xn điều sau đõy nờn được thực hiện:

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ cho xuất khẩu, vỡ thế cỏc doanh nghiệp cú thể được tớnh theo lói suất thấp giỳp doanh nghiệp giải quyết được vỡ khú khăn về vốn hoạt động và vốn để sửa sang mỏy múc trang thiết bị. Cung cấp tiếp cận vào thị trường nước ngoài tốt hơn cho cỏc doanh nghiệp lương thực thực phẩm nội địa bằng giấy đảm bảo cú tớn nhiệm xuất khẩu.

Chớnh phủ cần phải lập một quỹ bảo đảm uy tớn việc này đảm bảo cho doanh nghiệp cú cơ hội phỏt triển nhưng thiếu tài sản cho khoản nợ vốn (capital loan). Nguồn quỹ này được hỡnh thành mụ hỡnh của cỏc tổ chức tài chớnh Nhà nước, cho phộp cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ cú thể được cỏc khoản nợ phục vụ cho cỏc hoạt động xuất khẩu của họ.

Khuyến khớch thành lập cỏc ngõn hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ chớnh phủ và cỏc tổ chức quốc tế để thu hỳt cỏc loại hỡnh doanh nghiệp tham gia.

Thiếu vốn và lý do chớnh khiến cỏc doanh nghiệp Việt nam khụng cạnh tranh được trờn thị trường thế giới. Chớnh sỏch tớn dụng sẽ giỳp cho doanh nghiệp cú vốn để nõng cao lượng xuất khẩu.

3.3.2..4. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ xỳc tiến thương mại và hợp tỏc quốc tế.

Việc xỳc tiến thương mại trờn thị trương của hầu hết cỏc cụng ty kinh doanh quốc tế của Việt Nam đa phần cũn hạn chế do những khú khăn về ngõn quỹ, kinh nghiệm,... Cho nờn bộ thương mại cần phải xem xột hỗ trợ chi phớ xỳc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh hoạt động xỳc tiến thương mại, nghiờn cứu thành lập quỹ xỳc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội trợ, triễn lóm, trưng bầy sản phẩm,... Tập trung nghiờn cứu cỏc chương trỡnh xuất khẩu trọng điểm, từ điều tra quy hoạch đến tổ chức sản xuất, tiờu thụ, khuyến khớch thoả đỏng cỏc cỏ nhõn, tổ chức bao gồm cỏc cơ quan đại diện ngoại giao, ngoại thương ở nước ngoài, tham gia cỏc hoạt động mụi giới, trợ giỳp tiếp cận và thõm nhập thị trường.

Trong thương mại quốc tế hầu hết cỏc quốc gia trờn thế giới đều giành một nguồn kinh phớ nhất định của ngõn sỏch nhà nước để hỗ trợ cho cụng tỏc xỳc tiến thương mại, nhất là cho việc thỳc đẩy xuất khẩu. Nhà nước cú thể hỗ trợ một phần chi phớ thuờ gian hàng cho cỏc cụng ty tham gia hội trợ triển lóm ở nước ngoài.

Ngoài ra chớnh phủ Việt Nam chỳng ta nờn tỡm cỏch ra nhập nhiều tổ chức trờn thế giới như WTO thỡ sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho cỏc doanh nghiờp kinh doanh quốc tế mở rộng thị trường nước ngoài. Cựng với đú việc thực hiện cỏc cụng ước quốc tế vố bảo hộ quyền sở hữu trớ tuệ về cụng nghiệp để cỏc sản phẩm cú chất lượng cao của Việt Nam giữ được thương hiệu và uy tớn trờn thị trường quốc tế.

KẾT LUẬN

Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, hoạt động xuất khẩu đúng một vài trũ hết sức quan trọng, hoạt động này mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho cỏc doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu núi riờng và toàn bộ nền kinh tế núi chung. Đẩy mạnh xuất khẩu sẽ gúp phần tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và thỳc đẩy nền kinh tế đất nước phỏt triển.

Trong thời gian qua do nhận thức được tầm quan trọng của việc nõng cao hiệu quả xuất khẩu mà Cụng ty thực phẩm Miền Bắc đó tớch cực đưa ra cỏc biện phỏp nhằm nõng cao của hoạt động xuất khẩu của mỡnh, do đú hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Cụng ty đó từng bước được nõng cao. Tuy nhiờn bờn cạnh những thành tựu đó đạt được thỡ hiệu quả xuất khẩu của Cụng ty vẫn cũn cú những hạn chế, do đú cần cú những biện phỏp phự hợp để nõng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Cụng ty.

Đề tài: “Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu tại

Cụng ty Thực phẩm Miền Bắc” trờn đõy được nghiờn cứu bằng việc phõn tớch

đỏnh giỏ thực trạng hiệu quả xuất khẩu và những biện phỏp mà cụng ty đó ỏp dụng từ đú ta phần nào thấy được những mặt mạnh cũng như mặt yếu trong hiệu quả kinh doanh của Cụng ty. Từ đú cú thể đưa ra những biện phỏp nhằm phỏt huy những mặt mạnh và cũng như hạn chế những mặt yếu làm cho hiệu quả kinh doanh của Cụng ty ngày càng được nõng cao. Mặc dự kiến thức cũn hạn chế nhưng em cũng xin mạnh dạn đưa ra một số giải phỏp đối

kinh doanh xuất khẩu của cụng ty thực phẩm Miền Bắc thời gian tới núi riờng và cho toàn thể cỏc doanh nghiệp khỏc trờn cả nước núi chung.

Cuối cựng em xin chõn thành cảm ơn cỏc thõỳ cụ giỏo trường đại học Kinh Tế Quốc Dõn, cỏc cụ chỳ và anh chị trong cụng ty và thầy giỏo Th.s Bựi Huy Nhượng đó tận tỡnh hướng dẫn em hoàn thành chuyờn đề tốt nghiệp này.

Em xin chõn thành cảm ơn!

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC (Trang 46 -50 )