0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (132 trang)

Bỏo thức | Ghigð | Cài Thanh trạng thỏ

Một phần của tài liệu THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG MÁY VI TÍNH, DÙNG CHUẨN RS485 (Trang 96 -97 )

I 4— CÁC THỦ TỤC TRUYẩN VÀ NHẬN Sể LỆU.

Bỏo thức | Ghigð | Cài Thanh trạng thỏ

ứ N " VĂN TOT NGHIFP - _ù KHIm THIT lẻ Do Miinuh RS495

Khung nhiệt

độ

Nỳt điều khiển thiết bị

Khung thời gian bỏo thức

'Thời gim L SU4,

Bỏo thức | Ghigð |

Cài Thanh trạng thỏi thỏi

Hỡnh VIIL.I: Giao diện chương trỡnh chớnh trờn mỏy tớnh.

Giới thiờu cỏc Conftrol trờn giao diện:

* Thanh menu: Bao gồm cỏc tựy chọn View, Context, Help, Info, - giỳp cho người sử dụng, điều khiển cỏc chức năng của chương trinh.

%% Thanh cụng cụ: Bao gồm cỏc Icon cụng cụ, giỳp cho người dựng truy cập nhanh.

+ằ Thanh trạng thỏi: để thể hiện cỏc trạng thỏi dữ liệu khỏc nhau khi

người sử dụng thao tỏc trờn giao điện.

Chương VIII Thiết kế phần mờm

s* Khung nhiệt độ: Thể hiện giỏ trị nhiệt độ của cỏc phũng. ,

s% Khung thời gian bỏo thức: dựng cho người sử dụng thiệt lập thời gian bỏo thức trờn đụng hụ của thiệt bị.

Cỏch sử dụng chương trỡnh: „ ơ ,

s* Khởi động chương trỡnh: Nhõn nỳt Bặt đõu. đờ chương trỡnh được

bắt đầu.

* Dừng chương trỡnh: Nhắn nỳt Dừng, để chương trỡnh ngưng thực

hiện.

* Thoỏt chương trỡnh: Nhắn nỳt Thoỏt để đúng chương trỡnh, thoỏt ra Windows.

* Kết nối thiết bị: Nhắn nỳt Kết nối, khi muốn kết nối thờm cỏc thiết

bị vào mạng.

s* Khung quản lý thời gian: Tựy vào cỏc Option do người dựng lựa chọn, và sau đú nhấn vào nỳt điều khiến để thiết lập cấu hỡnh thời gian cho đồng hồ của cỏc phong, đồng thời qua đú cũng cú thể thiết lập thời gian bỏo thức.

s* Nỳt điều khiến thiết bị: Bằng cỏch ClickQ vào cỏc nỳt điều khiển người dựng cú thờ điều khiển thiết bị.

Một phần của tài liệu THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG MÁY VI TÍNH, DÙNG CHUẨN RS485 (Trang 96 -97 )

×